Aktivnosti

Postupak u GSP „Beograd“ okončan preporukom

27. 01. 2023.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova rešavan je kolektivni radni spor u JKP Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd“, a koji je okončan donošenjem preporuke miritelja. Kolektivni radni spor čiji je predmet pravo na sindikalno organizovanje i delovanje, pokrenut je na predlog Sindikata „Sloga“ GSP, koji su deo USS „Sloga“

Postupajući miritelj Predrag Plavkić, u skladu sa zakonom, na prvoj raspravi je formirao Odbor za mirenje u koji su ušli miritelj kao predsedavajući Odbora i predstavnici svih strana u sporu. Nakon četiri održane rasprave strane u sporu nisu došle do zajedničke preporuke, ali su izneli niz predloga za prevazilaženje situacije, a na zahtev strana u sporu, miritelj je doneo preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Poslodavac i sindikalna organizacija su uspostavili uspešan dijalog i smanjene su tenzije u cilju iznalaženja kompromisnog rešenja prihvatljivog za obe strane. Preporuka je da se dijalog nastavi i da se sva buduća sporna pitanja rešavaju mirnim putem i socijalnim dijalogom.