Aktivnosti

Postupak u Institutu za nuklearne nauke Vinča okončan preporukom miritelja

20. 10. 2022.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova kolektivni radni spor u Institutu za nuklearne nauke „Vinča“ u Beogradu rešen je donošenjem preporuke miritelja. Kolektivni radni spor čiji je predmet zaključivanje kolektivnog ugovora, pokrenut je po zajedničkom predlogu Instituta za nuklearne nauke „Vinča“, Sindikalne organizacije SSSS INN „Vinča“ i Sindikata „Nezavisnost“ – Institut za nuklearne nauke „Vinča“.

Postupajući miritelj, dr Aleksandar Antić, je u skladu sa zakonom na prvoj raspravi formirao Odbor za mirenje u koji su ušli miritelj kao predsedavajući Odbora i predstavnici svih strana u sporu. Nakon tri održane rasprave strane u sporu su približile svoje stavove ali nisu uspele da se usaglase oko svih spornih pitanja. U skaladu sa tim, a na zahtev strana u sporu, miritelj je doneo preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Poslodavac i sindikalne organizacije su pokazali kako se kroz socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca može doći do pravog rešenja, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se sporovi rešavaju mirnim putem.