Aktivnosti

Postupak u JP „Surčin“ povodom ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje okončan preporukom

28. 10. 2022.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova kolektivni radni spor u JP „Surčin“ rešen je donošenjem preporuke miritelja, a za koju su glasali svi članovi Odbora za mirenje. Kolektivni radni spor čiji je predmet pravo na sindikalno organizovanje i delovanje, pokrenut je na predlog Slobodnog sindikata JP „Surčin“.

Postupajući miritelj Emila Spasojević, u skladu sa zakonom, na prvoj raspravi je formirala Odbor za mirenje u koji su ušli miritelj kao predsedavajući Odbora i predstavnici svih strana u sporu. Nakon dve održane rasprave strane u sporu su došle do zajedničke preporuke, koja je stavljena na glasanje i usvojena. U skaladu sa rezultatom glasanja, a na zahtev strana u sporu, miritelj je doneo preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Poslodavac i sindikalna organizacija su se saglasili da se za delovanje sindikata obezbede odgovarajući uslovi, pre svega tehničko-prostorni i pristup informacijama neophodnim za obavljanje sindikalnih aktivnosti. Takođe, saglasili su se i daće sva buduća sporna pitanja rešavati mirnim putem i socijalnim dijalogom.