Aktivnosti

Postupak u PPT „Petoletka“ Trstenik okončan preporukom miritelja

14. 06. 2021.

U PPT „Petoletka“ Trstenik u postupku mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora povodom zaključenja kolektivnog ugovora, a koji je pokrenut na predlog Sindikalne organizacije samostalnog sindikata metalaca Srbije PPT „Petoletka“ Trstenik, postupajući miritelj Draško Veličković je doneo preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Miritelj je formirao Odbor za mirenje u skladu sa zakonom, u koji su ušle strane u sporu. Uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova strane u sporu, poslovodstvo i sindikat ni nakon tri rasprave nisu došle do zajedničke preporuke o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, te je na zahtev strana miritelj doneo preporuku u dobroj veri u nastavak daljeg dijaloga po principu poštovanja i uvažavanja međusobnih interesa.

Postupak pred Agencijom je vođen povodom zaključenja kolektivnog ugovora, usaglašene su gotovo sve odredbe osim cene radnog sata i keficijenta. Ipak, strane u postupku imaju mogućnost da u daljem neposrednom dijalogu uz uvažavanje zajedničkih interesa dođu do prihvatljivog rešenja.