Aktivnosti

Postupak u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć „Kragujevac“ završen preporukom miritelja

09. 07. 2021.

U Zavodu za hitnu medicinsku pomoć „Kragujevac“ u postupku mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora povodom ytvrđivanja prava na reprezentativnost sindikata kod poslodavca, a koji je pokrenut na predlog Udruženih sindikata Srbije „Sloga“ – Sindikat zdravstva i socijalne zaštite, postupajući miritelj dr Aleksandar Antić je doneo preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Miritelj je formirao Odbor za mirenje u skladu sa zakonom, u koji su ušle strane u sporu. Uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, strane u sporu, rukovodstvo i sindikat, nakon dve rasprave nisu došle do zajedničke preporuke o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, te je na zahtev sindikata miritelj doneo preporuku da nastave postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata kod poslodavca u skladu sa zakonom i da sva sporna pitanja rešavaju kroz socijalni dijalog mirnim putem.

U Zavodu za hitnu medicinsku pomoć „Kragujevac“ sindikat i rukovodstvo su još jednom kroz postupak mirnog rešavanja radnog spora dali primer dobre prakse da radne sporove treba rešavati mirnim putem. Podsetićemo da su u ovom Zavodu i krajem 2020. godine, mirno rešavali preko 170 individualnih sporova oko načina isplate zarade, u postupku pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova. Zaposleni i rukovodstvo u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć „Kragujevac“ rešavajući svoje radne sporove mirnim putem postupaju društveno odgovorno i u skladu sa preporukom Vlade da u cilju smanjenja budžetskih troškova u postupcima, korisnici javnih sredstava radne sporove rešavaju mirnim putem.