Aktivnosti

Postupak u Zavodu za urgentnu medicinu Niš okončan potpisivanjem zajedničkog Sporazuma o rešenju spora

28. 10. 2022.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova sporazumno je rešen kolektivni radni spor u Zavodu za urgentnu medicinu Niš, a povodom zaključivanja kolektivnog ugovora kod poslodavca.

Ovaj postupak je pokrenut po Predlogu za pokretanje postupka mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora od strane Sindikata zavoda za hitnu medicinsku pomoć (SZZHMP) Niš, a poslodavac Zavodu za urgentnu medicinu Niš se saglasio da se postupak rešava mirnim putem, pred Agencijom.

Za postupajućeg miritelja je određen prof. dr Goran Obradović, koji je na prvoj raspravi formirao Odbor za mirenje, a u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj. Posle tri rasprave utvrđena je zajednička preporuka kojom se preporučuje način rešavanja spornog pitanja. Sve strane u postupku su jednoglasno usvojile predloženi Sporazum, a nakon čega je potpisan i Sporazum o rešenju spora. Sporazum, u skladu sa Zakonom, ako je predmet spora kolektivni ugovor, postaje osnov za zaključivanje, izmene i/ili dopune kolektivnog ugovora. A ako predmet spora nije kolektivni ugovor, sporazum ima snagu izvršne isprave.

Na ovaj način, u Zavodu za urgentnu medicinu Niš predstavnici poslodavca i sindikata, dali su još jedan primer kako se uspešno vodi socijalni dijalog, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije da se radni sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.