Aktivnosti

Design image
Povratak na naslovnu stranu

Potpisan Memorandum o razumevanju između odgovornih tela zaduženih za alternativno rešavanje radnih sporova u regionu

03. 11. 2017.

Dana 02. novembra 2017. godine u Podgorici na Subregionalnoj konferenciji Međunarodne organizacije rada za profesionalne miritelje u regionu, potpisan je Memorandum o razumevanju za saradnju na prevenciji i rešavanju radnih sporova između Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srpske – Bosna i Hercegovina, Nacionalnog instituta za mirenje i arbitražu Republike Bugarske, Ministarstva rada i socijalne politike Republike Makedonije, Udruženja profesionalnih medijatora i arbitara u radnim sporovima Republike Makedonije, Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Crne Gore, Ministarstva za socijalnu zaštitu i omladinu Republike Albanije, Ministarstva za javno savetovanje i socijalni dijalog, Direkcije za socijalni dijalog Rumunije i Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije.Navedeni Memorandum je potpisan u svrhu unapređenja stručnog usavršavanja i saradnje među telima odgovornim za delotvornu prevenciju i rešavanje radnih sporova i radi utvrđivanja uslova pod kojima će se strane dalje dogovoriti o saradnji.Ključni oblici saradnje, uređeni Memorandumom o saradnji, između navedenih tela su razmena informacija, dokumentacija i publikacija o pitanjima koji se odnose na prevenciju i rešavanje radnih sporova, bilateralno ili mutilateralno angažovanje na izgradnji kapaciteta, podizanju svesti i aktivnostima obuke o pitanjima koja se odnose na prevenciju i rešavanje radnih sporova, kao i razmena znanja , dobre prakse, iskustva i stručnjaka u relevantnim predmetima.Memorandumom je predviđeno da će stupiti na snagu danom potpisivanja istog od strane svih odgovornih tela i trajaće sve do raskida u skladu sa uslovima sadržanim u Memorandumu.