Aktivnosti

Potpisan sporazum o rešenju kolektivnog radnog spora u JP "Zavod za udžbenike"

20. 11. 2023.

U postupku mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u JP "Zavod za udžbenike", a koji je vođen povodom ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i delovanje, postignut je dogovor strana u sporu i potpisan Sporazum. Postupak je pokrenut na inicijativu Sindikata Zavoda za udžbenike, a za postupajućeg miritelja je, voljom strana u sporu, određen Živko Kulić.

Postupajući miritelj je, u skladu sa zakonom, na prvoj raspravi formirao Odbor za mirenje u koji su pored njega ušli predstavnici strana u sporu. Posle tri održane rasprava potpisana je Preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, a na osnovu nje i Sporazum o rešenju kolektivnog radnog spora, a kojim je postignuta saglasnost oko svih spornih pitanja.

Poslodavac u JP "Zavod za udžbenike" i Sindikat Zavoda za udžbenike su pokazali kako se može kroz socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca doći do pravog rešenja, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se sporovi rešavaju mirnim putem.