Aktivnosti

Potpisana zajednička preporuka o rešenju kolektivnog spora u Urbanističkom zavodu Beograda JUP

19. 07. 2023.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, dana 19. jula 2023. godine, potpisana je zajednička Preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora povodom primene kolektivnog ugovora u Urbanističkom zavodu Beograda JUP.

Postupak je pokrenut od strane poslodavca, Urbanističkog zavoda Beograda JUP, a druga strana u sporu, Osnovna organizacija sindikata zaposlenih u Urbanističkom zavodu Beograda JUP, je prihvatila da se spor rešava mirnim putem, pred Agencijom.

Za miritelja je određen Milan Krstić koji je na prvoj raspravi, a u skladu sa Zakonom, formirao Odbor za mirenje u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj.

Tokom prve rasprave strane u sporu su pokazale profesionalan, konstruktivan i proaktivan pristup i u fer atmosferi usaglasili stavove o načinu rešenja svih spornih pitanja nakon čega su članovi Odbora za mirenje utvrdili konačan tekst Preporuke koja je jednoglasno usvojena, u skladu sa Zakonom.

Na ovaj način, u Urbanističkom zavodu Beograda JUP, predstavnici poslodavca i sindikata, dali su još jedan primer kako se uspešno vodi socijalni dijalog, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije da se radni sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.