Aktivnosti

Preporuka u postupku u „FCC Kikinda“

04. 03. 2022.

U postupku mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora povodom zaključenja kolektivnog ugovora kod poslodavca „FCC Kikinda“, a koji je pokrenut na predlog „Industrijskog sindikata FCC“, postupajuća miriteljka Nada Crnja donela je preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Miriteljka je formirala Odbor za mirenje u skladu sa zakonom, u koji su ušle strane u sporu. Uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova strane u sporu, poslovodstvo i sindikat, imali su jednu raspravu po pitanju spora nastalog u vezi zaključenja kolektivnog ugovora kod poslodavca.

Međutim, nije došlo do konsenzusa između strana u sporu, ali je poslodavac istakao da želi da nastavi postupak kroz socijalni dijalog sa sindikatom, a od miriteljke je zatraženo da u skladu sa Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova predloži preporuku. Na osnovu navedenog, miriteljka je dala preporuku stranama u sporu.