Aktivnosti

Preporuka u postupku u JKP „Infostan tehnologije“

06. 08. 2021.

U JKP „Infostan tehnologije“ u Beogradu, u postupku mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora povodom ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i delovanje, a koji je pokrenut na predlog Sindikata Sloga JKP „Infostan tehnologije“, postupajuća miriteljka Slađana Andrić je donela preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Miriteljka je formirala Odbor za mirenje u skladu sa zakonom, u koji su ušle strane u sporu. Uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova strane u sporu, poslovodstvo i sindikat, imali su oprečna mišnjenja po pitanju nastalog spora. Nakon dve rasprave i sumiranih predloga za moguće prevazilaženje postojeće situacije, zahtevana je preporuka od strane miriteljke o rešenju spora. Miriteljka je donela preporuku kojom upućuje strane na dalji dijalog, da se razmotre i preispitaju zahtevi predstavnika sindikata i da se sva sporna pitanja rešavaju mirnim putem kroz dalji dijalog.

Postupak pred Agencijom je vođen povodom ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i delovanje koje se, između ostalog, jemči članom 206. Zakona o radu. Strane u postupku imaju mogućnost da u daljem neposrednom dijalogu uz uvažavanje zajedničkih interesa dođu do prihvatljivog rešenja.