Aktivnosti

Preporuka u postupku u RMHK „Trepča“

26. 10. 2021.

U Holdingu rudarsko metalurško hemijskog kombinata „Trepča“ u Zvečanu, u postupku mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora povodom ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i delovanje, a koji je pokrenut na predlog Sindikata „Nezavisnost“ RMHK „Trepča“, postupajući miritelj doc. dr Aleksandar Antić je doneo preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Miritelj je formirao Odbor za mirenje u skladu sa zakonom, u koji su ušle strane u sporu. Uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova strane u sporu, poslovodstvo i sindikat, imali su konstruktivnu prvu raspravu po pitanju nastalog spora. Međutim, poslovodstvo je izostalo na drugoj raspravi, te je od strane Sindikata „Nezavisnost“ RMHK „Trepča“ zahtevano da miritelj u skladu sa zakonom donese preporuku o rešenju spora. Miritelj je doneo preporuku, pre svega u skladu sa članom 206, 209. i 210. Zakona o radu, da se razmotre i preispitaju zahtevi predstavnika sindikata, kao i da se sva sporna pitanja rešavaju mirnim putem kroz dalji dijalog.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova izražava zadovoljstvo što je ovaj vid rešavanja radnih sporova prepoznat i od strane socijalnih partnera sa prostora AP Kosova i Metohije, ali žali što se nije istrajalo u dijalogu i došlo do zajedničkog sporazuma strana u sporu o rešenju problema.