Aktivnosti

Preporuka Vlade javnom sektoru da se radni sporovi rešavaju pred Agencijom

29. 07. 2015.

Vlada Republike Srbije je donela Zaključak kojim preporučuje javnom sektoru da kolektivne i individualne radne sporove, u skladu sa zakonom, rešavaju pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova.Preporuka se odnosi na sve državne organe, organe državne uprave, javne agencije, pokrajinske organe, organe jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i druge oblike organizovanja čiji je osnivač Republika Srbija, kao i na privredna društva čiji je osnivač Republika Srbija ili u kojima Republika Srbija ima učešće u vlasništvu, ustanove i druge javne službe koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije.Razlog za donošenje ovog zaključka je ušteda budžetskih sredstava, jer se procenjuje da u velikim javnim preduzećima dan štrajka košta od pedeset hiljada pa do pola miliona evra, dok kod individualnih radnih sporova sudski postupci traju više godina i takođe podrazumevaju velike troškove.Ovom preporukom će se u velikoj meri rasteretiti sudovi i ostvariti strateško opredeljenje Vlade da svako ima pravo na dostojanstven rad.Dosadašnje iskustvo u radu je pokazalo da u slučajevima radnih sporova, konflikata, mobinga i sličnih neželjenih pojava u radnim odnosima, postupak pred Agencijom je najefikasniji način da se spor reši, pred nezavisnim miriteljima i arbitrima i potpuno besplatno.