Aktivnosti

Design image
Povratak na naslovnu stranu

Preporuka Vlade Republike Srbije

31. 10. 2017.

Vlada Republike Srbije, na predlog Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, je dana 26. oktobra 2017. godine, donela Zaključak, kojim se preporučuje državnim organima, organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave, drugim organima i organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, javnim agencijama i organizacijama na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama, javnim službama koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, kao i javnim preduzećima i društvima kapitala čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i društvima kapitala čiji je osnivač javno preduzeće da koriste mogućnost učešća miritelja u kolektivnom pregovaranju prilikom zaključivanja kolektivnih ugovora u skladu sa zakonom kojim se reguliše oblast mirnog rešavanja radnih sporova.Takođe, Vlada je dala preporuku ovlašćenim predstavnicima navedenih institucija da informišu svoje predstavnike u kolektivnom pregovaranju o mogućnosti unošenja klauzule u kolektivne ugovore, da radne sporove rešavaju u skladu sa zakonom kojim se reguliše oblast mirnog rešavanja radnih sporova.Osnovni razlog za donošenje ovog zaključka je potreba za upućivanjem preporuke državnim organima, da koriste mogućnost učešća miritelja u kolektivnom pregovaranju prilikom zaključivanja kolektivnih ugovora u skladu sa Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova čime bi se ostvarila ušteda budžetskih sredstava kroz prevenciju kolektivnih radnih sporova i smanjenja broja ovih sporova pred sudovima.Veliki broj kolektivnih ugovora zaključen je na tri godine u periodu od jula 2014. godine do januara 2015. godini, a koji upravo ističe, te se trenutno vode i vodiće se kolektivni pregovori u cilju zaključenja kolektivnih ugovora sa novim periodom važenja.Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova na osnovu člana 16. Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova može da omogući učešće miritelja u kolektivnom pregovaranju, koji u postupku kolektivnog pregovaranja prisustvuje pregovorima, ukazuje učesnicima na predloge koji nisu u skladu sa zakonom i drugim propisom i pruža stručnu i drugu pomoć učesnicima čime se doprinosi kvalitetu teksta kolektivnih ugovora. Takođe, kolektivni ugovori sadrže odredbe o načinima rešavanja radnih sporova, gde se često dešava da nije prepoznata pa samim tim i ugovorena mogućnost rešavanja radnih sporova u skladu sa zakonom kojim se reguliše oblast mirnog rešavanja sporova, a što kasnije često rezultira skupim sudskim postupcima najčešće na teret budžeta Republike Srbije. Ovom preporukom, rasteretiće se sudovi i ostvariće se uštede budžetskih sredstva Republike Srbije.Ovaj Zaključak je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 96/2017 od 27. oktobra 2017. godine.