Aktivnosti

Učešće miritelja u kolektivnom pregovaranju – koristan mehanizam za sve, poslodavca, zaposlene i osnivača

27. 10. 2022.

Dva poslednja slučaja uspešnog angažovanja miritelja u kolektivnom pregovaranju u JP „Zavodu za udžbenike“ i „HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o.“ još jednom nas podsećaju na značaj ovog mehanizma za sve zainteresovane strane u kolektivnom pregovaranju, za poslodavca, zaposlene i osnivača.

Zakonom o Mirnom rešavanju radnih sporova propisano je da učesnici u zaključivanju kolektivnog ugovora mogu da podnesu predlog Agenciji za učešće miritelja u kolektivnom pregovaranju u cilju pružanja pomoći i sprečavanja nastanka spora. Taj Predlog sadrži vrstu kolektivnog ugovora, učesnike, mesto i vreme pregovora, a zajednički predlog ime i prezime miritelja.

Miritelj u postupku kolektivnog pregovaranja prisustvuje pregovorima, ukazuje učesnicima na predloge koji nisu u skladu sa zakonom i drugim propisom i pruža pomoć učesnicima radi sprečavanja nastanka spora.

Agenciju su po navedenom osnovu uključili u kolektivno pregovaranje u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva i „HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o.“ gde su miritelji svojim učešćem dali doprinos pregovorima. Oba poslodavca i zaposleni, odnosno sindikalne organizacije, u ovim preduzećima su pozitivan primer dobre prakse i spremnosti na socijalni dijalog, a sve u cilju pronalaženja održivih rešenja u skladu sa propisima za sva sporna pitanja.