Aktivnosti

Design image
Povratak na naslovnu stranu

Uspešno mirenje i prestanak razloga za štrajk u industriji mesa „CARNEX“

12. 08. 2017.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova potpisan je Sporazum o rešenju kolektivnog radnog spora u Industriji mesa „CARNEX“ d.o.o. kojim su prestali razlozi za početak štrajka zakazanog za 15. avgust 2017. godine.Sindikat Nezavisnost Carnex Vrbas i Samostalni sindikat Carnex Vrbas doneli su 3. avgusta Odluku o stupanju u štrajk koji je zakazan za 15. avgust, sa zahtevima za povećanje osnovne zarade za 11,20 %, zatim stavljanje van snage Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova od 28.11.2016. godine, kojom su smanjeni potrebni stepeni stručne spreme i smanjivanje iznosa osnovne zarade zaposlenom koji te poslove obavlja i rešavanje problema ostvarivanja prava na godišnji odmor za 2016. godinu.Navedeni sindikati su pristupili mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora, u skladu sa zakonom i 9. avgusta je pokrenut postupak pred Agencijom. Poslovodstvo „CARNEX“ se istog dana saglasilo sa ovim postupkom, te je određen postupajući miritelj Verica Hrnčjar.Miritelj je već sledećeg dana 10. avgusta održao prvu raspravu i formirao Odbor za mirenje u koji su ušli predstavnik poslodavca Tamara Penjić i predstavnici sindikata Milojica Živković i Miodrag Bjelaković. Posle dve rasprave, Odbor se saglasio da se nastali spor može rešiti dogovorom i usaglasio tekst Preporuke o načinu rešenja kolektivnog radnog spora, koju su nakon većanja i glasanja jednoglasno prihvatili dana 11. avgusta. Odmah nakon usvajanja Preporuke, sastavili su Sporazum o rešenju spora koji je potpisan od svih članova Odbora za mirenje.Sporazumom je dogovoreno da se poslodavac Industrija mesa „CARNEX“ d.o.o. obavezuje da će na zahteve Štrajkačkog odbora, iz Odluke o stupanju u štrajk, reprezentativnim sindikatima dostaviti odgovor najkasnije do 31. avgusta sa konkretizovanim predlogom za povećanje zarade zaposlenih. Nakon što postignu taj dogovor, strane će pristupiti zaključenju Aneksa kolektivnog ugovora. Takođe je dogovoreno da su ovim sporazumom prestali su razlozi za početak štrajka i stavljena je van snage Odluka o stupanju u štrajk.Predstavnici Sindikata Nezavisnost „Carnex“ Vrbas, Samostalnog sindikata „Carnex“ Vrbas i poslovodstvo ,,Carnexa“ i ,,MK Grupe“ pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se ovi sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.