Aktivnosti

Uspešno rešenje postupaka mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u KBC Zvezdara

29. 06. 2012.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova uspešno je okončala postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u KBC Zvezdara usvajanjem Preporuke odbora za mirenje. Spor nastao zbog zaštite prava na sindikalno organizovanje i delovanje okončan je Sporazumom poslodavca i Novog sindikata KBC Zvezdara.

Postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora između reprezentativnih sindikata u zdravstvu i Vlade Srbije je u toku, ali i pored spremnosti strana u sporu da nastave pregovore, trenutno je iz proceduralno-tehničkih razloga oko izbora Vlade, dinamika pregovaranja usporena.

Pred Agencijom je, na inicijativu poslodavca – “ JAT AIRWAYS“ a.d. Beograd, pokrenut postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, čiji je predmet zaključenje Kolektivnog ugovora kod poslodavca, uz saglasnost svih reprezentativnih sindikata u JAT-u.