Aktivnosti

Design image
Povratak na naslovnu stranu

Usvojen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova

29. 06. 2018.

Na sednici Osmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije, koja je održana u četvrtak, 28. juna, usvojen je u celini Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova.

Izmenama i dopunama Zakona znatno je proširen delokrug Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u skladu sa stečenim iskustvima i praksom.

Nadležnost za individualne radne sporove je proširena i na sporove povodom: isplate plate/zarade, naknade plate/zarade u skladu sa zakonom, isplate otpremnine pri odlasku u penziju, radnog vremena i ostvarivanja prava na godišnji odmor.

Prema izmenama Zakona kolektivnim radnim sporom između ostalog smatraju se i sporovi povodom: ostvarivanja prava na utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca kao i sporovi povodom utvrđivanja minimuma procesa rada u skladu sa zakonom. Dopunjenim odredbama Zakona strane u sporu u delatnostima od opšteg interesa su dužne da pristupe mirnom rešavanju kolektivnog spora u ovim slučajevima.

Sporazum o rešenju spora može se zaključiti na osnovu preporuke ili nezavisno od nje. Precizirano je i da u slučaju kada strane u sporu zaključe sporazum, taj sporazum postaje osnov za zaključivanje izmene ili dopune kolektivnog ugovora ili ima snagu izvršne isprave.

Izmenama Zakona produžen je rok za izjašnjenje druge strane o tome da li želi da učestvuje u postupku na pet radnih dana umesto dosadašnja tri dana.

Bitna novina u Zakonu je mogućnost veštačenja, tako da će ukoliko žele, strane u sporu moći da angažuju veštaka. Za razliku od usluga arbitra i miritelja koje su za strane u sporu besplatne, troškove angažovanja veštaka snosi svaka od strana u sporu.

Izmenama Zakona uvodi se etički kodeks za miritelje i arbitre u postupku mirnog rešavanja radnih sporova. Etički kodeks donosi ministar nadležan za poslove rada.