Aktivnosti

Zajednička preporuka o mirnom rešenju kolektivnog radnog spora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

20. 03. 2023.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, dana 06. marta 2023. godine, potpisana je zajednička Preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora povodom primene PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika.

Postupak pred Agencijom je pokrenut od strane Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine, a druga strana u sporu, Ministarstvo prosvete se saglasilo da se postupak rešava mirnim putem.

Postupajuća miriteljka, u skladu sa zakonom, na prvoj raspravi je formirala Odbor za mirenje u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajuća miriteljka. Nakon dve održane rasprave došlo je do usaglašavanja stavova između predstavnika strana u sporu o načinu rešavanja svih spornih pitanja. Članovi Odbora za mirenje su utvrdili konačan tekst Preporuke za koju su, u skladu sa zakonom, jednoglasno glasali.

Predstavnici socijalnih partnera, sindikata i ministarstva, dali su doprinos mirnom rešavanju radnih sporova i pokazali su prednosti socijalnog dijaloga između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se ovi sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.