Aktivnosti

Zajednička preporuka o mirnom rešenju kolektivnog spora u Javnom stambenom preduzeću „Kragujevac“

11. 02. 2022.

U JSP „Kragujevac“ u Kragujevcu strane u sporu su uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova došle do zajedničke preporuke o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, a koja je jednoglasno usvojena i potpisana od strane Odbora za mirenje.

Postupak pred Agencijom je vođen povodom primene Posebnog kolektivnog ugovora. Ovaj postupak je pokrenut po Predlogu za pokretanje postupka mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora Sindikalne organizacije JSP „Kragujevac“ i Zajednice sindikata Srbije JSP „Kragujevac“. Poslodavac JSP „Kragujevac“ se saglasio da se postupak rešava mirnim putem, pred Agencijom. Za postupajućeg miritelja je određena Katarina Nikolić. Formiran je odbor za mirenje u skladu sa zakonom u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajuća miriteljka. Posle tri rasprave utvrđena je zajednička preporuka kojom se preporučuje način rešavanja spornog pitanja.

Poslodavac i zaposleni u JSP „Kragujevac“ u Kragujevcu su u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, a kroz postupak mirnog rešavanja spora dali primer spremnosti na socijalni dijalog, a sve u cilju pronalaženja održivih rešenja u skladu sa propisima za sva sporna pitanja.