Studija slučaja 3

Studija slučaja 3

Učesnici u sporu

Učesnici u sporu bila je grupa od 10 zaposlenih u Domu zdravlja, kao predlagači i Dom zdravlja, kao poslodavac – protivnik predlagača.

Predmet spora

Predmet spora bio je utvrđenje prava i isplata jubilarne nagrade.

Kako se uključio arbitar

Predlogom zaposlenih, uz pismenu saglasnost poslodavca, pokrenut je individualni radni spor između strana u sporu: grupa od 10 predlagača, svi zaposleni u Domu zdravlja i poslodavca Dom zdravlja, radi utvrđenja i isplate jubilarne nagrade.

S obzirom da učesnici u sporu nisu sporazumno odredili arbitra, to je, na osnovu odredbe člana 12. stav 2. Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova („Službeni glasnik RS“, br. 125/04 i 104/09), arbitra u ovom sporu rešenjem odredio direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Po određivanju za postupajućeg arbitra i preuzimanju predmeta, arbitar je, bez odlaganja, nakon usmene, telefonske komunikacije sa stranama u sporu odredio mesto, datum i vreme održavanja javne rasprave. Javna rasprava je održana u prostorijama poslodavca, u prisustvu strana u sporu, i okončana je u istom danu kada je i započeta.

Kratak pregled toka postupka

Na javnoj raspravi održanoj i zaključenoj istog dana u poslovnim prostorijama u sedištu poslodavca, u prisustvu troje i odsustvu sedmoro uredno pozvanih predlagača, sa jedne strane, i zakonskog zastupnika poslodavca, sa druge strane, arbitar je uvidom u relevantna dokumenta iz personalnih dosijea podnosilaca predloga, a naročito radnih knjižica, Spiska zaposlenih Doma zdravlja stomatološke zdravstvene zaštite za jubilarne godine radnog staža, prethodnih pismenih izjašnjenja poslodavca datih na zahtev arbitra, kao i na osnovu saglasnih izjava strana u sporu, utvrdio:

– da je od deset predlagača njih šest navršilo potreban broj godina rada provedenog u radnom odnosu i time ispunilo uslov za ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu, kao i da je poslodavac po osnovu prava na jubilarnu nagradu nekima od njih isplatio samo deo pripadajućeg iznosa, dok drugima nije isplatio bilo kakav iznos;

– da je dvoje predlagača steklo pravo na jubilarnu nagradu u spornom periodu za 30, odnosno 20 godina rada provedenog u radnom odnosu i da im je isplaćena jubilarna nagrada primenom odredaba člana 60. Pravilnika o radu poslodavca, važećeg u vreme kada su podnositeljke stekle pravo na jubilarnu nagradu, u punom iznosu;

– da dvoje predlagača, iako su potpisali predlog za pokretanje postupka mirnog rešavanja radnog spora, ne samo da u spornom periodu nisu stekli pravo na jubilarnu nagradu, nego i nisu tražili utvrđivanje prava na jubilarnu nagradu i isplatu odgovarajućeg iznosa, već su predlog potpisali sa ciljem da podrže druge podnosioce predloga koji imaju pravo na jubilarnu nagradu i kojima nije isplaćen pripadajući iznos po osnovu tog prava;

– da jubilarne nagrade za sporni period nisu isplaćivane u celosti ili delimično zaposlenim u stomatološkoj službi, a da su isplaćene ostalim zaposlenim u drugim organizacionim jedinicama poslodavca i to, prema izjavi direktora poslodavca, zbog toga što je Republički fond za zdravstveno osiguranje namenski obezbedio i poslodavcu doznačio sredstva za isplatu jubilarnih nagrada svim zaposlenim, sem zaposlenim u stomatološkoj službi.

Pravna ocena i ishod postupka

Na osnovu sprovedenog dokaznog postupka i utvrđenog činjeničnog stanja, primenom relevantnog prava i to:

a) odredbe člana 60. Pravilnika o radu poslodavca, kojom je bilo utvrđeno da poslodavac može zaposlenom da obezbedi nagradu za jubilarne godine rada u Domu zdravlja (stav 1.), da se jubilarnim godinama u smislu stava 1. ovog člana smatraju 10, 20 i 30 godina rada (stav 2.) i da visinu jubilarne nagrade određuje direktor Doma zdravlja u skladu sa raspoloživim sredstvima (stav 3.);

b) odredbe člana 107. stav 5. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija („Službeni glasnik RS“, br. 36/10 i 42/10), koji se, saglasno odredbi člana 1. Odluke o primeni Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija na sve poslodavce koji obavljaju zdravstvenu delatnost, odnosno određene poslove zdravstvene delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 42/10), primenjuje i na poslodavca u ovom sporu, bilo utvrđeno je da je poslodavac dužan da zaposlenom isplati jubilarnu nagradu u iznosu od: 1) 50% prosečne plate u privredi u Republici Srbiji – za 10 godina rada provedenih u radnom odnosu; 2) jedne prosečne plate u privredi u Republici Srbiji – za 20 godina rada provedenih u radnom odnosu; 3) jedne i po prosečne plate u privredi u Republici Srbiji – za 30 godina rada provedenih u radnom odnosu; 4) dve prosečne plate u privredi u Republici Srbiji – za 35 godina rada provedenih u radnom odnosu;

v) odredbe člana 28. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 120/08 i 31/09) kojom je, pored ostalog, bilo utvrđeno da se u budžetskoj 2009. godini neće vršiti obračun i isplata jubilarnih nagrada predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima, za direktne i indirektne korisnike sredstava budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i njihove korisnike;

g) odredbe člana 15. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 107/09 i 91/10) kojom je, pored ostalog, bilo utvrđeno da se u budžetskoj 2010. godini neće vršiti obračun i isplata jubilarnih nagrada predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima, za direktne i indirektne korisnike sredstava budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje;

d) odredbe člana 13. stav 2. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 101/10 i 78/11) kojom je, pored ostalog, bilo utvrđeno da će se u 2011. godini obračunati i isplatiti jubilarna nagrada zaposlenima kod korisnika iz stava 1. ovog člana, koji su ispunili uslove za ostvarivanje ovog prava u 2009. i 2010. godini, a na osnovu evidencije zaposlenih u navedenim godinama; i

đ) odredbe člana 13. stav 1. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 111/11) kojom je, pored ostalog, bilo utvrđeno da će se u budžetskoj 2012. godini vršiti obračun i isplata jubilarnih nagrada za zaposlene koji su to pravo stekli u 2012. godini,

arbitar je utvrdio:

– da su, saglasno odredbama člana 107. stav 5. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, člana 13. stav 2. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu i člana 13. stav 1. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu, zahtevi šest predlagača osnovani i da tim predlagačima pripada pravo na jubilarnu nagradu za 10, 20 i 35 godina rada provedenog u radnom odnosu i isplatu novčanog iznosa po tom osnovu (jednima) u punom iznosu, odnosno, isplata (drugima) razlike između isplaćenog i pripadajućeg punog iznosa jubilarne nagrade;

– da zahtevi dvoje predlagača kojima je, primenom odredaba člana 60. Pravilnika o radu poslodavca, poslodavac utvrdio pravo na jubilarnu nagradu i isplatio pripadajuću naknadu u punom iznosu, nisu osnovani; i

– da preostala dva predlagača nisu podnela zahtev zbog povrede prava, već sa ciljem davanja svojevrsne podrške drugim zaposlenim kojima nije isplaćena jubilarna nagrada, da dakle, ovim predlagačima nisu povređena prava iz radnog odnosa, niti, stoga, postoji individualni spor u smislu odredbe člana 3. stav 2. Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, te je doneo rešenje kojim je:

1. utvrđeno pravo na jubilarnu nagradu za šest podnosioca predloga za 10, 20, odnosno 35 godina rada provedenog u radnom odnosu i obaveza poslodavca da dvama predlagačima isplati odgovarajući puni iznos jubilarne nagrade, a preostalim četvoroma da isplati razliku između isplaćenog i pripadajućeg punog iznosa jubilarne nagrade, u roku od 8 dana od dana prijema pismenog otpravka rešenja;

2. odbijen zahtev dva predlagača za isplatu iznosa većeg od iznosa isplaćenog na ime prava na jubilarnu nagradu stečenog u spornom periodu za 30, odnosno 20 godina rada provedenog u radnom odnosu, kao neosnovan; i

3. odbačen predlog dvoje predlagača za isplatu jubilarne nagrade.