Studija slučaja 1

Studija slučaja 1

Ko je bio uključen

Ova studija slučaja analizira ulogu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije u procesu mirenja u kolektivnom radnom sporu između poslodavca, Doma zdravlja, Osnovne organizacije sindikata „Nezavisnost“, predlagača, Opštine kao osnivača Doma zdravlja i Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Doma zdravlja.

Predmet spora

Predmet spora je osporavanje prava na kolektivno pregovaranje Osnovnoj organizaciji sindikata „Nezavisnost“ u postupku zaključivanja novog kolektivnog ugovora poslodavca Doma zdravlja. Razlog osporavanja prava na kolektivno pregovaranje Sindikatu, poslodavac ističe nedostatak reprezentativnosti sindikata “Nezavisnost.“

Svi dopisi presednika Sindikata „Nezavisnost“, upućenih poslodavcu, direktoru Doma zdravlja, osnivaču predsedniku Opštine da omoguće sidikatu da učestvuje u pregovorima oko zaključenja kolektivnog ugovora, ostali su bez odgovora, odnosno ignorisani. Poslodavac i Osnivač su tražili nove i nove dokaze o reprezentativnosti sindikata „Nezavisnost“ i nisu mu dozvoljavali učešće u pregovaranju i zaključivanju kolektivnog ugovora. Predmet spora je utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i pravo na učešće u zaključivanju kolektivnog ugovora.

Kako se uključio miritelj

Predsednik Sindikata „Nezavisnost“ bio je glavni inicijator za otpočinjanje pregovora za potpisivanje kolektivnog ugovora, ali poslodavac Dom zdravlja osporio je Sindikatu reprezentativnost i iz tog razloga sprečavao predstavnike sindikata da učestvuju na sastancima, i pregovorima oko zaključenja novog kolektivnog ugovora. Predsednik sindikata „Nezavisnost“ zatražio je pomoć Republičke agencije za mirno rešavanje nastalog kolektivnog radnog spora i uputio predlog sa kojim su se strane u sporu saglasile. Agencija je odmah postupala po podnetom predlogu i odredila miritelja.

Potencijalni uticaj spora

Predsednik Sindikata „Nezavisnost“ ostao je pri predlogu da Sindikat ima reprezentativnost i pravo da učestvuje u pregovaranju i zaključenju Kolektivnog ugovora. Poslodavac i osnivač je i dalje Sindikatu „Nezavisnost“ osporavao pravo na reprezentativnost, a pridružio im se sa takvim stavom i Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, Doma zdravlja.

Kratak prikaz postupka mirenja

Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, predsednik Sindikata uputio je predlog da odredi miritelja koji će pružiti pomoć stranama u kolektivnom sporu sa ciljem da zaključe Sporazum o rešenju spora.

Direktor agencije je doneo rešenje o određivanju miritelja, sa kojim su se saglasile sve strane u sporu.

Postupak je održan u prostorijama poslodavca u kome su učestvovale sve strane u sporu. Postupak je bio javan, uz prisustvo odrećenog broja zaposlenih, uz dužno poštovanje reda. Po formiranju Odbora za mirenje, započeo je postupak mirenja uz izvođenje potrebnih dokaza, uvidom u celokupnu dokumentaciju potrebnu miritelju za rešavanje kolektivnog radnog spora. Odvojenih razgovora sa članovima Odbora nije bilo.

Miritelj uvidom u kadrovsku dokumentaciju utvrdio je broj zaposlenih u Domu zdravlja i to 324 zaposlenih, od kojih 306 na neodređeno vreme, a 18 na određeno. Niko od članova odbora nije osporio istinitost podataka i isprave, potvrde poslodavca o broju radnika. Predsednik Sindikata Zaposlenih u zdravstvu i socijanoj zaštiti, legitimisao se u ovom postupku, dokumentom, rešenjem o utvrđivanju reprezentativnosti.

Predsednik Sindikata „Nezavisnost“ na samoj raspravi u toku postupka je istakao da poslodavac i osnivač i pored dostavljenih materijalnih dokaza: Rešenje o reprezentativnosti Ministarstva rada i socijalne politike i Pristupnica zaposlenih o članstvu u sindikatu, osporavali su Sindikatu reprezentativnost uz objašnjenje da to nisu dovoljna dokumenta.

Poslodavac je osporio izjavu predsednika Sindikata „Nezavisnost“, ističući da do današnje rasprave u prisustvu miritelja, nikada nije prezentirao poslodavcu ova dva dokumenta na osnovu kojih se utvrđuje reprezentativnost Sindikata „Nezavisnost“. Na samoj raspravi predsednik Sindikata „Nezavisnost“ predao je dokumenta miritelju. Miritelj izvršio uvid u original dokumenata, a fotokopije dokumenata priložio uz predmete spisa.

Obzirom na sve izvedene dokaze, Poslodavac i Osnivač nisu imali nikakve primedbe, utvrdili uz pomoć miritelja tekst preporuke, kojom su Sindikatu „Nezavisnost“ Doma zdravlja, priznali pravo na reprezentativnost i pravo na kolektivno pregovaranje u postupku zaključivanja Kolektivnog ugovora.

Po potpisivanju testa Preporuke, sačinjen je Sporazum o rešenju spora koje su bez primedbi potpisali svi članovi Odbora.

Ishod procesa mirenja

Uz učešće Republičke agencije za mirno rešavanje kolektivnog radnog spora, brzo, bez troškova, efikasno, nepristrasno, na dve rasprave (u periodu od 15 dana) pred Odborom za mirenje sa 4 predstavnika, zaključen je Sporazum o mirnom rešenju spora. Rezultat postupka bio je zaključivanje Kolektivnog ugovora na zadovoljstvo, zaposlenih saglasnost Osnivača, Poslodavca, Sindikata“Nezavisnost“ i Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti.