Studija slučaja 2

Studija slučaja 2

Učesnici u sporu

U ovom kolektivnom sporu strane učesnice su s jedne strane Ministarstvo pravde kao poslodavac i Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije – SOPOS kao reprezentativni sindikat, po čijem predlogu je i pokrenut kolektivni spor.

Predmet spora

Vlada Republike Srbije i reprezentativni sindikati za teritoriju RS – Sindikat uprave Srbije, Sindikat pravosuđa Srbije i Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije – SOPOS zaključili su Poseban kolektivni ugovor za državne organe objavljen u „Službenom glasniku RS“ br. 25/2015 od 13.03.2015.

Tokom dve godine, od kada je donet do danas, predmetni ugovor poslodavac Ministarstvo pravde usled nedostatka novca u budžetu RS nisu poštovali i primenjivali mnogobrojne odredbe PKU. Kako Zakonom o budžetu RS nisu bila predviđena sredstva za ostvarivanje mnogih prava zaposlenih u pravosudnoj administraciji, odredbe ovog PKU derogirane su odredbama Zakona o budžetu RS.

Rešavanja spornih pitanja nastalih povodom primene odnosno ne primene Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe odnose se na:

– osiguranje zaposlenih tj. obavezu poslodavca, a koju ne poštuje da pre raspisivanja javne nabavke za zaključenje ugovora o osiguranju, pregovara i pribavi saglasnost reperzentativnog sindikata;

– da u postupku donošenja predloga budžeta uključe u postupak pregovaranja reperezentativne sindikate oko osnovice za obračun i isplatu plata, a sve u cilju poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih i uređenja plata i drugih primanja na jedinstvenim principima;

– nepoštovanje obaveze Odbora za praćenje primene kolektivnog ugovora da najmanje jednom u tri meseca razmatra aktuelna pitanja vezana za materijalni i socijalni položaj zaposlenih, međusobne odnose reperzentativnih sindikata i poslodavca, potrebu izmena i dopuna Ugovora, praksu i mišljenja u vezi sa primenom ugovora kao i da sačinjava zapisnik o razmatranim pitanjima i dostavlja potpisnicima ugovora;

– neobezbeđivanje dečijih paketića tj. novčane čestitke u vrednosti do neoporezivog iznosa i ne isplaćivanja godišnje nagrade jednokratno na dan državnosti Republike Srbije;

– ne dostavljanje obaveštenja ili mišljenja o primeni zakona i podzakonskih akata koji su od uticaja na materijalni, ekonomski i socijalni položaj zaposlenih;

– mišljenje i tumačenje odredbi Posebnog kolektivnog ugovora koje se odnose na „ nameštenički dodatak“ i „terenski dodatak“ sudskih izvršitelja;

– obavezu poslodavca da u postupku donošenja zakona ili podzakonskih akata koje se ne razmatraju na Socijano ekonomskom savetu, a kojima se uređuju prava zaposlenih, zatraži mišljenje reprezentativnih sindikata na nacrte odnosno predloge tih akata i dostavi obaveštenja ili mišljenja o primeni zakona i podzakonskih akata.

Kako se uključio miritelj

Pokušani su direktni pregovori sa Vladom i Ministarstvom pravde koji nisu uspeli. Kao jedan od potpisnika Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije – SOPOS podneo je predlog Republičkoj agenciji za mirno rešavnje radnih sporova, radi rešavanja ovog kolektivnog spora. Ministarstvo pravde je dalo saglasnost da se ovaj spor rešava mirnim putem, određen je postupajući miritelj, nakon čega je predmet preuzeo u dalji rad.

Kratak pregled toka postupka

Postupak mirnog rešavanja ovog kolektivnog spora vođen je i okončan prema pravilima koja su propisana predmetnim zakonom. Na prvoj raspravi je obrazovan Odbor za mirenje, od po jednog predstavnika strana u sporu i miritelja kao predsedavajućeg. Održane su dve rasprave, u jednoj fer atmosferi i sa proaktivnim pristupom obe strane u sporu i izraženom željom za razrešenjem većine spornih pitanja, sa konstantnim naglaskom da je saradnja u dosadašnjem radu i komunikaciji učesnika spora bila odlična. Uloga miritelja tokom obe rasprave je bila usmerena na dalje podsticanje učesnika spora da svojim ponašanjem i aktivnostima doprinose obostranom prihvatljivom načinu rešavanja ovog kolektivnog spora. Nije bilo potrebe za održavanjem odvojenih sastanaka, radi prikupljanja informacija i podataka od predstavnika strana u sporu.

Rasprave su bile konstruktivne, miritelj je uvažavajući sve iznete sugestije, predloge i mišljenja učesnika spora, pripremio i predlog teksta preporuke, prethodno usaglašen među strana u sporu po pitanju svih nedoumica i spornih tačaka.

Ishod postupka

Odbor za mirenje je na drugoj raspravi doneo preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, posebno vodeći računa da se donošenjem iste, obezbedi i doprinese doslednoj primeni zakonskih odredbi i odredbi Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, ceneći s jedne strane, potrebu za očuvanjem materijalnog i socijanog položaja zaposlenih u pravosudnim organima, ali i zakonska finansijska ograničenja i mogućnosti poslodavca za potpunije sagledavanje i zadovoljenje zahteva reprrzentativnog sindikata, s druge strane. Preporučeno je da strane u sporu, a po prihvatanju preporuke, zaključe Sporazum o rešenju spora.