Aktivnosti

Objavljen Javni oglas za izbor miritelja i arbitara

27. 10. 2021.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je dana 27. oktobra 2021. godine u „Službenom glasniku“ broj 101 objavila Javni oglas za izbor miritelja i arbitara.

Na javni oglas mogu se prijaviti svi kandidati koji ispunjavaju uslove koji su navedeni u pozivu.

Kandidati koji su upisani u Imenik miritelja i arbitara dostavljaju samo prijavu sa biografijom, dok će potvrdu o neosuđivanosti pribaviti Agencija.

Izjavu kojom se daje saglasnost Agenciji da može pribaviti podatke o kojima se vodi službena evidencija možete preuzeti OVDE.

Rok za prijavu na Javni oglas je 12.11.2021. godine.