Aktivnosti

28. Mart 2015.

Drugi interaktivni seminar Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, planiran u okviru Strategije unapređenja rada Agencije, održan je 20 marta 2015. godine u Palati Srbija u Beogradu.Seminar je organizovan u cilju profesionalnog razvoja i edukacije miritelja i arbitara, i usaglašavanju arbitražne prakse, kao ključnog uslova za efikasno funkcionisanje radnopravne zaštite i unapređenja socijalnog dijaloga, kroz postupak mirnog rešavanja radnih sporova.U uvodnom delu seminara, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mile Radivojević, otvarajući seminar, informisao je prisutne o toku realizacije Strategije i ostvarenih ciljeva, u skladu sa Planom rada. Posebano se osvrnuo na modernizaciju rada Agencije, transparentnost u radu, kao i na postignute rezultate rada u prvom kvartalu 2015. godine. Istakao je podatak o porastu broja kolektivnih predmeta i njihovom uspešnom rešavanju, dok je u individualnim sporovima naglasio prisutnost stalnog rasta broja predmeta iz oblasti zaštite dostojanstva rada. Na kraju, potencirao je značaju daljeg rada ka ostvarenju postavljene misije i vizije Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.Pre edukativnog dela seminara, arbitrima i miriteljima prezentovan je novi sajt Agencije, koji je ostao na staroj adresi www.ramrrs.gov.rs. Prednost novog sajta je u interaktivnom pristupu prema korisnicima i potpunoj transparentnosti u radu agencije, sa naglaskom na toku svih postupaka koji se vode pred agencijom.U edukativnom delu seminara, kao njegov centralni deo, arbitrima i miriteljima su predočena nova teoretska znanja i praktične veštine kroz primere iz prakse, u četiri predavanja.Miritelj i arbitar prof. dr Živko Kulić održao je predavanje na temu „Analiza stanja u oblasti kolektivnog pregovaranja u Republici Srbiji“, miritelj i arbitar prof. dr Zoran Radulović, na temu „Značaj rešavanja štrajkova uz učešće miritelja RAMRRS“, Aleksandra Janković, klinički psiholog Kliničkog centra Srbije, na temu „Psihološki aspekti mobinga“ i miritelj Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, dipl. psiholog i specijalista medijacije Vera Kondić na temu “Iskustva primene Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu“., Oni su svojim predavanjima doprineli unapređenju rada i efikasnosti arbitara i miritelja, kao i njihovom unapređenju znanja i veština neophodnih za uspešan rad.Ova predavanja su bila uvod u diskusiju, u kojoj su razmenjena mišljenja i iskustva, i kojom je okončan rad na Drugom Interaktivnom Seminaru.

12. Mart 2015.

Drugi interaktivni seminar miritelja i arbitara, planiran u okviru Strategije unapređenja rada Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, održaće se 20.marta 2015. godine, sa početkom u 10 sati, u Beogradu u Palati Srbija, svečana sala 233. na drugom spratu zapadnog krila zgrade.Seminar je organizovan u cilju profesionalnog razvoja miritelja i arbitara kao ključni uslov za efikasno funkcionisanje radnopravne zaštite i unapređenja socijalnog dijaloga.Posle uvodnog izlaganja direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mileta Radivojevića, održaće se prezentacija novog sajta www.ramrrs.gov.rs. U nastavku održaće se četiri predavanja a predavači će biti: prof. Dr Živko Kulić, miritelj i arbitar koji će održati predavanje na temu „Analiza stanja u oblasti kolektivnog pregovaranja u Republici Srbiji“, prof. Dr Zoran Radulović, miritelj i arbitar, predavanje na temu „Značaj rešavanja štrajkova uz učešće miritelja RAMRRS“, Aleksandra Janković, klinički psiholog, predavanje na temu „Psihološki aspekti mobinga“ i Vera Kondić, dipl. psiholog i specijalista medijacije, miritelj Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova predavanje na temu “Iskustva primene Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu“.Nakon toga, predviđena je diskusija, sa ciljem daljeg unapređenja rada i usaglašavanja prakse.

26. Februar 2015.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova posle dve nedelje obustave rada, zaposleni u d.o.o. „Niskogradnja“ Niš obustavili su štrajk i nastavili redovno zimsko održavanje puteva. Razlog štrajka bile su tri neisplaćene zarade.Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, Mile Radivojević, u skladu Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova, pokrenuo je postupak mirenja, koji je protekao u konstruktivnoj atmosferi i rezultirao donetom Preporukom koju su usvojili predstavnici sindikalne organizacije i poslodavca.Nakon toga, usvojen je i potpisan i Sporazum o prestanku štrajka, kojim je dogovorena isplata zaostalog dela zarade za decembar mesec 2014. godine, prekid štrajka i normalizacija procesa rada, a precizirana je dinamika isplate za ostatak dugovanja. Predsednik Štrajkačkog odbora i poslovodstvo Niskogradnje d.o.o. Niš iskazali su zadovoljstvo zbog brzine postizanja Sporazuma, normalizacije procesa rada i ispunjenja štrajkačkih zahteva.Postupak pred Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova vodio je prof. dr Goran Obradović, redovni profesor Pravnog fakulteta u Nišu, upisan u Listu miritelja i arbitara Agencije.

26. Decembar 2014.

Prvi interaktivni seminar miritelja i arbitara, planiran u okviru Strategije unapređenja rada Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, održan je 26. decembra 2014. godine, sa početkom u 10 sati, u Klubu poslanika, Tolstojeva 2, u Beogradu.

Seminar je organizovan u cilju profesionalnog razvoja miritelja i arbitara kao ključni uslov za efikasno funkcionisanje radnopravne zaštite i unapređenja socijalnog dijaloga.

U okviru kolektivnih radnih sporova fokus je bio na jačanju pregovaračkih tehnika i veština, značajnih za uspeh u socijalnom dijalogu, dok je u individualnim sporovima akcenat stavljen na mobing, kao najbrojniji individualni spor. Seminar se završio panel diskusijom svih učesnika.

U uvodnom delu seminara obratio nam se: Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje,boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije, Mile Radivojević, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, gosti, Zdenka Burzan i Borislav Radić direktori agencija za mirno rešavanje radnih sporova Republike Crne Gore i Republike Srpske kao i Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada u Srbije.

Predavači seminara bili su prof. Dr Živko Kulić, miritelj i arbitar koji je održao predavanje na temu „Kolektivni radni sporovi“, Dejana Spasojević Ivančić, miritelj i arbitar, predavanje na temu „Individualni radni sporovi“, Olga Kićanović, samostalni savetnik u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, predavanja na temu „Prepoznavanje, prevencija, procesuiranje i sankcionisanje mobinga“ i „Veštine i tehnike pregovaranja tokom socijalnog dijaloga“, kao i gosti iz regiona koji su miriteljima i arbitrima preneli svoja iskustva na napred navedene teme.

29. Novembar 2014.

Posredovanjem Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, radnici sektora „Kola za spavanje i ručavanje“, koji se nalazi u sastavu PD „Želturs“, sinoć su prekinuli delimičnu blokadu međunarodnih vozova na relaciji Budimpešta, Solun, Filah, Bar, Sofija. Time je posle je 25 dana potpuno normalizovan železnički saobraćaj.

Od 17. novembra kada su se poslovodstvo „Želtursa“ i „Kola za spavanje i ručavanje“ i svi sindikati obratili Agenciji, da u okviru svoje nadležnosti pomogne u rešavanju navedenih problema, miritelj Agencije profesor Zoran Radulović, je uz stalne konsultacije sa stranama u sporu, predložio nekoliko rešenja za rasplet ove veoma kompleksne situacije. Štrajkači su, uz puno poverenje u dobar ishod, sinoć prekinuli delimičnu blokadu pruga i železničkog saobraćaja i o tome obavestili Republičku agenciju za mirno rešavanje radnih sporova.

„Načinjen je veliki pomak u pregovorima, normalizovan je međunarodni železnički saobraćaj, čijim je dvadesetpetodnevnim delimičnim blokadama Republika Srbija pretrpela velike štete“, rakao je Mile Radivojević, v.d. direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i dodao da će se o daljim štrajkačkim zahtevima nastaviti sa pregovorima u narednim danima.

20. Oktobar 2014.

Brzom reakcijom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova obustavljen je štrajk u JP „Nacionalni park Đerdap“. U sklopu svojih nadležnosti, Agencija je reagovala na najavljeni štrajk zakazan za 18. novembar, nakon čega je postignut dogovor da se štrajk prekine, a Agencija uključi u rešavanje nagomilanih sporova, radi stabilizacije poremećenih odnosa između poslovodstva i zaposlenih.

Asocijacija nezavisnih i slobodnih sindikata, reprezentativni sindikat kod poslodavca, doneo je Odluku o stupanju u štrajk, radi zaštite profesionalnih i ekonomskih interesa zaposlenih.

Odmah po saznanju o najavi štrajka, direktor Agencije Mile Radivojević sa saradnicima otišao je u JP „Nacionalni park Đerdap“. Posle višesatnog razgovora sa predstavnicima štrajkačkog odbora, postignut je sporazum da se štrajk prekine, a u cilju trajne stabilizacije odnosa, pred Agencijom je pokrenut postupak pregovora povodom zaključenja kolektivnog ugovora.

Obzirom da je štrajk rezultirao prvenstveno iz nezadovoljstva zaposlenih odnosom poslovodstva prema njima, koji se po navodima štrajkačkog odbora ogledao u mobingu, diskriminaciji, zastrašivanju i drugim oblicima vređanja ličnog i profesionalnog integriteta, Agenciji je podneto 26 Predloga za rešavanje individualnih radnih sporova povodom zlostavljanja na radu.

U skladu sa Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova („Sl. glasnik RS“ 125/04 i 104/09), Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, dalje preduzima mere iz svoje nadležnosti.

29. Decembar 2013.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova od osnivanja do sada u upravnom postupku rešila 12.316 predloga. Prema našoj statistici, do 1. oktobra 2013. godine podneto je 196 predloga za mirno rešavanje radnog spora. U 49 slučajeva arbitar je doneo rešenje. Među radnim sporovima meritorne odluke su donete u 4.204 predloga, 81 kolektivni spor rešen je pred Agencijom – kaže Dejan Kostić, direktor te institucije osnovane Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova iz 2004, koji je izmenjen 2009. godine. ( Z. Vuković, list "Danas").

13. Decembar 2013.

U „Službenom glasniku RS“ br.110/2013. godine, objavljen je Imenik miritelja i arbitara, pri Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova u narednom četvorogodišnjem mandatu. Imenik se nalazi u rubrici arbitri i miritelji na sajtu Agencije.

10. Decembar 2013.

Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Dejan Kostić boraviće u Torinu u Italiji, na poziv Međunarodne organizacije rada, u sastavu petočlane delegacije, koju čine socijalni partneri, radi učešća na Subregionalnoj tripartitnoj konferenciji za jačanje Instituta za rešavanje radnih sporova u centralnoj i istočnoj Evropi.

Ova Konferencija i učešće naše delegacije na njoj, imaće veliki značaj za unapređenje rada Agencije, kao i jačanje ideje o medijaciji i arbitraži u rešavanju radnih sporova u Srbiji.

03. Decembar 2013.

Već treću godinu za redom, organizovan je susret studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, gde je pred 40 studenata prezentovan rad Agencije, uz poseban osvrt na novi institut radnog prava Zlostavljanje na radu- Mobing.

01. Oktobar 2013.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova na osnovu člana 39. Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova ( „Sl. glasnik RS“, br. 125/04, 104/09), oglašava JAVNI KONKURS za izbor miritelja i arbitara na period od 4 godine, počev od dana donošenja Odluke o izboru.

09. Maj 2013.

Dva spora povodom zlostavljanja na radu, u Kliničkom centru Srbije, rešena su arbitražnim rešenjima (pravosnažnim i izvršnim, shodno članu 36. ZMRRS), zasnovnim na SPORAZUMU svih učesnika u postupku – podnosioca predloga za zaštitu od zlostavljanja, lica koje se tereti za zlostavljanje i poslodavca.

Arbitražno rešenje, koje predstavlja slobodno izraženu volju svih strana, trajno i konačno harmonizuje odnose i predstavlja primer dobre prakse. Opširnije u PRIMERIMA DOBRE PRAKSE.

15. April 2013.

Predavanje – „Mirno rešavanje radnih sporova“ sa posebnim osvrtom na mobing, održano je na Pravnom fakultetu u Kragujevcu 29.04.2013. godine sa početkom u 12 časova. Predavači, a ujedno i gosti Pravnog fakulteta u Kragujevcu bili su Dejan Kostić, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, mr Vladimir J. Perić, zamenik direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Prof. dr Zoran Radulović, arbitar i miritelj pri Agenciji.

24. Decembar 2012.

Sada već tradicionalno druženje studenata četvrte godine prava sa zaposlenima Agencije održano je i ove godine 4. decembra. Više od 70 studenata imalo je priliku da se upozna sa radom Agencije, da čuju nešto više o zlostavljanju na radu i da kroz razgovor dobiju odgovore na mnoga pitanja.

24. Novembar 2012.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, uspela je da, posredstvom miritelja, reši kolektivni spor u „Keramika” AD Mladenovac, odnosno da okonča štrajk zaposlenih usvajanjem Preporuke koja rešava probleme koji su uzrokovali obustavu rada. Preporuka je potpisana 19.11.2012. godine od strane predstavnika poslodavca i Štrajkačkog odbora.

24. Oktobar 2012.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, uspela je da, posredstvom miritelja, reši kolektivni spor u Opštoj Bolnici „Đorđe Jovanović“ u Zrenjaninu. Predmet spora je bila primena Kolektivnog ugovora u delu koji reguliše isplatu troškova za dolazak i odlazak sa rada, a rešen je usvajanjem Preporuke od 03.10.2012. godine

24. Avgust 2012.

Angažovanjem arbitra Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova rešen je spor oko isplate jubilarnih nagrada za 8 zaposlenih u stomatološkoj službi Doma Zdravlja Zvezdara.Ovim rešenjem arbitra otvorila se mogućnost ostvarivanja prava iz radnog odnosa za sve zaposlene u stomatološkim službama primarne zdravstvene zaštite, a koje je sporno dugi niz godina. Ovo rešenje je rezultiralo velikim brojem predloga za ostvarivanjem tog prava pred Agencijom.

08. Avgust 2012.

Republička agencija za mirno rešaavanje radnih sporova angažovanjem miritelja prof.dr. Živka Kulića uspešno je okončala postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u „JAT AIRWAYS“ a.d. Beograd, između poslodavca i Jedinstvene sindikalne organizacije JAT-a, Jedinstvene sindikalne organizacije letačkog i letačko-kabinskog osoblja JAT-a, Jedinstvenog sindikata STV/STD vazduhoplova i Sindikalne organizacije komercijalnih i ekonomsko-pravnih radnika JAT-a, usvajanjem Preporuke.

29. Jun 2012.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova uspešno je okončala postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u KBC Zvezdara usvajanjem Preporuke odbora za mirenje. Spor nastao zbog zaštite prava na sindikalno organizovanje i delovanje okončan je Sporazumom poslodavca i Novog sindikata KBC Zvezdara.

Postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora između reprezentativnih sindikata u zdravstvu i Vlade Srbije je u toku, ali i pored spremnosti strana u sporu da nastave pregovore, trenutno je iz proceduralno-tehničkih razloga oko izbora Vlade, dinamika pregovaranja usporena.

Pred Agencijom je, na inicijativu poslodavca – “ JAT AIRWAYS“ a.d. Beograd, pokrenut postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, čiji je predmet zaključenje Kolektivnog ugovora kod poslodavca, uz saglasnost svih reprezentativnih sindikata u JAT-u.

20. April 2012.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova uspešno je okončala postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u J.P. „Aerodrom Niš“, zaključenjem Kolktivnog Ugovora kod poslodavca.U toku su kolektivni radni sporovi u RTB BOR-GRUPA RBB BOR, J.P. Toplifikacija Požarevac, Specijalnoj bolnici „Čigota“ Čajetina. U toku je devet individualnih sporova čiji je predmet zlostavljanje na radu.

02. Februar 2011.

Republička agencija za mirno rešaavanje radnih sporova u sklopu svoje nadležnosti, aktivno je učestvovala u postupku pregovaranja u cilju okončanja štrajka dela prosvetnih radnika Srbije.

30. Novembar 2010.

Republička agencija za mirno rešaavanje radnih sporova svoje usluge je učinila dostupnim i u formi elektronskih obrazaca, tako da je moguće interaktivno popunjavanje obrazaca bez dolaska u Agenciju, putem E PORTALA državne uprave www.euprava.gov.rs.Ceo postupak podnošenja predloga Agenciji, kojim pokrećete postupak, sada je pojednostavljen i ubrzan.Sa svog računara možete pokrenuti postupak mirnog rešavanja kolektivnog ili individualnog radnog spora, brzo i sigurno.

06. Jul 2010.

Na predlog međunarodne organizacije rada (ILO), a kao najuspešnija agencija u regionu, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova održala je  6. i 7. jula 2010. godine obuku za miritelje i arbitare Republike Srpske. Obuku je izvršila tročlana delegacija iz Republike Srbije, i to u sastavu:-Dejan Kostić dir. agencije;-Vladimir J. Perić zam. dir. agencije;– dr. Zoran Radulović miritelj-arbitar;Na kraju obuke učesnicima su dodeljene diplome.

15. Maj 2010.

Srpski stručnjaci po evropskim standardima

Komisija Socijalno-ekonomskog saveta odabrala je 37 miritelja i 31 arbitra, stručnjaka iz oblasti radnog prava, koji su u periodu od 11. do 14. maja pohađali obuku veštine mirenja, medijacije i arbitraže. Predavači su, po drugi put bili iskusni medijatori iz Irske, koji su svoju stručnost i uspešnost u prenošenju znanja i iskustva pokazali i u obuci novoizabranih miritelja i arbitara, takođe u organizaciji MOR.

Predavanja su se sastojala iz teoretskog dela, prilagođenog pravnom i faktičkom stanju u Srbiji, praktičnih vežbi (case study simulacije i kreativne radionice), i evaluacije, u kojoj su razmenjena iskustva agencija u Evropi i naše.

Ocena irskih predavača je da je Agencija od osnivanja do danas uspela da afirmiše mirno – vansudsko rešavanje radnih sporova, kao najefikasniji i najjeftiniji način harmonizacije odnosa socijalnih partnera.

Zaključak skupa je da je ovakav način obuke dobar preduslov za kvalitetan rad.

21. April 2010.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je u svom dosadašnjem radu uspešno rešila preko 3668 individualnih, preko 43 kolektivnih radnih sporova, od čega je 30 od opšteg interesa.

Dana 21.04.2010. godine potpisan je sporazum između predstavnika poslodavaca i sindikata u kompaniji „Knjaz Miloš“ iz Aranđelovca uz posredovanje Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i miritelja Prof. dr Živka Kulića. Spor je nastao zbog obustave rada od strane zaposlenih sa zahtevom prestanka otpuštanja zaposlenih radnika, povećanje plate, kao i poštovanje kolektivnog ugovora. Sporazumom, koji je inače po Zakonu o mirnom rešavanju radnih sporova ima snagu izvršne odluke, je predviđeno isključivo dobrovoljan odlazak zaposlenih uz stimulativnu otpremninu, isplata jednokratne pomoći svim zaposlenima u iznosu od 25.000,00 din. dok je odluka o povećanju plata odložena za septembar, po izvršenoj analizi poslovanja preduzeća.

Ovaj postupak je još jednom pokazao prednost mirnog rešavanja radnih sporova pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova, čime se sprečava višemilionska materijalna šteta koju bi trpeli i poslodavac i zaposleni.