Aktivnosti

27. Septembar 2016.

Predstavnici Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u narednih mesec dana će zajedno sa socijalnim partnerima obići više gradova u Srbiji gde će lokalnim poslodavcima i zaposlenima kroz razgovor i simulacije postupka približiti prednosti medijacije u sporovima iz radnih odnosa.U sredu 28. septembra u hotelu Park u Rumi biće održana radionica ,,Mirno rešavanje radnih sporova u praksi“,na kojoj će predstavnicic Agencije, miritelji i arbitri zajedno sa predstavnicima udruženja poslodavaca i sindikatima ukazati na prednosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova u odnosu na postupak pred sudom.Biće reči i o štetnim posledicama štrajka, zatim o mobingu, kao i o značaju planiranih izmena Zakona o mirnom rešavanju randih sporova kojima se teži osnaženju pravog dejstva odluka proisteklih postupcima pred Agencijom..Kroz kratku prezentaciju instituta, simulacijom postupka – koja ima za cilj da postupak pred Agencijom približi zaposlenima i poslodavcima, uz mogućnost direktnog postavljanja pitanja miriteljima, arbitrima i predstavnicima Agencije, zainteresovane strane će dobiti uvid u sam proces mirnog rešavanja radnog spora i njegove prednosti..Radionica je deo projetka “Socijalni partneri zajedno za unapređivanje radnog zakonodavstva u Srbiji“, koji realizuje Udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju, uz finansijsku podršku Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) – Kancelarija u Srbiji, a u partnerstvu sa Ujedinjenim granskim sindikatom ,,Nezavisnost“, Savezom samostalnih sindikata Srbije, Unijom poslodavaca Srbije i uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Više o postupcima mirnog rešavanja radnih sporova će govoriti Ivica Lazović, zamenik direktora Agencije, a konkretne postupke će simulirati miritelji i arbitri prof. dr. Živko Kulić, Vera Kondić i Danijela Koštan Kovačević.Nakon Rume, planirano je da se radionice održe u Smederevu i Valjevu.Ovaj vid obuke lokalnih privrednika i zaposlednih dao je dobre rezultate gradovima u kojima su se slične radionice održale u prethodnom periodu (Paraćin, Jagodina, Kruševac, Novi Sad).Mogućnost učešća u radionici imaju svi zainteresovani, pre svega lokalni poslodavci i zaposleni, ali i udruženja građana i predstavnici lokalne samouprave.

07. Septembar 2016.

Konkurs za izbor 10 miritelja i arbitara, na koji je rok za podnošenje prijava istekao 21. avgusta, pristigla je ukupno 31 blagovremena prijava. Komisija za izbor miritelja i arbitara sastavljena na predlog Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, od predstavnika reprezentativnih sindikata – Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata “Nezavisnost“, Unije poslodavaca Srbije i predstavnika Vlade Republike Srbije, imala je zadatak da donese odluku i izabere deset miritelja i arbitara.Jednoglasnom odlukom Komisije izabrani su:Sledeći kandidati za miritelje: 1. Ružica Erceg, dipl. pravnik iz Beograda;2. Bojana Potežica, dipl. pravnik iz Beograda;3. dr Danilo Rončević, dipl. pravnik iz Beograda.Sledeći kandidati za miritelje i arbitre: 1. Aleksandra Ćalić Bošković, dipl. pravnik iz Beograda;2. Srđan Dobrica, dipl. pravnik iz Beograda;3. Nataša Arsić Jelić, dipl. pravnik iz Beograda;4. Draško Veličković, dipl. pravnik iz Kraljeva;5. Kristina Blažić, dipl. pravnik iz Novog Sada;6. Goran Kljajić, dipl. pravnik iz Novog Sada;7. Ankica Kurjački, dipl. pravnik iz Novog Sada.Ovim putem Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova se zahvaljuje svim kandidatima na pokazanom interesovanju i prijavi na Konkurs za izbor miritelja i arbitara.Na osnovu odluke Komisije, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova će doneti Rešenje o upisu izabranih kandidata u Imenik miritelja i arbitara, što će u najkraćem roku biti objavljeno u ,,Službenom glasniku Republike Srbije“.

20. Jul 2016.

REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANjE RADNIH SPOROVARepublička agencija za mirno rešavanje radnih sporova na osnovu člana 39. Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova („Sl. glasnik RS“, br. 125/04 i 104/09), oglašavaJAVNI OGLASza izbor 10 miritelja i arbitaraI Uslovi: Za miritelja i arbitra može da bude izabrano lice koje ispunjava sledeće uslove:1. da je državljanin Republike Srbije;2. da ima visoku stručnu spremu i najmanje pet godina radnog iskustva u oblastiradnih odnosa;3. da nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje ovih poslova;4. da je dostojno dužnosti miritelja, odnosno arbitra.Za arbitra može biti izabrano lice koje pored opštih uslova, ima položen pravosudni ispit ili je redovni profesor fakulteta iz pozitivno-pravnih predmeta.II Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni oglas: – prijava sa biografijom;– potvrda o radnom iskustvu u oblasti radnih odnosa sa opisom poslova;– uverenje o državljanstvu;– izvod iz matične knjige rođenih;– diploma o stečenom obrazovanju;– radna knjižica;– uverenje o položenom pravosudnom ispitu ili potvrda da je kandidat redovanprofesor fakulteta iz pozitivno-pravnih predmeta, koju izdaje fakultet (za kandidate za arbitre);– potvrda o neosuđivanosti ili dokaz da je podnet zahtev za izdavanje iste nadležnom organu.III Adresa na koju se podnose prijave na javni oglas: Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, Makedonska 4, 11000 Beograd sa naznakom: „ZA JAVNI OGLAS – NE OTVARATI“IV Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom oglasu: Miloš Dukić telefon 011/31-31-418 i 31-31-417.V U izbornom postupku proverava se poznavanje: Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu i Zakon o radu, usmenim putem – razgovorom. Komisija za izbor miritelja i arbitara može doneti odluku da veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja proveri i posredno, putem standardizovanih testova.VI Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava na javni oglas je 30 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog oglasa u Dnevnom listu „Danas“.VII Trajanje mandata: Miritelji i arbitri se biraju na četiri godine, od dana konačnosti odluke o izboru.VIII Mesto angažovanja: Miritelji i arbitri se angažuju na teritoriji cele Republike Srbije i poželjna je različita regionalna zastupljenost.IX Rok za sprovođenje izbornog postupka: Odluku o izboru miritelja i arbitara Komisija za izbor miritelja i arbitara donosi u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i u tom roku će se sprovesti izborni postupak.Napomene: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika biće odbačene.Ovaj oglas objavljuje se na web stranici Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova: www.ramrrs.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli Agencije i Dnevnom listu „Danas“.Kandidati koji su već stekli svojstvo miritelja, odnosno arbitra upisom u Imenik, a koji se prijavljuju na javni konkurs umesto dokaza koji se prilažu uz prijavu na javni oglas podnose potvrdu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

07. Jul 2016.

Dana 07.07.2016. godine delegacija MOR-a u sastavu Kristina Miheš, viši specijalista za socijalni dijalog i radno zakonodavstvo MOR-a, Suzana M. Nilsen, glavni tehnički savetnik i Jovan Protić, nacionalni koordinator MOR-a posetili su Republičku agenciju za mirno rešavanje radnih sporova, i tom prilikom su predstavili projekat MOR-a „Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja“.Ovaj regionalni projekat finansira Evropska komisija, a zajednički ga implementiraju MOR i regionalne agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Projekat, čija implementacija počinje 2016. godine, a trajaće tri godine, ima za cilj jačanje regionalne saradnje i institucialnih kapaciteta nacionalnih administracija i organizacija poslodavaca i zaposlenih, čime će im se omogućiti da razviju i efikasno sprovedu reforme na tržištu rada i u oblasti socijalnih politika u procesu proširenja EU.Na sastanku je razmatrana dosadašnja saradnja MOR-a sa Republičkkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije i precizirani su dalji pravci saradnje i afirmisanja alternativnih vidova rešavanja radnih sporova.

24. Jun 2016.

Beograd 24.06.2016.- Dana 24.06.016. godine, Samostalni sindikat poštanskih radnika Javnog preduzeća Pošta Srbije, je doneo Odluku o istupanju iz štrajka započetog 21.06.2016. godine. Štrajkački zahtevi su se odnosili na povećanje i isplatu zarada iz dobiti, promenu radno pravnog statusa pojedinih zaposlenih, obezbeđivanje optimalnog broja izvršilaca, rešavanje stambenih potreba i ukidanje pojedinih radnih mesta.Imajući u vidu da je osnovna delatnost navedenog preduzeća od javnog interesa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje ostvarivanje prava na štrajk, pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova, po službenoj dužnosti, pokrenut je postupak rešavanja kolektivnog radnog spora mirnim putem. Postupak je vodio miritelj Agencije, Srđan Dobrica.U Odboru za mirenje, kojim je predsedavao miritelj, a koji su činili predstavnici sindikata i poslovodstva, je razmatrano o svim spornim pitanjima. U konstruktivnoj atmosferi i puno poverenje u ishod postupka, a nakon samo jednog održanog sastanka, sindikat je doneo Odluku o istupanju iz štrajka i otkazivanju ranije zakazanog javnog okupljanja.Ovo je primer dobre prakse, koji pokazuje brojne prednosti instituta mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora pred Agencijom, a pre svega uštedu vremena i novca, imajući u vidu da je postupak besplatan za sve učesnike.

17. Jun 2016.

Beograd, 17. jun 2016. – Uprava i zaposleni u JKP Gradske Tržnice iz Kragujevca prihvatili su preporuku Vlade Republike Srbije i odlučili da svoj radni spor povodom naknade za topli obrok i neisplate regresa za prethodni period rešavaju mirnim putem pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova.Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova stigao je zajednički predlog poslodavca i zaposlenih da njihove nesuglasice povodom naknade za topli obrok i neisplate regresa za prethodni period reši arbitar iz Agencije.Oni su se unapred saglasili oko izbora arbitra koji će da vodi te postupke i za arbitra su sa liste miritelja i arbitara Agencije odredili Miluna Petkovića iz Kragujevca.Agenciji je do sada stiglo 134 predloga za pokretanje postupka za mirno rešavanje spora čiji je predmet naknada za ishranu u toku rada i regres u periodu od 21. juna 2013. godine do 29. januara 2015. godine.Ovo je primer dobre prakse da se individualni radni sporovi rešavaju mirnim putem, a ne u sudskim postupcima, jer će se na ovaj način izbeći nepotrebni sudski i ostali troškovi.Postupci pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova su besplatni za strane u sporu i shodno zakonu, treba da se okončaju u roku od 30 dana.

30. April 2016.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin posetio je 29. aprila 2016. godine Republičku agenciju za mirno rešavanje radnih sporova i SOS mobing liniju i izneo je stav da ministarstvo nastoji da u svim svojim segmentima rada bude na usluzi korisniku, bilo da je reč o PIO fond-u, Nacionalnoj agenciji za zapošljavanje ili Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova.Ministar Vulin je izneo uverenje da je SOS mobing linija upravo način da se usluge približe svim ljudima. On smatra da na taj način građani mogu da pitaju da im se ponešto pojasni i svakako da im se pomogne.Prema rečima ministra, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova proteklih godina nije bila dovoljno prepoznata, iako ima veoma važnu ulogu te je izrazio očekivanje da će se uskoro izmenama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova drugačije postaviti uloga Agencije. Međutim, naglasio je da dok se to ne desi, Agencija mora da bude na rapolaganju svakom čoveku, a SOS mobing telefonska linija je način da saznamo nešto više o fenomenu mobinga, da ostavimo mogućnost da branimo zaposlenog i da saznamo kada se eventulano nešto loše dešava. Ministar je pozvao građane da što češće koriste besplatnu telefonsku liniju SOS mobing.Ministar Vulin misli da se Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova pokazala veoma efikasnom, kao organizacija koja je u stanju da pomogne i poslodavcu i radniku, kada nastupe problemi u preduzeću.Za nepunih mesec dana funkcionisanja besplatne telefonske usluge SOS mobing bilo je ukupno 308 poziva građana, od kojih je njih 30 iskoristilo mogućnost za razgovor i savetovanje sa pravnicima Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, izjavio je direktor Agencije Mile Radivojević.Prema njegovim rečima, građani sa fiksnog telefona pozivom besplatnog broja 0800-300-601 i biranjem opcija od 1 do 5 dobijaju bliže informacije o tome šta je mobing, koje radnje podrazumeva i koji modeli zaštite postoje u pravnom sistemu Republike Srbije.Direktor Agencije je ukazao da postupak pred Agencijom, koji je potpuno besplatan i za poslodavca i za zaposlenog traje maksimalno 30 dana, za razliku od sudskih postupaka koji traju i po nekoliko godina.Inače, SOS mobing usluga je građanima dostupna 24 sata, dok je razgovor sa pravnom službom Agencije, moguć od 07.30 do 15.30, pozivom broja 0800-300-601 uz biranje tastera 0.

20. April 2016.

  1. aprila 2016. godine, u Klubu poslanika u Beogradu održan je prvi sastanak Radne grupe za pripremu Nacrta zakona o izmenama o dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova. Na inicijativu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, je formiralo Radnu grupu za pripremu Nacrta zakona o izmenama o dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova. Radna grupa ima zadatak da pripremi radnu verziju Nacrta zakona, kako bi se unapredio institut mirnog rešavanja radnih sporova i prevazišli problemi na koje ukazuje desetogodišnja praksa u radu miritelja i arbitara. Cilj izmene zakona je i osnaživanje alternativnog načina rešavanja radnih sporova i njegovih efekata, kao i jačanje uloge Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova kako bi postala vodeća institucija harmonizacije odnosa između socijalnih partnera i čuvar socijalnog mira i prava na dostojanstveni rad.U Radnu grupu su uključeni predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, Ministarstva pravde, reprezentativni sindikati – Savez samostalnih sindikata Srbije, UGS Nezavisnost, Udruženje poslodavaca, ugledni stručnjaci iz ove oblasti, a po potrebi i pozivu, u radu Radne grupe će učestvovati predstavnici drugih institucija, kao i stručnjaci, savetnici i konsultanti, koji poseduju znanja relevantna za izradu radne verzije Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova.Radna grupa dužna je da pripremi Nacrta zakona o izmenama o dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova do kraja decembra 2016. godine.

30. Mart 2016.

Republika SrbijaREPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNOREŠAVANjE RADNIH SPOROVANa osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispr., 64/07, 67/07, 116/08 i 104/09) i člana 17. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima-prečišćen tekst („Službeni glasnik RS“, br. 41/07 i 109/09), oglašavaJAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U REPUBLIČKOJ AGENCIJI ZA MIRNO REŠAVANjE RADNIH SPOROVAI Organ u kome se radna mesta popunjavaju:Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, Beograd, Makedonska 4.II Radno mesto koje se popunjava:1. Radno mesto za stručne, opšte i kadrovske poslove, u zvanju savetnik, pod rednim brojem 5. u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova – 1 državni službenik.Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i radno iskustvo u struci od najmanje tri godine.Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:– Poznavanje Zakona o radu, Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, Zakona o štrajku, Zakona o državnim službenicima i poznavanje delokruga Agencije, proveravaće se usmenim putem (razgovor);– veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti -pismeno putem standardizovanih testova;– veština komunikacije-usmeno.III Mesto rada: Beograd, Makedonska 4.IV Adresa na koju se podnose prijave: Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, Makedonska 4, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs”.V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja: mr Ivica Lazović, tel: 011/3131-416Uslovi za rad na radnim mestima: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kom radnom mestu, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo).Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, potpune, jasne, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta provera veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti obaviće se 6. aprila 2016.godine u 9.30 časova u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima Bulevar Mihajila Pupina br. 2. o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koje su dostavili u svojim prijavama, a provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku obaviće se u periodu počev od 8. do 11. aprila 2016. godine, sa početkom u 09.00 časova, u Beogradu, u prostorijama Agencije, Makedonska 4.NAPOMENEZa navedena radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu ili od strane javnog beležnika, kao i nepotpune, nerazumljive, neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene.Ovaj oglas objavljuje se na web stranici Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova: www.ramrrs.gov.rs, na web stranici Službe za upravljanje kadrovima: www. suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

26. Mart 2016.

Prvi interaktivni seminar Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u 2016. godini za miritelje i arbitare, u okviru Posebnog programa usavršavanja miritelja i arbitara, održan je 25. marta 2016. godine, sa početkom u 10 sati, u Beogradu u Palati Srbija.Seminar je organizovan u cilju profesionalnog razvoja miritelja i arbitara kao ključnog uslova za efikasno funkcionisanje radnopravne zaštite i unapređenja socijalnog dijaloga.Posle uvodnog izlaganja direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mileta Radivojevića, miritelji i arbitri su upoznati sa najčešćim dilemama u oblasti kolektivnog pregovaranja o čemu je govorila Dragana Kralj iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a nakon čega je miritelj i arbitar prof. dr. Živko Kulić otvorio polemiku o praktičnim primerima i otvorenim pitanjima u rešavanju kolektivnih radnih sporova.Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda je održala predavanje o sudskoj praksi u oblasti radnih sporova, dok su Snežana Bogdanović i Danijela Rajković iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja govorili o praktičnim aspektima u rešavanju individualnih radnih sporova. Miritelj i arbirar Dejana Spasojević Ivančić je podelila svoja praktična iskustva u oblasti individualnih radnih sporova, ali doprinos su dali i svi učesnici kroz razmenu iskustava i aktivno učešće jer je ovaj seminar zamišljen kao ukazivanje na praktična iskustva i probleme u primeni Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova u praksi i zajedničko pronalaženje pravaca za prevazilaženje problema sa ciljem daljeg unapređenja rada i usaglašavanja prakse.

20. Mart 2016.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova danas su zaposleni i uprava Radio televizije Kragujevac zaključili sporazum kojim je okončan kolektivni radni spor zbog neisplaćenih zarada i doprinosa.Predstavnici zaposlenih i poslodavca su potpisali sporazum na osnovu kojeg su se stekli uslovi da se zaposleni vrate na posao i da televizija Kragujevac nastavi sa efikasnim funkcionisanjem i emitovanjem programa.Postupak mirenja je pokrenuo poslodavac, a uz saglasnost druge strane za miritelja je određen doc. dr Bojan Urdarević.Miritelj je formirao je Odbor za mirenje koji su činili delegirani predstavnici radnika, poslodavca i miritelj.Nakon samo dva dana od održane prve rasprave, miritelj je doneo Preporuku, na osnovu koje je potpisan Sporazum između radnika i poslodavca, kojim je spor okončan na najbolji mogući način.Nakon donošenja Preporuke i potpisivanja Sporazuma, stekli su se uslovi da se nastavi efikasno funkcionisanje „RT Kragujevac“, na zadovoljstvo obe strane u sporu.Direktor „RT Kragujevac“ i predstavnici sindikata su pokazali kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, umesto dugotrajnog i skupog sudskog spora.

18. Mart 2016.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova i Služba za upravljavnje kadrovima su 17. marta 2016. godine potpisali Sporazum o saradnji, kojim je omogućeno miriteljima i arbitrima da se dodatno usavršavaju u oblastima od značaja za institut mirnog rešavanja radnih sporova. Učestvovanjem u obukama, koje sprovodi Služba za upravljanje kadrovima, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova dodatno jača svoj kadrovski potencijal i doprinosi jačanju vidljivosti i promovisanju prednosti ovog instituta.Pored usvojenog Programa stručnog usavršavanja, u kojem su predviđene obavezne interne obuke, dobrovoljne eksterne obuke doprinose mogućnostima za daljim usavršavanjem.Takođe je Sporazumom predviđeno da miritelji i arbitri u svojstvu predavača prenesu svoja praktična iskustva iz oblasti radnih sporova, čime će doprineti prevenciji radnih sporova u javnom sektoru.Pregled obuka u organizaciji Službe za upravljanje kadrovima se nalazi na internet stranici www.suk.gov.rs

20. Februar 2016.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, okončan je kolektivni spor koji je nastao povodom primene Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama.Odbor za mirenje su činili predstavnik četiri reprezentativna sindikata (GSPRS „Nezavisnost“, Sindikat obrazovanja Srbije, Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije i Sindikat radnika u prosveti), predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i miritelj Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Odbor je doneo Preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, dana 19. februara 2016. godine. Donetom Preporukom su se definisali način obračuna i isplate otpremnina, jubilarnih nagrada kao i troškova za prevoz zaposlenih. Takođe, donetom Preporukom su se bliže definisali kriterijumi za utvrđivanje zaposlenih za čijim je radom prestala potreba, sa punim ili nepunim radnim vremenom u osnovim i srednjim školama.Nakon donošenja Preporuke stekli su se uslovi da se nastavi efikasno funkcionisanje sistema prosvete u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja.Pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova je i dalje u toku kolektivni radni spor između istih strana, povodom primene Sporazuma o rešavanju spornih pitanja, koji je potpisan dana 18. februara 2015. godine.

23. Decembar 2015.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u Republičkom geodetskom zavodu, jednonedeljni štrajk je obustavljen i proces rada je normalizovan.U kolektivni radni spor pred Agencijom, između Republičkog geodetskog zavoda i Štrajkačkog odbora – Jedinstvene organizacije sindikata RGZ, Sindikata „Nezavisnost“ RGZ i Sindikata zaposlenih RGZ, u kome je predmet spora štrajk kod poslodavca, u cilju minimiziranja štetnih posledica, uključili su se predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija, Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.Tokom postupka, Vlada Republike Srbije je u cilju trajnog rešavanja svih spornih pitanja u RGZ-u, donela Odluku o obrazovanju radne grupe za izradu predloga programa za reformisanje Republičkog geodetskog zavoda, čiji je zadatak da izvrši analizu ukupnog broja zaposlenih, predloži nove unutrašnje organizacione strukture, utvrdi optimalni broj službi u jedinicama lokalne samouprave, dinamiku rešavanja zaostalih predmeta, način finansiranja i druga aktuelna pitanja neophodna za funkcionisanje ove organizacije.U konstruktivnoj atmosferi i puno poverenje u ishod postupka, isti je rezultirao donetom Preporukom, koju su usvojili predstavnici sindikalnih organizacija i poslodavac i time su se stvorili uslovi za okončanje štrajka.Postupak ispred Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova vodio je prof. dr Živko Kulić, upisan u Imenik miritelja i arbitara Agencije.

07. Decembar 2015.

Beograd 1. decembar. 2015. godine. Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je u Klubu poslanika u Beogradu obeležila prvih deset godina rada. Obeležavanju ovog jubileja prisustvovao je veliki broj zvanica, predstavnika sindikata, poslodavaca, privrede, državne uprave i medija. U okviru obeležavanja ovog jubileja održana je i dvodnevna obuka na temu kolektivnog pregovaranja u organizaciji i uz podršku Međunarodne organizacije rada.Direktor agencije Mile Radivojević rekao je na otvaranju da je uvođenjem instituta mirnog rešavanja radnih sporova u nacionalno zakonodavstvo opšta slika socijalne zaštite promenjena na bolje, a da su odnosi između poslodavca i zaposlenih poboljšani i hramonizovani. On je dodao da se institut mirnog rešavanja radnih sporova afirmisao kao alternativa sudskim sporovima, da je sudstvo rasterećeno i da je to dobar put, da mnogi poslodavci i zaposleni to shvataju, ali ne svi. Uz podršku Vlade i Ministarstva rada, svih socijalnih partnera i Međunarodne organzacije rada, Agencija će u narednom periodu biti prepoznata kao vodeća institucija harmonizacije radnih odnosa, čuvar socijalnog mira i prava na dostojanstven rad.Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin rekao je da je rad Agencije veoma važan način uspostavljanja socijalnog dijaloga.„U periodu pljačkaških privatizacija koje su tresle ovu zemlju čitavih 12 godina došlo je do stvaranja ogromnih socijalnih razlika, do gubljenja odnosa između radnika i poslodavca i kršenja načela elementarne pravde, a Agencija je jedan od načina da ponovo uspostavimo socijalni dijalog″, rekao je Vulin. Navodeći da je najveći broj, osim rešavanja sporova koji proizlaze iz štrajka i iz prekida rada, dolazi i iz važne oblasti mobinga, Vulin je istakao da je agencija u tim slučajevima uspešnija nego sudovi.“ Prema njegovim rečima, to je način da se izbegnu sudski troškovi, da budemo racionalniji i imamo bolji odnos prema ljudima u procesu proizvodnje.Direktor Kancelarije Međunarodne organizacije rada za centralnu i istočnu Evropu Antonio Graciozi je rekao da je u planu da ta organizacija sa Evropskom unijom potpiše sporazum koji će omogućiti bolje povezivanje i saradnju zemalja Zapadnog Balkana sa članicama EU u oblasti rada. Jedan od prioriteta tog programa će biti mirno rešenje radnih sporova, naglasio je Graciozi.Nakon obeležavanja jubileja eksperti Međunarodne organizacije rada Kristina Miheš i Karlos Karion-Krespo, održali su za miritelje i arbitre dvodnevnu obuku na temu kolektivnog pregovaranja.

19. Novembar 2015.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada, dana 01. decembra 2015. godine u 09,00 časova u Klubu poslanika, Tolstojeva br.2 u Beogradu, organizuje obuku na temu Kolektivno pregovaranje, u okviru koje će se obeležiti i prvih deset godina rada Agencije.Obuku će otvoriti Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije, Antonio Graciozi, direktor Kancelarije međunarodne organizacije rada za centralnu i istočnu Evropu, Borislav Radić i Zdenka Burzan, direktori Agencija za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srpske i Crne Gore.Obuka će biti fokusirana na teme koje se odnose na pravni i institucionalni okvir za mirno rešavanje radnih sporova u Srbiji, odnos između pregovaranja i mirenja, principe kolektivnog pregovaranja po standardima MOR-a, troškove i koristi od različitih stilova pregovaranja.Ispred Međunarodne organizacije rada obuci će prisustvovati i Kristina Miheš, viši specijalista Međunarodne organizacije rada za socijalni dijalog, Karlos Karion-Krespo, ekspert Međunarodne organizacije rada i gospodin Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada u Srbiji.

16. Novembar 2015.

U petak 30. oktobra, u 18 časova, u hali 1A Beogradskog sajma, na štandu Ministarstva za rad, zapoljšavanje, boračka i socijalna pitanja, održana je tribina na kojoj su miritelji i arbitri Agencije prof. dr Senad Jašarević, prof. dr Živko Kulić i miritelj Vera Kondić predstavili institut mirnog rešavanja radnih sporova.Nakon uvodnih reči direktora Republičke agencije za mirno rešavanje ranih sporova gospodina Mileta Radivojevića, prof. dr Senad Jašarević je svojim izlaganjem objasnio značaj mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova, dok je prof. dr Živko Kulić govorio o individualnim i kolektivnim radnim sporovima u praksi. O zlostavljanju na radu ili mobingu govorila je Vera Kondić, miritelj Agencije koja se ovom temom bavi preko 30 godina.Na ovoj tribini još jednom je naglašena potreba i značaj afirmacije mirnog rešavanja radnih sporova, kao adekvatne alterntive sudskom postupku. Ukazano je na značaj mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova u prevenciji radikalnih mera, pre svega obustave rada, koja ima za posledicu velike troškove, ali i trošenja ogromnih sredstava i vremena na sudske sporove

22. Oktobar 2015.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova ove godine prvi put učestvuje na 60. međunarodnom beogradskom sajmu knjiga. Uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na štandu tog ministarstva, predstavnici Agencije će na svom informativnom pultu svakodnevno informisati posetioce o nadležnostima i desetogodišnjem iskustvu u radu Agencije.Polazeći od strateškog opredeljenja Agencije, na unapređenju socijalnog dijaloga, prevenciji i smanjenju broja štrajkova, besplatnom i efikasanom pristupu pravdi, kao i pravu na dostojanstven rad, posetioci će dobiti i precizne informacije o individualnim i kolektivnim radnim sporovima koji se mogu rešiti u postupku pred Agencijom, u zakonskom roku od mesec dana.Pozivamo Vas da u petak 30. oktobra, u 18 časova, u hali 1A Beogradskog sajma, na štandu Ministarstva za rad, zapoljšavanje, boračka i socijalna pitanja, prisustvujete tribini na kojoj će iskusni miritelji i arbitri Agencije prof. dr Živko Kulić, prof. dr Senad Jašarević i miritelj Vera Kondić predstaviti institut mirnog rešavanja radnih sporova.

28. Septembar 2015.

Treći interaktivni seminar miritelja i arbitara, planiran u okviru Strategije unapređenja rada Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, održan je 2. oktobra 2015. godine u Palati Srbija u Beogradu.Kao i na prethodna dva seminara, osnovni cilj održavanja je kontinuirani rad na profesionalnom razvoju miritelja i arbitara i razmena praktičnog iskustava radi usaglašavanja arbitražne prakse. Takođe, seminar je bio prilika i za upoznavanje miritelja i arbitara Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova sa novim informacionim sistemom i softverskom veb aplikacijom za podršku u njihovom radu.U uvodnom delu seminara, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mile Radivojević, informisao je prisutne o toku realizacije Strategije i ostvarenih ciljeva, definisanim Planom rada. Posebno se osvrnuo na modernizaciju rada Agencije uvođenjem novog softvera koji će znatno olakšati rad svih zaposlenih, kako u Agenciji, tako i u radu miritelja i arbitara.U radnom delu seminara, u četiri predavanja, arbitrima i miriteljima su predočena nova teoretska znanja i praktične veštine kroz primere iz prakse.Nacionalni koordinator pregovaračkih timova MUP RS Tatjana Kljun održala je prezentaciju na temu „Osnovne smernice za pregovaranje u kriznim situacijama“. U nastavku seminara doc. dr Bojan Urdarević, miritelj Agencije, održao je predavanje na temu „Praktični aspekti mirenja u radnim sporovima u Republici Srbiji“.Drugi deo seminara bio je posvećen upoznavanju miritelja i arbitara sa informacionim sistemom i novom softverskom veb aplikacijom, kroz predavanja na temu: „Upravljanje dokumentacijom u elektronskoj formi“ i „Integrisano softversko rešenje za podršku u radu miritelja i arbitara“. Predavanja su održali eksperti za informacione tehnologije Jovan Gruber, Aleksandar Makaj, Milan Todorović i Borisav Živković.Po završetku seminara prisutnim miriteljima i arbitrima dodeljeni su sertifikati o završenoj obuci za rad u softverskoj aplikaciji „Arhileus“.

18. Septembar 2015.

U Nišavskom upravnom okrugu održano je predstavljanje Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, koje je imalo za cilj upoznavanje socijalnih partnera i zainteresovane javnosti sa institutom mirnog rešavanja kolektivnih i individualnih radnih sporova. Predstavljanju su prisustvovali dr Aleksandr Cvetković, načelnik Nišavskog upravnog okruga i predstavnici sindikata nišavskog okruga, Regionalne privredne komore, inspektori rada i mediji.Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, Mile Radivojević, u svom uvodnom izlaganju, naglasio je da je prethodni period u Nišavskom upravnom okrugu, obeležen bojnim štrajkovima, protestima i drugim vidovima izražavanja nezadovoljstva, zbog kršenja prava zaposlenih. Pokretanje štrajka ili sudskog radnog spora, je veoma skup i vrlo često štetan vid borbe za radnička prava. U cilju harmonizacije radnih odnosa i obezbeđenja prava na dostojanstven rad, svim prisutnim pojašnjene su prednosti postupka pred Agencijom.Uz saglasnost volja obe strane spora, zaposleni ali i njihovi poslodavci imaju alternativu za rešavanje radnog spora. Imajući u vidu desetogodišnje iskustvo u radu, i intelektualni potencijal miritelja i arbitara, svim prisutnim je preporučeno da treba češće da se obraćaju se Agenciji i radne sporove rešavaju mirnim putem.Predavanja su održali mr Ivica Lazović, zamenik direktora Agencije i Olga Vučković Kićanović, samostalni savetnik u Agenciji.

29. Jul 2015.

Vlada Republike Srbije je donela Zaključak kojim preporučuje javnom sektoru da kolektivne i individualne radne sporove, u skladu sa zakonom, rešavaju pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova.Preporuka se odnosi na sve državne organe, organe državne uprave, javne agencije, pokrajinske organe, organe jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i druge oblike organizovanja čiji je osnivač Republika Srbija, kao i na privredna društva čiji je osnivač Republika Srbija ili u kojima Republika Srbija ima učešće u vlasništvu, ustanove i druge javne službe koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije.Razlog za donošenje ovog zaključka je ušteda budžetskih sredstava, jer se procenjuje da u velikim javnim preduzećima dan štrajka košta od pedeset hiljada pa do pola miliona evra, dok kod individualnih radnih sporova sudski postupci traju više godina i takođe podrazumevaju velike troškove.Ovom preporukom će se u velikoj meri rasteretiti sudovi i ostvariti strateško opredeljenje Vlade da svako ima pravo na dostojanstven rad.Dosadašnje iskustvo u radu je pokazalo da u slučajevima radnih sporova, konflikata, mobinga i sličnih neželjenih pojava u radnim odnosima, postupak pred Agencijom je najefikasniji način da se spor reši, pred nezavisnim miriteljima i arbitrima i potpuno besplatno.

08. Jun 2015.

Rukovodstvo „Er Srbije“ i predstavnici dva reprezentativna sindikata ove kompanije potpisali su kolektivni ugovor, prvi nakon 20 godina.Kolektivni ugovor predstavnik poslodavca „Er Srbije“ potpisao je 5. juna 2015. godine sa predstavnicima Sindikata komercijalnih i ekonomsko – pravnih radnika „Er Srbije“ i Jedinstvenog sindikata stjuardesa i stjuarda vazduhoplova. Samom činu potpisivanja u sedištu kompanije u Beogradu prisustvovali su i pomoćnik ministra za vazdušni saobraćaj Zoran Ilić i miritelj Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Bojan Urdarević.U nacionalnoj avio kompaniji kolektivni ugovor je poslednji put potpisan u junu 1995. godine, zbog čega ovaj novi ima veliki značaj i očekuje se da će biti zdrav osnov za prosperitno poslovanje.Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, na inicijativu reprezentativnih sindikata i uz saglasnost poslodavca, u februaru je pokrenula postupak pregovaranja povodom donošenja kolektivnog ugovora „Er Srbije“. U skladu sa zakonom, formiran je Odbor za mirenje koji su činili predstavnici reprezentativnih sindikata i poslodavaca. Postupak mirenja pred Agencijom vodio je miritelj Bojan Urdarević, koji je posle četiri meseca konstruktivnih i analitičnih pregovora pozitivno okončan, što je rezultiralo potpisivanjem ovog kolektivnog ugovora.

03. Jun 2015.

U cilju povećanja informisanosti i približavanja svojih nadležnosti svim socijalnim partnerima, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova izradila je promotivne plakate, koje će objaviti na oglasnim tablama sindikata, regionalnih privrednih komora, Unije poslodavaca, Inspektorata za rad i Osnovnih sudova na teritoriji Republike Srbije.Cilj ovakvog načina komunikacije je da se na brz i lak način zaposleni i njihovi poslodavci upoznaju sa Agencijom kao institucijom čija je uloga da harmonizuje radne odnose, sačuva socijalni mir i obezbedi pravo na dostojanstven rad.Posebna pažnja posvećena je upućivanju potencijalnih strana u sporu, kako na nadležnosti, tako i na ostale aktivnosti i informacije o Agenciji, koje se mogu pronaći na zvaničnoj internet prezentaciji Agencije. Plakat je moderno dizajniran, na kom u centralnom delu dominira „lavirint“ koji asocira na sve probleme sa kojima se zaposleni i njihovi poslodavci svakodnevno susreću, a gde zidovi lavirinta pokazuju nadležnosti Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. QR kod, koji je ujedno i „izlaz“ iz lavirinta, upućuje sve zainteresovane na internet stranicu Agencije na kojoj se može dobiti više informacija o Agenciji i mirnom rešavanju radnih sporova. Takođe, plakat sadrži kontakt podatke Agencije – telefonske brojeve i adresu za sve koji žele lično da se konsultuju sa službenicima Agencije.

25. Maj 2015.

Reprezentativni sindikati JKP Stan iz Novog Sada, Sindikat zaposlenih u komunalno-stanbenoj delatnosti, „Nezavisnost“ i „Solidarnost“, doneli su danas jednostranu odluku o prekidu štrajka i ostvarenju svojih prava putem suda.Reprezentativni sindikati JKP Stan iz Novog Sada doneli su 19. maja odluku o stupanju u štrajk do ispunjenja štrajkačkih zahteva, koji podrazumevaju isplatu tri neto zarade.Po dobijanju saznanja o štrajku, u skladu sa čl. 18 Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova pokrenula je postupak mirnog rešavnja kolektivnog radnog spora. Formiran je Odbor za mirenje koji su činili predstavnici poslodavca JKP Stan i osnivača, Grada Novog Sada, kao i reprezentativnih sindikata – Sindikata zaposlenih u komunalno-stanbenoj delatnosti, Sindikata „Nezavisnost” i Sindikata „Solidarnost“. Tokom prethodnih dana održane su dve rasprave u prisustvu svih članova odbora.Pre formalnog okončanja postupka mirenja i donošenja Preporuke o rešenju spora, reprezentativni sindikati danas su doneli jednostranu odluku o prekidu štrajka i ostvarenju prava putem suda.„Postupak mirenja pred Agencijom, koji je vodila miritelj Dejana Spasojević Ivančić, bio je u najboljem interesu, ne samo strana u sporu, nego i svih građana Grada Novog Sada, jer je Preporukom sagledan problem i predviđeno kompromisno rešenje koje bi bilo u interesu svih strana“, rekao je direktor Agencije Mile Radivojević i dodao da će Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova nastaviti da promoviše značaj mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova, čak i u situacijama višegodišnjih sporova i nagomilanih i naizgled nerešivih problema.

24. April 2015.

Posredovanjem Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova danas je u Beogradu potpisan Sporazum između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i predstavnika dva sindikata – Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS) i Sindikata radnika u prosveti Srbije (SRPS), kojim je okončan petomesečni štrajk prosvetnih radnika u Srbiji.Problemom štrajka zaposlenih u prosveti Agencija je počela da se bavi 25. decembra 2014.godine na predlog sva četri reprezentativna sindikata – GSPRS „Nezavisnost“, Sindikata obrazovanja Srbije, Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije i Sindikata radnika u prosveti Srbije. U tom postupku učestvovala su sva četiri navedena sindikata i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije. Na samo dva sastanka usaglašen je tekst Posebnog kolektivnog ugovora i potpisana Preporuka kojom su rešena sva sporna pitanja u vezi kolektivnog pregovaranja i donošenja Posebnog kolektivnog ugovora.Ovom Preporukom dogovoreno je da reprezentativni sindikati i Ministarstvo sva sporna pitanja koja nisu uređena Kolektivnim ugovorom, regulišu Sporazumom strana u sporu najkasnije do 26. januara 2015. godine. Ovaj Sporazum su zaključila dva sindikata GSPRS „Nezavisnost“ i Sindikat obrazovanja Srbije, dok su Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije i Sindikat radnika u prosveti Srbije nastavili štrajk, odbivši da potpišu Sporazum.Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je na inicijativu Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, postupajući po službenoj dužnosti, doprinela ponovnom otpočinjanju pregovora 30. marta 2015.godine. Pregovori su nastavljeni između Minstarstva i dva reprezentativna sindikata koji po završetku prethodnog pregovaračkog ciklusa nisu potpisali Poseban kolektivni ugovor niti Sporazum o rešavanju spornih pitanja. Posredovanje Agencije bilo je u najboljem interesu ne samo strana u sporu nego pre svega učenika i njihovih roditelja.Oba postupka vodio je miritelj Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova prof. dr Živko Kulić. Posredovanje Agencije i miritelja rezultiralo je okončanjem štrajka i današnjim potpisivanjem Sporazuma.Sporazum kojim je okončan štrajk u prosveti pokazuje značaj mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova, jer je dijalog uz posredovanje miritelja najefikasniji način okončanja spora.