Aktivnosti

08. Avgust 2012.

Republička agencija za mirno rešaavanje radnih sporova angažovanjem miritelja prof.dr. Živka Kulića uspešno je okončala postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u „JAT AIRWAYS“ a.d. Beograd, između poslodavca i Jedinstvene sindikalne organizacije JAT-a, Jedinstvene sindikalne organizacije letačkog i letačko-kabinskog osoblja JAT-a, Jedinstvenog sindikata STV/STD vazduhoplova i Sindikalne organizacije komercijalnih i ekonomsko-pravnih radnika JAT-a, usvajanjem Preporuke.

29. Jun 2012.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova uspešno je okončala postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u KBC Zvezdara usvajanjem Preporuke odbora za mirenje. Spor nastao zbog zaštite prava na sindikalno organizovanje i delovanje okončan je Sporazumom poslodavca i Novog sindikata KBC Zvezdara.

Postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora između reprezentativnih sindikata u zdravstvu i Vlade Srbije je u toku, ali i pored spremnosti strana u sporu da nastave pregovore, trenutno je iz proceduralno-tehničkih razloga oko izbora Vlade, dinamika pregovaranja usporena.

Pred Agencijom je, na inicijativu poslodavca – “ JAT AIRWAYS“ a.d. Beograd, pokrenut postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, čiji je predmet zaključenje Kolektivnog ugovora kod poslodavca, uz saglasnost svih reprezentativnih sindikata u JAT-u.

20. April 2012.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova uspešno je okončala postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u J.P. „Aerodrom Niš“, zaključenjem Kolktivnog Ugovora kod poslodavca.U toku su kolektivni radni sporovi u RTB BOR-GRUPA RBB BOR, J.P. Toplifikacija Požarevac, Specijalnoj bolnici „Čigota“ Čajetina. U toku je devet individualnih sporova čiji je predmet zlostavljanje na radu.

02. Februar 2011.

Republička agencija za mirno rešaavanje radnih sporova u sklopu svoje nadležnosti, aktivno je učestvovala u postupku pregovaranja u cilju okončanja štrajka dela prosvetnih radnika Srbije.

30. Novembar 2010.

Republička agencija za mirno rešaavanje radnih sporova svoje usluge je učinila dostupnim i u formi elektronskih obrazaca, tako da je moguće interaktivno popunjavanje obrazaca bez dolaska u Agenciju, putem E PORTALA državne uprave www.euprava.gov.rs.Ceo postupak podnošenja predloga Agenciji, kojim pokrećete postupak, sada je pojednostavljen i ubrzan.Sa svog računara možete pokrenuti postupak mirnog rešavanja kolektivnog ili individualnog radnog spora, brzo i sigurno.

06. Jul 2010.

Na predlog međunarodne organizacije rada (ILO), a kao najuspešnija agencija u regionu, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova održala je  6. i 7. jula 2010. godine obuku za miritelje i arbitare Republike Srpske. Obuku je izvršila tročlana delegacija iz Republike Srbije, i to u sastavu:-Dejan Kostić dir. agencije;-Vladimir J. Perić zam. dir. agencije;– dr. Zoran Radulović miritelj-arbitar;Na kraju obuke učesnicima su dodeljene diplome.

15. Maj 2010.

Srpski stručnjaci po evropskim standardima

Komisija Socijalno-ekonomskog saveta odabrala je 37 miritelja i 31 arbitra, stručnjaka iz oblasti radnog prava, koji su u periodu od 11. do 14. maja pohađali obuku veštine mirenja, medijacije i arbitraže. Predavači su, po drugi put bili iskusni medijatori iz Irske, koji su svoju stručnost i uspešnost u prenošenju znanja i iskustva pokazali i u obuci novoizabranih miritelja i arbitara, takođe u organizaciji MOR.

Predavanja su se sastojala iz teoretskog dela, prilagođenog pravnom i faktičkom stanju u Srbiji, praktičnih vežbi (case study simulacije i kreativne radionice), i evaluacije, u kojoj su razmenjena iskustva agencija u Evropi i naše.

Ocena irskih predavača je da je Agencija od osnivanja do danas uspela da afirmiše mirno – vansudsko rešavanje radnih sporova, kao najefikasniji i najjeftiniji način harmonizacije odnosa socijalnih partnera.

Zaključak skupa je da je ovakav način obuke dobar preduslov za kvalitetan rad.

21. April 2010.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je u svom dosadašnjem radu uspešno rešila preko 3668 individualnih, preko 43 kolektivnih radnih sporova, od čega je 30 od opšteg interesa.

Dana 21.04.2010. godine potpisan je sporazum između predstavnika poslodavaca i sindikata u kompaniji „Knjaz Miloš“ iz Aranđelovca uz posredovanje Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i miritelja Prof. dr Živka Kulića. Spor je nastao zbog obustave rada od strane zaposlenih sa zahtevom prestanka otpuštanja zaposlenih radnika, povećanje plate, kao i poštovanje kolektivnog ugovora. Sporazumom, koji je inače po Zakonu o mirnom rešavanju radnih sporova ima snagu izvršne odluke, je predviđeno isključivo dobrovoljan odlazak zaposlenih uz stimulativnu otpremninu, isplata jednokratne pomoći svim zaposlenima u iznosu od 25.000,00 din. dok je odluka o povećanju plata odložena za septembar, po izvršenoj analizi poslovanja preduzeća.

Ovaj postupak je još jednom pokazao prednost mirnog rešavanja radnih sporova pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova, čime se sprečava višemilionska materijalna šteta koju bi trpeli i poslodavac i zaposleni.