Aktivnosti

23. Oktobar 2017.

I Uslovi: Za miritelja i arbitra može da bude izabrano lice koje ispunjava sledeće uslove:1. da je državljanin Republike Srbije;2. da ima visoku stručnu spremu i najmanje pet godina radnog iskustva u oblastiradnih odnosa;3. da nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje ovih poslova;4. da je dostojno dužnosti miritelja, odnosno arbitra.Za arbitra može biti izabrano lice koje pored opštih uslova, ima položen pravosudni ispit ili je redovni profesor fakulteta iz pozitivno-pravnih predmeta.II Dokazi koji se prilažu na javni oglas: – prijava sa biografijom;– potvrda o radnom iskustvu u oblasti radnih odnosa sa opisom poslova;– uverenje o državljanstvu;– izvod iz matične knjige rođenih;– diploma o stečenom obrazovanju;– radna knjižica;– uverenje o položenom pravosudnom ispitu ili potvrda da je kandidat redovanprofesor fakulteta iz pozitivno-pravnih predmeta, koju izdaje fakultet (za kandidate za arbitre);– potvrda o neosuđivanosti ili dokaz da je podnet zahtev za izdavanje iste nadležnom organu.III Adresa na koju se podnose prijave na javni oglas: Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, Makedonska 4, 11000 Beograd sa naznakom: „ZA JAVNI OGLAS“IV Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom oglasu:Dragana Andonovska telefon 011/31-31-418 i 31-31-416.V U izbornom postupku proverava se poznavanje: Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu i Zakon o radu, usmenim putem – razgovorom.VI Rok za podnošenje prijava:Rok za podnošenje prijava na javni oglas je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog oglasa u listu „Večernjim novostima“.VII Trajanje mandata: Miritelji i arbitri se biraju na četiri godine, od dana konačnosti odluke o izboru.VIII Mesto angažovanja: Miritelji i arbitri se angažuju na teritoriji cele Republike Srbije i poželjna je različita regionalna zastupljenost.IX Rok za sprovođenje izbornog postupka:Odluku o izboru miritelja i arbitara Komisija za izbor miritelja i arbitara donosi u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i u tom roku će se sprovesti izborni postupak.Napomene:Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika biće odbačene.Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom pravosudnom ispitu.Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, na adresi www.ramrrs.gov.rs.Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.Ovaj oglas objavljuje se na web stranici Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova: www.ramrrs.gov.rs, na oglasnoj tabli Agencije i listu „Večernje novosti“.Kandidati koji su već stekli svojstvo miritelja, odnosno arbitra upisom u Imenik, a koji se prijavljuju na javni oglas podnose samo prijavu.Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

04. Oktobar 2017.

Dana 04. septembra 2017. godine Sindikalna organizacija Prehrambeno-ugostiteljske škole u Čačku je pokrenula štrajk povodom smene direktora i uvođenja privremenih mera od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nakon sprovedene vanredne kontrole Prosvetne inspekcije.Sindikalna organizacija Prehrambeno-ugostiteljske škole u Čačku se obratila Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova dana 12. septembra 2017. godine sa Predlogom za pokretanje postupka rešavanja kolektivnog radnog spora. Štrajk je organizovan od strane sindikata sa zahtevom da se ukinu rešenja Ministarstva prosvete kojim je smenjen direktor, odnosno imenovan vršilac dužnosti direktora, kao i kojim je raspušten školski odbor i izabran privemeni školski odbor do okončanja trajanja privremenih mera.Agencija je dana 14. septembra 2017. godine imenovala za miritelja u kolektivnom radnom sporu Draganu Miletić, koja je u skladu sa zakonom, oformila Odbor za mirenje koji su činili predstavnik sindikata, poslodavca i osnivača.Nakon održane dve raspave, dana 29.09.2017. godine Odbor za mirenje je doneo Preporuku o načinu okončanja spora, a na osnovu koje je potpisan Sporazum dana 03. oktobra 2017. godine, nakon čeka su se stekli uslovi da se štrajk okonča, na bazi sporazuma zainteresovanih strana.Sporazumom je dogovoreno da će Skupština grada Čačka imenovati Školski odbor najkasnije do 25. oktobra 2017. godine a da će novoimenovani Školski odbor raspisati konkurs za direktora škole u zakonskom roku, te da će Ministarstvo prosvete ispoštovati volju Školskog odbora o izboru direktora koji ispunjava uslove za obavljanje te funkcije po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.Nakon potpisivanja Sporazuma od strane predstavnika sindikata, poslodavca i osnivača, štrajk je uspešno okončan uz učešće miritelja Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, a proces nastave je normalizovan od 04. oktobra 2017. godine.Zahvaljujući ovom Sporazumu odustalo se od štrajka solidarnosti u ostalim čačanskim školama, koji je bio najavljen za 06. oktobar.

25. Septembar 2017.

Drugi interaktivni seminar za miritelje i arbitre Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u 2017. godini, u okviru Posebnog programa usavršavanja miritelja i arbitra, održan je 22. septembra 2017. godine, sa početkom u 10 časova, u Beogradu u Palati „Srbija“.Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević otvorio je Drugi interaktivni seminar Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i najavio da će Vlada Republike Srbije u narednom periodu dati veći značaj radu Agencije, kako bi svi zaposleni i poslodavci u zemlji mogli da se upoznaju sa rezultatima rada njenih miritelja i arbitra.Posle uvodnog izlaganja direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mileta Radivojevića, miriteljima i arbitrima se obratio direktor Međunarodne organizacije rada za centralnu i istočnu Evropu Markus Pilgrim koji je ocenio je da je Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova dobar uzor agencijama u regionu i podsetio da ona svojim radom smanjuje troškove zbog radnih sporova, ali isto tako obezbeđuje i socijalnu koheziju i mir.Nakon otvaranja obuke, miritelji i arbitri su imali priliku da se upoznaju sa sudskom praksom u oblasti kolektivnih radnih sporova o čemu je govorila Lidija Đukić sudija Vrhovnog kasacionog suda, kao i o aktuelnom stanju i pretpostavkama za dalji socijalni dijalog u Srbiji o čemu je govorila doc. dr Snežana Lakićević sa Pravnog fakulteta Univerziteta „Union“ u Beogradu. Ovaj seminar je završen studijom slučaja o mirnom rešavanju kolektivnih radnih sporova koje je izneo prof. dr Živko Kulić, miritelj i arbitar i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta „Džon Nezbit“.

19. Septembar 2017.

Beograd, 19. septembar 2017. – Uprava i zaposleni u FŠV „Goša“ iz Smederevske Palanke zaključili su Sporazum o okončanju kolektivnog radnog spora u prisustvu miritelja Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova prof. dr Živka Kulića čime je i formalno završen petomesečni štrajk. Sporazum su potpisali predsednik Štrajkačkog odbora Milan Vujičić i generalni direktor Milutin Šćepanović.Sporazumom su rešena sva sporna pitanja između poslodavca i Štrajkačkog odbora, odnosno nastavak prekinutog procesa rada, dinamika i način isplate neisplaćenih zarada kao i reprogram dugova za uplatu doprinosa po osnovu penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja i dr. Sporazum je stupio na snagu danom zaključivanja.

12. Avgust 2017.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova potpisan je Sporazum o rešenju kolektivnog radnog spora u Industriji mesa „CARNEX“ d.o.o. kojim su prestali razlozi za početak štrajka zakazanog za 15. avgust 2017. godine.Sindikat Nezavisnost Carnex Vrbas i Samostalni sindikat Carnex Vrbas doneli su 3. avgusta Odluku o stupanju u štrajk koji je zakazan za 15. avgust, sa zahtevima za povećanje osnovne zarade za 11,20 %, zatim stavljanje van snage Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova od 28.11.2016. godine, kojom su smanjeni potrebni stepeni stručne spreme i smanjivanje iznosa osnovne zarade zaposlenom koji te poslove obavlja i rešavanje problema ostvarivanja prava na godišnji odmor za 2016. godinu.Navedeni sindikati su pristupili mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora, u skladu sa zakonom i 9. avgusta je pokrenut postupak pred Agencijom. Poslovodstvo „CARNEX“ se istog dana saglasilo sa ovim postupkom, te je određen postupajući miritelj Verica Hrnčjar.Miritelj je već sledećeg dana 10. avgusta održao prvu raspravu i formirao Odbor za mirenje u koji su ušli predstavnik poslodavca Tamara Penjić i predstavnici sindikata Milojica Živković i Miodrag Bjelaković. Posle dve rasprave, Odbor se saglasio da se nastali spor može rešiti dogovorom i usaglasio tekst Preporuke o načinu rešenja kolektivnog radnog spora, koju su nakon većanja i glasanja jednoglasno prihvatili dana 11. avgusta. Odmah nakon usvajanja Preporuke, sastavili su Sporazum o rešenju spora koji je potpisan od svih članova Odbora za mirenje.Sporazumom je dogovoreno da se poslodavac Industrija mesa „CARNEX“ d.o.o. obavezuje da će na zahteve Štrajkačkog odbora, iz Odluke o stupanju u štrajk, reprezentativnim sindikatima dostaviti odgovor najkasnije do 31. avgusta sa konkretizovanim predlogom za povećanje zarade zaposlenih. Nakon što postignu taj dogovor, strane će pristupiti zaključenju Aneksa kolektivnog ugovora. Takođe je dogovoreno da su ovim sporazumom prestali su razlozi za početak štrajka i stavljena je van snage Odluka o stupanju u štrajk.Predstavnici Sindikata Nezavisnost „Carnex“ Vrbas, Samostalnog sindikata „Carnex“ Vrbas i poslovodstvo ,,Carnexa“ i ,,MK Grupe“ pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se ovi sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.

25. Jul 2017.

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić je na konferenciji za medije prilikom potpisivanja Sporazuma između kompanije „Fiat automobili Srbija“ i Samostalnog sindikata FAS, kojim je okončan štrajk i formalno postignut dogovor o uslovima nastavka rada preporučila Republičku agenciju za mirno rešavanje radnih sporova kao institucionalni mehanizam za rešavanje radnih sporova.[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=kWv8qcG-F58[/embedyt]Vlada Republike Srbije je intervenisala u kompaniji „Fiat automobili Srbija“ kako bi se postigao dogovor, jer bi u protivnom došlo do potpunog prekida proizvodnje u firmi koja zapošljava više od 2.500 radnika, a trpeo bi i BDP, izvoz i kooperanti. Međutim, za sve ostale slične ovakve sporove, kako je navela, postoji institucionalni mehanizam, a to je Agencija za mirno rešavanje radnih sporova. Ona je naglasila da je ovo bio vaninstitucionalni mehanizam zbog cele situacije, ali je preporučila da se u svim ostalim situacijama vratimo institucijama nadležnim za taj posao, jer postoji Agencija i to je jedini pravilan način da se, da se ovakvi sporovi rešavaju.

18. Jul 2017.

Beograd, 18. jul 2017. – Uprava i zaposleni u FŠV „Goša“ iz Smederevske Palanke odlučili su da svoj radni spor povodom štrajka kod poslodavca rešavaju mirnim putem.Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova podnet je zajednički Predlog za pokretanje postupka mirnog rešavanja radnog spora poslodavca i štrajkačkog odbora u „Goši“ iz Smederevske Palanke povodom štrajka kod poslodavca koji već duže vreme traje u ovom preduzeću.Za postupajućeg miritelja u predmetnom slučaju određen je prof. dr Živko Kulić, upisan u Imenik miritelja i arbitara Agencije.

01. Jun 2017.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova, organizuje okrugle stolove u okviru sporovođenja javne rasprave na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova koja će se održati u periodu od 31. maja – 20. juna 2017. godine.Okrugli stolovi održaće se: u Beogradu 8. juna 2017. godine, u Nišu 12. juna 2017. godine i u Novom Sadu 14. juna 2017. godine.Zainteresovani za prisustvo na okruglim stolovima mogu se prijaviti na e-mail: rad@minrzs.gov.rs najkasnije do nedelje 4. juna 2017. godine. Potrebno je da se u prijavi navede ime i prezime kao i institucija odakle lice dolazi i kontakt telefon. S obzirom na ograničen broj mesta u salama u kojima se održava javna rasprava prednost će imati lica po redosledu prijavljivanja, o čemu će zainteresovani biti obavešteni telefonskim putem.Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, sa obrazloženjem, koji je odredio Odbor za privredu i finansije.Prilozi:

  1. Program javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova
  2. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova sa obrazloženjem i pregledom odredaba
  3. Obrazac za komentare na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova sa obrazloženjem i pregledom odredaba

18. Maj 2017.

Pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova vodi se kolektivni radni spor između Javne medijske ustanove RTS i sindikata RTS „Nezavisnost“ , čiji je predmet spora štrajk kod poslodavca. Postupak je pokrenut po službenoj dužnosti, na predlog sindikata, imajući u vidu da poslodavac obavlja delatnost od javnog interesa, zbog čega su strane u predmetnom slučaju dužne da pristupe rešavanju kolektivnog radnog spora.Naime, nakon donošenja Odluke o stupanju u štrajk upozorenja i pokretanja postupaka mirnog rešavanja kolektivnog radnog sporova, formiran je Odbor za mirenje. Po održavanju prve rasprave sindikat je doneo odluku da najavljenu jednosatnu obustavu rada ne održi i da se pregovori pred Odborom nastave.Predsedavajući Odborom je prof. dr Živko Kulić, upisan u Imenik miritelja i arbitara Republike agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

19. April 2017.

Na 68. redovnoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, u utorak 18. aprila 2017. godine razmatrao je Izveštaj o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2016. godinu.Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova propisano je da Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova na zahtev socijalno-ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike Srbije dostavlja obaveštenja u vezi sa podacima o kojima vodi evidencije, kao i obaveštenja o drugim pitanjima od značaja za postupke mirnog rešavanja radnih sporova. Međutim, to se nije praktikovalo, pa je tako u skladu sa zaključkom sa sastanka Stalnog radnog tela za kolektivno pregovaranje i mirno rešavanje radnih sporova Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije zatražen Izveštaj o radu Agencije koji je razmatran na navedenoj sednici i pozitivno ocenjen.Sednicom je predsedavao ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, a u svojstvu izvestioca sednici je prisustvovao direktor Agencije Mile Radivojević.Kompletan Izveštaj o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u 2016. godini možete pogledati na linku: Izveštaj o radu 2016.

10. April 2017.

Uprava u Javnom preduzeću „Pošta Srbije“ je dala saglasnost da kolektivni radni spor sa Sindikatom PTT Srbije povodom štrajka rešava mirnim putem u postupku pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova i saglasila se sa predlogom sindikata da miritelj bude doc. dr Bojan Urdarević.Sindikat PTT Srbije pokrenuo je postupak mirenja pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova gde je predmet spora štrajk. Glavni odbor navedenog Sindikata je doneo odluku o stupanju u štrajk upozorenja 19. aprila, s obzirom da JP „Pošte Srbije“ obavljaju delatnost u javnom interesu i da su po zakonu dužne da poštuju minimum procesa rada. Sindikat PTT Srbije, pored ostalog, zahteva vraćanje zarada na nivo pre 28. oktobra 2014. godine, ukidanje Uredbe o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, poštovanje zakona i kolektivnog ugovora za JP „Pošte Srbije“, poništavanje odluke o brisanju slobodnih dana i rešavanje problema slobodnih dana i načina korišćenja godišnjih odmora. Takođe zahteva se rešavanje statusa i podizanje cene rada za radnike koji rade na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima.Direktor „Pošta Srbije“ i predstavnici Sindikata PTT Srbije pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije da u cilju smanjenja troškova postupaka, korisnici javnih sredstava radne sporove rešavaju pred Agencijom.

11. Mart 2017.

Prvi interaktivni seminar za miritelje i arbitare Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u 2017. godini, u okviru Posebnog programa usavršavanja miritelja i arbitara, održan je 10. marta 2017. godine, sa početkom u 10 časova, u Beogradu u Palati „Srbija“.Seminar je organizovan u cilju profesionalnog razvoja miritelja i arbitara u oblasti diskriminacije i zlostavljanja na radu što je bitan preduslov za efikasno funkcionisanje radnopravne zaštite.Posle uvodnih izlaganja direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mileta Radivojevića i zamenika Ivice Lazovića, miritelji i arbitri su upoznati sa najčešćim teškoćama u procesuiranju mobinga u sudskoj praksi o čemu je govorila sudija Radmila Radić predsednik prvostepenog građanskog odeljenja Višeg suda u Beogradu. Predavanje na temu ,,Kako prepoznati mobing“ održala je Olga Vučković Kićanović iz Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova uz diskusiju o toj temi. Zatim je mr sci dr Marjana Trkulja iz Ambulante za mobing i stres na radu, Instituta za medicinu rada Srbije upoznala prisutne sa psihičkim i zdravstvenim posledicama zlostavljanja na radu i slučajevima mobinga u medicinskoj praksi. Seminar je završen interaktivnim ciljanim razgovorom u kom su prisutni arbitri podelili sopstvena praktična iskustva u postupcima koji su se odnosili na zlostavljanje i diskriminaciju na radu i praktičnim mogućnostima sporazumnog rešavanja ovih sporova. Svoja iskustva su podelili prof. dr Živko Kulić, Dejana Spasojević Ivančić i Igor Kokanović, a sve sa ciljem daljeg unapređenja rada i usaglašavanja prakse.

08. Februar 2017.

REPUBLIKA SRBIJA VLADASlužba za upravljanje kadrovimaNa osnovu člana 68. stav 1., a u vezi sa članom 54. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), člana 17. stav 2. i člana 20. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07 – prečišćeni tekst i 109/09), Služba za upravljanje kadrovima oglašavaJAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJAOrgan u kome se popunjava položaj:Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, BeogradPoložaj koji se popunjava:Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova – položaj u prvoj grupiOpis poslova: Rukovodi, organizuje, objedinjuje, usmerava i nadzire rad Agencije, raspoređuje poslove izvršiocima i obavlja druge poslove najsloženije poslove iz delokruga Agencije.Uslovi:stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit i radno iskustvo u struci od najmanje devet godina; državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje oblasti iz delokruga Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova; poznavanje prava Evropske unije; stručna osposobljenost za rad na položaju i veština komunikacije – uvidom u podatke iz prijave i razgovorom; veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja – posredno, putem standardizovanih testova.Trajanje rada na položaju i mesto rada: rad na položaju traje pet godina, a mesto rada je Beograd, Makedonska br. 4.Rok za podnošenje prijave na konkurs: 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.Sadržina prijave na konkurs: Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, kontakt telefon, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; diploma o stručnoj spremi; isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo); uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu).Lice koje nema položen državni stručni ispit, može da podnese prijavu na konkurs s tim što je dužno da prijavi polaganje tog ispita u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u roku od 5 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs i da Službi za upravljanje kadrovima dostavi dokaz o položenom državnom stručnom ispitu u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs za popunjavanje položaja.Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini ili sudu ili od javnog beležnika.Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kanditat učiniti sam.Primer izjave se nalazi na sajtu Službe za upravljanje kadrovima Adresa na koju se podnose prijave za konkurs: Vlada, Služba za upravljanje kadrovima, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2, sa naznakom „Za javni konkurs – popunjavanje položaja (navesti naziv položaja za koji se podnosi prijava)”.Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu, u periodu od 10–12 časova: Marko Ristić tel. 011/313-09-01, Služba za upravljanje kadrovima.Napomena:Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu ili od javnog beležnika, biće odbačene.Ovaj oglas objavljuje se na internet stranici Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, na internet stranici Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet stranici i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.U Službi za upravljanje kadrovima može se izvršiti uvid u akt o sistematizaciji poslova u organu u kom se popunjava položaj koji je predmet ovog konkursa.Termini koji su u ovom oglasu izraženi u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.

08. Februar 2017.

Uprava u Javno komunalnom preduzeću Put Novi Sad je donela odluku da radne sporove sa zaposlenim, povodom isplate jubilarnih nagrada i isplate regresa za prethodni period, rešavaju mirnim putem u postupku pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova. Ovom odlukom u potpunosti je postupljeno u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije da u cilju uštede troškova postupaka, korisnici javnih sredstava radne sporove rešavaju pred Agencijom.Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova stiglo je ukupno 504 Predloga zaposlenih u JKP Put Novi Sad da njihov radni spor rešavaju arbitri iz Agencije.Nakon dobijanja saglasnosti od strane uprave JKP Put Novi Sad, sa liste miritelja i arbitara Agencije određeni su arbitri koji će da vodi te postupke i to Dejana Spasojević Ivančić, Jovica Rašeta, Goran Kljajić, Ankica Kurjački, Kristina Blažić i Verica Hrnčjar.Ovo je primer dobre prakse da se individualni radni sporovi rešavaju mirnim putem, a ne u sudskim postupcima. Na ovaj način izbeći će se nepotrebni sudski i ostali troškovi kako za zaposlene tako i za poslodavca a zaposleni će u roku od 30 dana doći do arbitražnih rešenja koja su iste pravne snage kao pravosnažne sudske presude.

17. Decembar 2016.

Međunarodna organizacija rada organizovala je tripartitnu radionicu posvećenu izmenama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova u sklopu podrške koju pruža Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova. Radionica je organizovana u hotelu „Sloboda“ u Šapcu 15. i 16. decembra uz učešće socijalnih partnera – Unije poslodavaca Srbije, UGS „Nezavisnost“, Saveza samostalnih sindikata Srbije. Pored socijalnih partnera na radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i predstavnici Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Na radionici je gostovala i Zdenka Burzan direktor Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Crne Gore. Kao predstavnici Međunarodne organizacije rada na radionici su učestvovali Kristina Miheš, viši savetnik za socijalni dijalog i Jovan Protić, nacionalni koordinator MOR-a.Radna grupa za pripremu Nacrta zakona o izmenama o dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova je ekspertima MOR-a predstavila rešenja nastala kroz višemesečni rad koja je pripremila u radnoj verziji Nacrta zakona, kako bi se unapredio institut mirnog rešavanja radnih sporova i prevazišli problemi na koje ukazuje desetogodišnja praksa u radu miritelja i arbitaraEksperti Međunarodne organizacija rada su ukazali učesnicima tripartitne radionice na upredna iskustva i dali komentare vezane za predložena rešenja u radnoj verziji Nacrta zakona čime će se dobiti unapređeni tekst usklađen sa uporednom praksom.

06. Decembar 2016.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je učestvovala na okruglom stolu na temu „Socijalni dijalog između sindikata i poslodavaca u Srbiji i uloga Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova“ u organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zajedno sa Privrednom komorom Srbije i Regionalnom privrednom komorom u Zrenjaninu koji je održan 05. decembra 2016. godine u prostorijama Regionalne privredne komore Zrenjanin.Okrugli sto je organizovan u cilju unapređenja socijalnog dijaloga u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na uspostavljanje i razvoj socijalnog dijaloga u privrednim društvima.Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, Mile Radivojević, upoznao je prisutne sa prednostima mirnog rešavanja radnih sporova kao i ulogom Agencije pri kolektivnim radnim sporovima.Okrugli sto u Zrenjaninu je drugi u nizu ovakvih aktivnosti koje su organizovane u više gradova u cilju unapređenja socijalnog dijaloga i promocije mirnog rešavanja radnih sporova.

05. Decembar 2016.

Treći interaktivni seminar Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u 2016. godini za miritelje i arbitare, u okviru Posebnog programa usavršavanja miritelja i arbitara, održan je 05. decembra 2016. godine, sa početkom u 10 časova, u Beogradu u Palati „Srbija“.Seminar je organizovan u cilju profesionalnog razvoja miritelja i arbitara kao ključnog uslova za efikasno funkcionisanje radnopravne zaštite i unapređenja socijalnog dijaloga.Posle uvodnog izlaganja direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mileta Radivojevića, miritelji i arbitri su upoznati sa najčešćim dilemama u sudskoj praksi o čemu je govorio sudija Vrhovnog kasacionog suda Predrag Trifunović. Predavanje na temu Otkaz ugovora o radu održala je doc. dr Ljubinka Kovačević sa Prvnog fakulteta u Univerziteta u Beogradu i najavljena je dalja saradnja između dve institucije u sklopu potpisanog Sporazuma o saradnji. Na temu Veština pregovaranja u praksi govorila je Tatjana Kljun iz Ministarstva unutrašnjih poslova.Na kraju obuke je miriteljima i arbitrima predstavljen Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova uz diskusiju o predloženim rešenjima. Prisutnim miriteljima i arbitrima je podeljen je priručnik Međunarodne organizacije rada – Profesionalno mirenje u kolektivnim radnim sporovima.

01. Decembar 2016.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu su u sredu 30. novembra 2016. godine potpisali Sporazum o saradnji.Cilj ovog sporazuma je uspostavljanje saradnje potpisnica koja će doprineti razvoju, unapređenju i jačanju obrazovnih, naučnih i istraživačkih kapaciteta Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Pravnog fakulteta.Takođe, sporazum predstavlja osnovu kojom će biti omogućeno dalje dodatno usavršavanje miritelja i arbitara, ali i promocija instituta mirnog rešavanja radnih sporova među studentima i Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, kao i dodatno jačanje kadrovskog potencijala i jačanje vidljivosti i promovisanje prednosti ovog instituta.Sporazum su potpisali prof. dr Sima Avramović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Mile Radivojević direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

14. Novembar 2016.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je učestvovala na okruglom stolu na temu „Socijalni dijalog između sindikata i poslodavaca u Srbiji i uloga Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova“ u organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zajedno sa Privrednom komorom Srbije i Regionalnom privrednom komorom u Subotici koji je održan 14. novembra 2016. godine u prostorijama RPK Subotica.Okrugli sto je organizovan u cilju unapređenja socijalnog dijaloga u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na uspostavljanje i razvoj socijalnog dijaloga u privrednim društvima.Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, Mile Radivojević, ukazao je prisutnima na prednosti mirnog rešavanje radnih sporova, a posebno u kolektivnom radnom sporu kada se dođe do zajedničkog rešenja. To je rešenje koje podrazumeva da su i sindikati i poslodavci našli zajednički jezik i došli do rešenja koje je obostrano prihvatljivo – kazao je Radivojević.Okrugli sto u Subotici je prvi u nizu ovakvih aktivnosti koje će biti organizovane u više gradova u narednom periodu u cilju unapređenja socijalnog dijaloga i promocije mirnog rešavanja radnih sporova.

09. Novembar 2016.

Devetog novembra u Valjevu u prostorijama AMSS održana je radionica ,,Mirno rešavanje radnih sporova u praksi“, na kojoj su predstavnici Agencije, miritelji i arbitri zajedno sa predstavnicima udruženja poslodavaca i sindikatima ukazali na prednosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova u odnosu na postupak pred sudom.Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je po treći put ove godine u saradnji sa UG Inicijativa za razvoj i saradnju, kao deo projetka “Socijalni partneri zajedno za unapređivanje radnog zakonodavstva u Srbiji“, koji se realizuje uz finansijsku podršku Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) – Kancelarija u Srbiji, a u partnerstvu sa Ujedinjenim granskim sindikatom ,,Nezavisnost“, Savezom samostalnih sindikata Srbije, Unijom poslodavaca Srbije približila institut mirnog rešavanja radnih sporova predstavnicima sindikata i poslodavaca u Valjevu. O postupcima mirnog rešavanja radnih sporova govorili su ispred UGS „Nezavisnost“ Aleksandra Vitorović i Slađana Kiković, o praksi Agencieje govorio je Ivica Lazović, zamenik direktora Agencije, a konkretne postupke su simulirali miritelji i arbitri prof. dr. Živko Kulić, Vera Kondić i Danijela Koštan Kovačević.

01. Novembar 2016.

U ponedeljak 31. oktobra u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u Smederevu održana je druga po redu radionica ,,Mirno rešavanje radnih sporova u praksi“, na kojoj su predstavnici Agencije, miritelji i arbitri zajedno sa predstavnicima udruženja poslodavaca i sindikatima ukazali na prednosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova u odnosu na postupak pred sudom.Radionica je deo projetka “Socijalni partneri zajedno za unapređivanje radnog zakonodavstva u Srbiji“, koji realizuje Udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju, uz finansijsku podršku Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) – Kancelarija u Srbiji, a u partnerstvu sa Ujedinjenim granskim sindikatom ,,Nezavisnost“, Savezom samostalnih sindikata Srbije, Unijom poslodavaca Srbije i uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Više o postupcima mirnog rešavanja radnih sporova govorili su Nađa Gojović, Ivica Lazović, zamenik direktora Agencije, a konkretne postupke su simulirali miritelji i arbitri Vera Kondić i Danijela Koštan Kovačević.

28. Oktobar 2016.

U petak 28. oktobra, u 11 časova, u hali 1A Beogradskog sajma, na štandu Ministarstva za rad, zapoljšavanje, boračka i socijalna pitanja, održana je tribina Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova pod nazivom Mobing- nasilje u radnim odnosima, na kojoj su govorili Olga Kićanović savetnica Agencije kao i miritelji i arbitri prof. dr Živko Kulić i prof. dr Zoran Radulović uz mogućnost direktnog postavljanja pitanja miriteljima, arbitrima i predstavnicima Agencije. Prof. dr Zoran Radulović je svojim izlaganjem pojasnio pojavu nasilja u radnim odnosima i značaj mirnog rešavanja ovih radnih sporova, dok je prof. dr Živko Kulić govorio o praktičnim aspektima rešavanja ovih radnih sporova kao i o primerima dobre prakse.Na ovoj tribini još jednom je naglašeno podizanje svesti o postojanju i kažnjivosti mobinga, prevenciji i zaštiti od zlostavljanja na radu kao i o značaju afirmacije mirnog rešavanja takvih radnih sporova, kao adekvatne alternative sudskom postupku.

24. Oktobar 2016.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova ove godine učestvuje na 61. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga. Uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na štandu tog ministarstva, predstavnici Agencije će na svom informativnom pultu svakodnevno informisati posetioce o nadležnostima i iskustvu iz prakse u radu Agencije.Polazeći od strateškog opredeljenja Agencije, na unapređenju socijalnog dijaloga, prevenciji i smanjenju broja štrajkova, besplatnom i efikasanom pristupu pravdi, kao i pravu na dostojanstven rad, posetioci će dobiti i precizne informacije o individualnim i kolektivnim radnim sporovima koji se mogu rešiti u postupku pred Agencijom, u zakonskom roku od mesec dana.Takođe, sve zainteresovane pozivamo da u petak 28. oktobra, u 11 časova, u hali 1A Beogradskog sajma, na štandu Ministarstva za rad, zapoljšavanje, boračka i socijalna pitanja, prisustvuju tribini na kojoj će iskusni miritelji i arbitri Agencije prof. dr Živko Kulić, prof. dr Zoran Radulović i Olga Vučković Kićanović samostalni savetnik u Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova govoriti na temu „Mobing, nasilje u radnim odnosima“.

22. Oktobar 2016.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je učestvovala na regionalnoj konferenciji na temu: ’’Delotvorni mehanizmi za rešavanje radnih sporova’’ i na Prvom godišnjem sastanku regionalnih mreža agencija za mirno rešavanje radnih sporova u organizaciji Međunarodne organizacije rada (MOR) i uz podršku Evropske Unije, koja je održana na Ohridu od 17. do 21. oktobra ove godine.Konferenciji su osim predstavnika i eksperata MOR-a, prisustvovali predstavnici ministarstava za pitanja rada i zapošljavanja, reprezentativnih socijalnih partnera (sindikata i poslodavačkih organizacija) i agencija za mirno rešavanje radnih sporova iz zemalja regiona: Makedonije, Srbije, Bosne (Republike Srpske, Federacije i Dihstrita Brčko), Crne Gore i Albanije, kao i predstavnici zemalja članica EU – Irske, Mađarske, Bugarske i Rumunije.Delegaciju Republike Srbije su činili predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, reprezentativnih sindikata, Unije poslodavaca Srbije i Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.Tokom višednevnog rada, iznet je pregled politika zemalja učesnica, u ovoj oblasti; raspravljalo se o iskustvima u radu nacionalnih agencija za mirno rešavanje radnih sporova, a predstavljeno je i globalno istraživanje sprovedeno u okviru MOR-a, na temu rešavanja individualnih radnih sporova.Na primerima iz prakse u Irskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Bugarskoj, učesnici su konstatovali određene probleme i prepreke u većem i efikasnijem uključivanju medijacije, mirenja i arbitraže u rešavanje radnih sporova, sa ciljem manjeg opterećenja sudova, skraćivanja i pojeftinjenja procesa rešavanja radnih sporova, u interesu zaposlenih i poslodavaca.Izneta je ocena stanja u oblasti radnih sporova u Republici Srbiji, normativni okvir za delovanje Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, postignute rezultate i uočene probleme i nedostatke. Poseban značaj dat je ulozi socijalnog dijaloga, odnosno reprezentativnih socijalnih partnera u kreiranju i implementaciji politike mirnog rešavanja radnih sporova.Na kraju skupa promovisana je brošura ’’Praktičan vodič MOR-a za profesionalne miritelje’’ čiji će primerci biti dostupni svim miriteljima i arbitrima Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

01. Oktobar 2016.

Drugi interaktivni seminar Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u 2016. godini za miritelje i arbitare, u okviru Posebnog programa usavršavanja miritelja i arbitara, održan je 30. septembra 2016. godine, sa početkom u 10 sati, u Beogradu u Palati „Srbija“.Seminar je organizovan u cilju profesionalnog razvoja miritelja i arbitara kao ključnog uslova za efikasno funkcionisanje radnopravne zaštite i unapređenja socijalnog dijaloga, kao i unapređenja znanja i veština polaznika o individualnim radnim sporovima i sticanja neophodnih znanja i veština za ostvarivanje uspešne komunikacije.Posle uvodnog izlaganja direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mileta Radivojevića i zamenika direktora mr Ivice Lazovića, miritelji i arbitri su upoznati sa temom komunikacije u praksi miritelja i arbitara o čemu je govorio Ivan Milošević Ekspert za odnose sa javnošću. Lidija Đukić, sudija Vrhovnog kasacionog suda je podelila svoja praktična iskustva u pogledu individualnih radnih sporova u sudskoj praksi, a doprinos su dali i svi učesnici kroz razmenu iskustava i aktivno učešće jer je ovaj seminar zamišljen kao ukazivanje na praktična iskustva i probleme u primeni Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova u praksi i zajedničko pronalaženje pravaca za prevazilaženje problema sa ciljem daljeg unapređenja rada i usaglašavanja prakse.Dragica Mišljenović, viši savetnik za zakonodavno-pravna pitanja u UGS „Nezavisnost“ je govorila o individualnim radnim sporovima u sindikalnoj praksi, nakon čega je Jesenka Čvoro iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja otvorila polemiku o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova gde su svi učesnici aktivno učestvovali davanjem sugestija koje se tiču primene novih rešenja u praksi.