Aktivnosti

Design image
Povratak na naslovnu stranu
29 Dec

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova od osnivanja do sada u upravnom postupku rešila 12.316 predloga. Prema našoj statistici, do 1. oktobra 2013. godine podneto je 196 predloga za mirno rešavanje radnog spora. U 49 slučajeva arbitar je doneo rešenje. Među radnim sporovima meritorne odluke su donete u 4.204 predloga, 81 kolektivni spor rešen je pred Agencijom – kaže Dejan Kostić, direktor te institucije osnovane Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova iz 2004, koji je izmenjen 2009. godine. ( Z. Vuković, list "Danas").

13 Dec

U „Službenom glasniku RS“ br.110/2013. godine, objavljen je Imenik miritelja i arbitara, pri Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova u narednom četvorogodišnjem mandatu. Imenik se nalazi u rubrici arbitri i miritelji na sajtu Agencije.

10 Dec

Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Dejan Kostić boraviće u Torinu u Italiji, na poziv Međunarodne organizacije rada, u sastavu petočlane delegacije, koju čine socijalni partneri, radi učešća na Subregionalnoj tripartitnoj konferenciji za jačanje Instituta za rešavanje radnih sporova u centralnoj i istočnoj Evropi.

Ova Konferencija i učešće naše delegacije na njoj, imaće veliki značaj za unapređenje rada Agencije, kao i jačanje ideje o medijaciji i arbitraži u rešavanju radnih sporova u Srbiji.

03 Dec

Već treću godinu za redom, organizovan je susret studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, gde je pred 40 studenata prezentovan rad Agencije, uz poseban osvrt na novi institut radnog prava Zlostavljanje na radu- Mobing.

01 Okt

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova na osnovu člana 39. Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova ( „Sl. glasnik RS“, br. 125/04, 104/09), oglašava JAVNI KONKURS za izbor miritelja i arbitara na period od 4 godine, počev od dana donošenja Odluke o izboru.

09 Maj

Dva spora povodom zlostavljanja na radu, u Kliničkom centru Srbije, rešena su arbitražnim rešenjima (pravosnažnim i izvršnim, shodno članu 36. ZMRRS), zasnovnim na SPORAZUMU svih učesnika u postupku – podnosioca predloga za zaštitu od zlostavljanja, lica koje se tereti za zlostavljanje i poslodavca.

Arbitražno rešenje, koje predstavlja slobodno izraženu volju svih strana, trajno i konačno harmonizuje odnose i predstavlja primer dobre prakse. Opširnije u PRIMERIMA DOBRE PRAKSE.

15 Apr

Predavanje – „Mirno rešavanje radnih sporova“ sa posebnim osvrtom na mobing, održano je na Pravnom fakultetu u Kragujevcu 29.04.2013. godine sa početkom u 12 časova. Predavači, a ujedno i gosti Pravnog fakulteta u Kragujevcu bili su Dejan Kostić, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, mr Vladimir J. Perić, zamenik direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Prof. dr Zoran Radulović, arbitar i miritelj pri Agenciji.

24 Dec

Sada već tradicionalno druženje studenata četvrte godine prava sa zaposlenima Agencije održano je i ove godine 4. decembra. Više od 70 studenata imalo je priliku da se upozna sa radom Agencije, da čuju nešto više o zlostavljanju na radu i da kroz razgovor dobiju odgovore na mnoga pitanja.

24 Nov

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, uspela je da, posredstvom miritelja, reši kolektivni spor u „Keramika” AD Mladenovac, odnosno da okonča štrajk zaposlenih usvajanjem Preporuke koja rešava probleme koji su uzrokovali obustavu rada. Preporuka je potpisana 19.11.2012. godine od strane predstavnika poslodavca i Štrajkačkog odbora.

24 Okt

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, uspela je da, posredstvom miritelja, reši kolektivni spor u Opštoj Bolnici „Đorđe Jovanović“ u Zrenjaninu. Predmet spora je bila primena Kolektivnog ugovora u delu koji reguliše isplatu troškova za dolazak i odlazak sa rada, a rešen je usvajanjem Preporuke od 03.10.2012. godine

24 Avg

Angažovanjem arbitra Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova rešen je spor oko isplate jubilarnih nagrada za 8 zaposlenih u stomatološkoj službi Doma Zdravlja Zvezdara.Ovim rešenjem arbitra otvorila se mogućnost ostvarivanja prava iz radnog odnosa za sve zaposlene u stomatološkim službama primarne zdravstvene zaštite, a koje je sporno dugi niz godina. Ovo rešenje je rezultiralo velikim brojem predloga za ostvarivanjem tog prava pred Agencijom.

08 Avg

Republička agencija za mirno rešaavanje radnih sporova angažovanjem miritelja prof.dr. Živka Kulića uspešno je okončala postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u „JAT AIRWAYS“ a.d. Beograd, između poslodavca i Jedinstvene sindikalne organizacije JAT-a, Jedinstvene sindikalne organizacije letačkog i letačko-kabinskog osoblja JAT-a, Jedinstvenog sindikata STV/STD vazduhoplova i Sindikalne organizacije komercijalnih i ekonomsko-pravnih radnika JAT-a, usvajanjem Preporuke.

29 Jun

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova uspešno je okončala postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u KBC Zvezdara usvajanjem Preporuke odbora za mirenje. Spor nastao zbog zaštite prava na sindikalno organizovanje i delovanje okončan je Sporazumom poslodavca i Novog sindikata KBC Zvezdara.

Postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora između reprezentativnih sindikata u zdravstvu i Vlade Srbije je u toku, ali i pored spremnosti strana u sporu da nastave pregovore, trenutno je iz proceduralno-tehničkih razloga oko izbora Vlade, dinamika pregovaranja usporena.

Pred Agencijom je, na inicijativu poslodavca – “ JAT AIRWAYS“ a.d. Beograd, pokrenut postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, čiji je predmet zaključenje Kolektivnog ugovora kod poslodavca, uz saglasnost svih reprezentativnih sindikata u JAT-u.

20 Apr

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova uspešno je okončala postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u J.P. „Aerodrom Niš“, zaključenjem Kolktivnog Ugovora kod poslodavca.U toku su kolektivni radni sporovi u RTB BOR-GRUPA RBB BOR, J.P. Toplifikacija Požarevac, Specijalnoj bolnici „Čigota“ Čajetina. U toku je devet individualnih sporova čiji je predmet zlostavljanje na radu.

02 Feb

Republička agencija za mirno rešaavanje radnih sporova u sklopu svoje nadležnosti, aktivno je učestvovala u postupku pregovaranja u cilju okončanja štrajka dela prosvetnih radnika Srbije.

30 Nov

Republička agencija za mirno rešaavanje radnih sporova svoje usluge je učinila dostupnim i u formi elektronskih obrazaca, tako da je moguće interaktivno popunjavanje obrazaca bez dolaska u Agenciju, putem E PORTALA državne uprave www.euprava.gov.rs.Ceo postupak podnošenja predloga Agenciji, kojim pokrećete postupak, sada je pojednostavljen i ubrzan.Sa svog računara možete pokrenuti postupak mirnog rešavanja kolektivnog ili individualnog radnog spora, brzo i sigurno.

06 Jul

Na predlog međunarodne organizacije rada (ILO), a kao najuspešnija agencija u regionu, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova održala je  6. i 7. jula 2010. godine obuku za miritelje i arbitare Republike Srpske. Obuku je izvršila tročlana delegacija iz Republike Srbije, i to u sastavu:-Dejan Kostić dir. agencije;-Vladimir J. Perić zam. dir. agencije;– dr. Zoran Radulović miritelj-arbitar;Na kraju obuke učesnicima su dodeljene diplome.

15 Maj

Srpski stručnjaci po evropskim standardima

Komisija Socijalno-ekonomskog saveta odabrala je 37 miritelja i 31 arbitra, stručnjaka iz oblasti radnog prava, koji su u periodu od 11. do 14. maja pohađali obuku veštine mirenja, medijacije i arbitraže. Predavači su, po drugi put bili iskusni medijatori iz Irske, koji su svoju stručnost i uspešnost u prenošenju znanja i iskustva pokazali i u obuci novoizabranih miritelja i arbitara, takođe u organizaciji MOR.

Predavanja su se sastojala iz teoretskog dela, prilagođenog pravnom i faktičkom stanju u Srbiji, praktičnih vežbi (case study simulacije i kreativne radionice), i evaluacije, u kojoj su razmenjena iskustva agencija u Evropi i naše.

Ocena irskih predavača je da je Agencija od osnivanja do danas uspela da afirmiše mirno – vansudsko rešavanje radnih sporova, kao najefikasniji i najjeftiniji način harmonizacije odnosa socijalnih partnera.

Zaključak skupa je da je ovakav način obuke dobar preduslov za kvalitetan rad.

21 Apr

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je u svom dosadašnjem radu uspešno rešila preko 3668 individualnih, preko 43 kolektivnih radnih sporova, od čega je 30 od opšteg interesa.

Dana 21.04.2010. godine potpisan je sporazum između predstavnika poslodavaca i sindikata u kompaniji „Knjaz Miloš“ iz Aranđelovca uz posredovanje Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i miritelja Prof. dr Živka Kulića. Spor je nastao zbog obustave rada od strane zaposlenih sa zahtevom prestanka otpuštanja zaposlenih radnika, povećanje plate, kao i poštovanje kolektivnog ugovora. Sporazumom, koji je inače po Zakonu o mirnom rešavanju radnih sporova ima snagu izvršne odluke, je predviđeno isključivo dobrovoljan odlazak zaposlenih uz stimulativnu otpremninu, isplata jednokratne pomoći svim zaposlenima u iznosu od 25.000,00 din. dok je odluka o povećanju plata odložena za septembar, po izvršenoj analizi poslovanja preduzeća.

Ovaj postupak je još jednom pokazao prednost mirnog rešavanja radnih sporova pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova, čime se sprečava višemilionska materijalna šteta koju bi trpeli i poslodavac i zaposleni.