Aktivnosti

20. Novembar 2023.

U postupku mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u JP "Zavod za udžbenike", a koji je vođen povodom ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i delovanje, postignut je dogovor strana u sporu i potpisan Sporazum. Postupak je pokrenut na inicijativu Sindikata Zavoda za udžbenike, a za postupajućeg miritelja je, voljom strana u sporu, određen Živko Kulić.

Postupajući miritelj je, u skladu sa zakonom, na prvoj raspravi formirao Odbor za mirenje u koji su pored njega ušli predstavnici strana u sporu. Posle tri održane rasprava potpisana je Preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, a na osnovu nje i Sporazum o rešenju kolektivnog radnog spora, a kojim je postignuta saglasnost oko svih spornih pitanja.

Poslodavac u JP "Zavod za udžbenike" i Sindikat Zavoda za udžbenike su pokazali kako se može kroz socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca doći do pravog rešenja, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se sporovi rešavaju mirnim putem.

17. Novembar 2023.

Pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova, a po predlogu poslodavca Narodne banke Srbije, pokrenut je postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora. Druga strana u sporu, Sindikat radnika Narodne banke Srbije, je dao saglasnost da se nastali spor rešava mirnim putem. Predmet spora se odnosio na sindikalno organizovanje i delovanje kod poslodavca.

Za postupajućeg miritelja je rešenjem direktora Agencije, a u skladu sa zakonom, određen Miljko Valjarević. On je na prvoj raspravi formirano Odbor za mirenje, a u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj.

U toku pregovora strane u sporu su pokazale visok stepen razumevanja za iznete predloge kao i visok stepen međusobnog uvažavanja. Nakon održanih rasprava usaglašena je zajednička preporuka kojom se preporučuje način rešavanja svih spornih pitanja, a koju su potpisali predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj.

Poslodavac i sindikat u Narodnoj banci Srbije su u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, a kroz postupak mirnog rešavanja radnog spora dali primer spremnosti na socijalni dijalog, a sve u cilju pronalaženja kompromisnih rešenja u interesu svih strana.

15. Novembar 2023.

Druga po redu Konferencija o žalbenim mehanizmima održana je u 15. novembra 2023. godine u Novom Sadu. Pred velikim brojem predstavnika sindikata i poslodavaca predstavljene su mogućnosti za zaštitu radnih prava pred Agencijom kao eksternim mehanizmom zaštite. Konferencija je organizovana u okviru projekta koji predstavlja deo „Inicijative za globalnu solidarnost“ Nemačke razvojne saradnje, koju sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO) u Srbiji.

Prisutne je sa radom, nadležnostima Agencije i mogućnostima za pokretanje postupka upoznao Miloš Prokić, savetnik u Agenciji. U svom izlaganju on se posebno osvrnuo na prednosti koji institut mirnog rešavanja radnih sporova nosi sa sobom i ukazao na potrebu rasterećenja sudova pred kojima se u proseku u toku godine pokrene oko 40.000 ovakvih sporova. U nastavku, učesnici su bili u prilici da postavljaju pitanja i učestvuju u diskusiji.

Pored predstavnika Agencije na skupu su govorili i predstavnici vodećih sindikata, predstavnica kabineta Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i mnogi drugi.

08. Novembar 2023.

U poseti Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova u periodu od 8. do 10. novembra boravila je delegacija iz Republike Severne Makedonije. Cilj posete je bio upoznavanje sa sistemom rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji i primena dobrih praksi iz rada naše Agencije u okviru reforme radnog zakonodavstva u oblasti alternativnog rešavanja radnih sporova koji je u toku u ovoj državi. Petočlanu delegaciju su činili predstavnici iz Ministarstva za rad i socijalna pitanja, predstavnici medijatora i Međunarodne organizacije rada, Maja Papatolevska, Radmila Loškovska, Nataša Mečkaroska Simjanoska, Ilija Manasiev i Emil Krstanovski.

Sa radom Agencije, pravnim okvirom mirnog rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji i dobrim praksama u radu goste je upoznao direktor Ivica Lazović, o posebnim programima obuka miritelja i arbitara i naknadama troškova i nagradama za rad miritelja i arbitara je govorila Dragana Andonovska, rukovodilac Grupe za pravne poslove. Sa procesom digitalizacije u Agenciji i upotrebom modernih informatičkih programa goste je upoznala Jelena Golubović, savetnik u Agenciji, a o inovativnim uslugama i podizanju vidljivosti mehanizama alternativnog rešavanja sporova govorio je Miloš Prokić, savetnik u Agenciji. Sa konkretnim slučajevima i praksom, gosti su imali prilike da direktno pričaju sa miriteljima i arbitrima Agencije.

Agencija je veoma ponosna što postoji veliko interesovanje za našu praksu i model rada i što je Republika Severna Makedonija peta država regiona koja se interesuje za naš model mirnog rešavanja radnih sporova i razmatra mogućnosti za implenentaciju u svoj pravni sistem. U ovoj državi je u toku rad na novom Zakonu o mirnom rešavanju radnih sporova, a iskustva sa ove studijske posete poslužiće u predlaganju budućih rešenja.

03. Novembar 2023.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova organizovala je, 03. novembra 2023. godine, u Beogradu, u prostorijama Agencije, radionicu za miritelje i arbitre na temu Mirenje i posredovanje u radnim sporovima - pristupi upravljanja konfliktima i veštine posrednika. Radionicu je održala Milena Tasić, miriteljka i arbitarka Agencije, a u cilju prenošenja znanja i veština stečenih na sertifikovanom onlajn kursu Međunarodne organizacije rada i njihovog Centra za obuke iz Torina.

Radionicu je otvorio dr Ivica Lazović, direktor Agencije, koji je ovom prilikom istakao saradnju sa MOR koja je doprinela realizaciji ovog seminara i naglasio značaj kontinuiranog usavršavanja miritelja i arbitara. Istovremeno, Lazović je upoznao miritelje i arbitre sa aktivnostima koje Agencija trenutno sprovodi.

Prisutni miritelji i arbitri su bili u prilici da saznaju najnovije prakse MOR-a u upravljanju konfliktima. Takođe, učesnici su mogli da čuju koje to standarde i principe MOR primenjuje u mirenju i posredovanju, koji su pristupi u rešavanju konflikta ali i kako teče proces mirenja i posredovanja iz perspektive Međunarodne organizacije rada.

Miritelji i arbitri su imali priliku da postavljaju pitanja i učestvuju u diskusiji, da iznose svoje viđenje pojedinih situacija i dileme sa kojima su se oni kroz praksu suočavali.

01. Novembar 2023.

Na prvoj u nizu Konferencija o žalbenim mehanizmima, koja je održana 01. novembra 2023. godine u Subotici (Palić), predstavljeni su mehanizmi za zaštitu prava pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova i ukazano je na mogućnosti koje postoje u našem delokrugu. Konferencija je organizovana u okviru projekta koji predstavlja deo „Inicijative za globalnu solidarnost“ Nemačke razvojne saradnje, koju sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO) u Srbiji.

Pred velikim brojem predstavnika poslodavaca i sindikata direktor Agencije, dr Ivica Lazović je predstavio institut mirnog rešavanja radnih sporova kao eksterni mehanizam koji dobija ulogu kada se iscrpe svi interni mehanizmi rešavanja nastalih sporova u okviru kompanija. On je predstavio nadležnosti Agencije i ukazao na efikasnost i efektivnost rešavanja radnih sporova vansudskim putem. Prisutni su bili u prilici da postave pitanja i da kroz diskusiju dobiju odgovore u vezi dilema koje su se javile.

Učesnicima su se pored predstavnika Agencije, obratili i predstavnici vodećih sindikata, predstavnik kabineta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i mnogi drugi.

31. Oktobar 2023.

Na javnoj debata pod nazivom „Nemački Zakon o dužnoj pažnji u lancu snabdevanja - značaj za ljudska prava u Srbiji“ koja je održana 31. oktobra 2023. godine u sali Skupštine grada Niša, direktor Agencije je učestvovao kao jedan od panelista i govorio o mogućnostima za zaštitu prava zaposlenih pred Agencijom.

U diskusiji su učestvovali dr Boban Džunić predsednik Skupštine grada Niša, Sanela Bahtijarević iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), Tanja Lindel iz Privredne komore Srbije, Aleksandar Todić iz UGS Nezavisnost, Danijel Dašić iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju i Nataša Vučković iz Fondacije Centar za demokratiju, kao i predstavnici privrede, sindikata, javnih institucija, organizacija civilnog društva, akademske zajednice, medija.

Kroz javnu debatu podstiče se otvoren i konstruktivan dijalog između relevantnih aktera u cilju razmene mišljenja i iskustava, promoviše se odgovorna poslovna praksa i doprinesi podizanju svesti i znanja o ovim propisima.

Nemački Zakon o dužnoj pažnji u lancu snabdevanja stupio je na snagu u januaru 2023. godine, a evropska Direktiva o korporativnoj održivosti dužne pažnje je u raspravi u Evropskoj uniji. Zakon obavezuje nemačke kompanije da od svojih direktnih i indirektnih dobavljača zahtevaju primenu niza pravila i standarda u cilju zaštite ljudskih prava i životne sredine, uključujući i uspostavljanje žalbenih mehanizama. U oblasti žalbenih mehanizama za zaštitu prava radnika, arbitraža i mirenje pred Agencijom su veoma efikasan eksterni mehanizam.

Tribina je organizovana u okviru projekta „Inicijativa za globalnu solidarnost“ koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit).

18. Oktobar 2023.

Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dr Ivica Lazović i gradonačelnik Zrenjanina dr Simo Salapura potpisali su, 18. oktobra 2023. godine, sporazum o saradnji Agencije i Grada Zrenjanina.

Ovim sporazumom predviđena je saradnja u oblastima kao što su razmena iskustava u vezi sa radnopravnim položajem zaposlenih, informisanje o primeni propisa i praksi nadležnih organa u domenu radnog prava, saradnja u realizaciji nacionalnih i međunarodnih projekata, organizovanje stručnih savetovanja, seminara kao i razmena stručnih znanja i korišćenje savremenih tehnologija u poslovanju.

Dr Ivica Lazović je naglasio i mogućnost saradnje i razmene iskustava u domenu upravljanja kvalitetom s obzirom da Agencija već dve godine radi na implementaciji CAF modela upravljanja kvalitetom. Takođe, istaknut je doprinos koji Agencija može da pruži u domenu mirnog rešavanja radnih sporova, kako individualnih tako i kolektivnih, a koji su neminovni u današnjem radu skoro svih institucija. Istovremeno ukazano je na prednosti koje ovakav vid rešavanja radnih sporova nosi u odnosu na sudski postupak.

Potpisivanju sporazuma su prisustvovali i Milan Pekić, direktor Kancelarije za borbu protiv droga Republike Srbije i Gorak Rakić, pravobranilac Grada Zrenjanina.

09. Oktobar 2023.

Na XXV stručno-naučnom savetovanju Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje, koje je održano na Zlatiboru od 04. do 07. oktobra 2023. godine, sa osnovnom temom savetovanja “Radno pravo u propisima i praksi”, odato je priznanje i uručena zahvalnica direktoru Agencije za dugogodišnju saradnju, prijateljstvo i pomoć u promociji ovog Udruženja.

Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova je imao čast da otvori ovo savetovanje. On je u uvodnoj reči naglasio ogroman značaj koji Udruženje ima kako za razvoj radno-pravne nauke, prakse u primeni propisa, ogromne publicističke delatnosti koja se ogleda u preko pedeset tomova objavljenih radova, tako i za povezivanje stručnjaka iz celog regiona koji se bave radnim pravom. Direktor Agencije Ivica Lazović je naglasio i značaj Udruženja za Agenciju, jer zapravo njegovi najistaknutiji članovi su i miritelji i arbitri, a takođe je ovo Udruženje i adresa na kojoj se traže stučni i naučni odgovori na mnoge dileme iz prakse.

U radnom delu savetovanja gospodin Lazović je izložio referat na temu „Institucije za mirno rešavanje radnih sporova u propisima i praksi (primeri SAD, Bugarske, Crne Gore, Republike Srpske i Srbije)“ u kome je prisutne upoznao sa uporednom praksom mirnog rešavanja radnih sporova navedenih država, sa posebnim osvrtom na razlike u propisima, nadležnostima, tehnikama i tehnologiji koja se koristi u postupcima mirnog rešavanja radnih sporova.

U okviru okruglog stola na temu „Rešavanje radnih sporova u praksi (sudske i vansudske metode)“, učesnici savetovanja su bili u prilici da čuju najnoviju sudsku praksu u oblasti rešavanja radnih sporova, ali i da postave pitanja, učestvuju u diskusiji i sagledaju prednosti koje vansudske metode rešavanja radnih sporova nose.

Savetovanje je okupilo veliki broj stručnjaka koji se bave radnim pravom iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Federacije BiH, Severne Makedonije, a kao posebni gosti po prvi put na ovom skupu su se našli i predstavnici Nacionalnog instituta za mirenje i arbitražu Republike Bugarske. Tematske oblasti Savetovanja pokrile su celokupnu materiju radnog prava kroz prizmu svih radnopravnih instituta i prakse u rešavanju radnih sporova. Referenti, moderatori i drgi nosioci aktivnosti bili su ugledni stručnjaci iz zemlje i inostranstva (profesori radnog prava sa svih naših univerziteta kao i sa prestižnih univerziteta u regionu, eminentne sudije sa svih sudskih instanci, eksperti koji rade na kreiranju i praćenju zakonskih akata, drugi stručnjaci angažovani u državnim ustanovama i organima, reprezentativnim sindikalnim organizacijama, arbitri i miritelji Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, advokati i drugi).

02. Oktobar 2023.

U okviru projekta koji predstavlja deo „Inicijative za globalnu solidarnost“ Nemačke razvojne saradnje, koju sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, a u organizaciji Međunarodne organizacija rada (ILO) u Srbiji, u Beogradu je 02. oktobra 20223. godine organizovana Obuka za usklađivače poslovanja preduzeća sa propisima o dužnoj pažnji.

Pred velikim brojem predstavnika poslodavaca i sindikata direktor Agencije, dr Ivica Lazović je predstavio institut mirnog rešavanja radnih sporova kao eksterni mehanizam koji dobija ulogu kada se iscrpe svi interni mehanizmi rešavanja nastalih sporova u okviru kompanija. On je predstavio nadležnosti Agencije i ukazao na efikasnost i efektivnost rešavanja radnih sporova vansudskim putem.

Pored direktora Agencije prisutnima su se obratili i Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Tanja Lindell iz Privredna komora Srbije, Peer Krumrey iz Ambasade Savezne Republike Nemačke u Srbiji i mnogi drugi.

26. Septembar 2023.

Na 19. redovnom sastanku Stalnog radnog tela za kolektivno pregovaranje i mirno rešavanje radnih sporova Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, koji je održan u utorak 26. septembra 2023. godine, razmatrana je Informacija o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2022. godinu. Stalno radno telo je donelo stručni stav kojim je predloženo Socijalno-ekonomskom savetu da razmotri i prihvati Informaciju i pozitivno ocenilo rezultate rada Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Sednicom je predsedavala Jelena Jevtović iz Unije poslodavaca Srbije, a prisustvovali su Dušan Petrović, sekretar Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, Aleksandar Marković iz Saveza samostalnih sindikata, Dragica Mišljenović iz UGS „Nezavisnost“ i Dragana Kralj iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Informacije o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u vezi sa podacima o kojima se vode evidencije, kao i o drugim pitanjima od značaja za postupke mirnog rešavanja radnih sporova za 2023. godinu, prisutnima je izložio direktor Agencije Ivica Lazović.

Izveštaj možete pogledati na linku.

25. Septembar 2023.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova predstavila je tokom septembra, na poziv socijalnih partnera, svoj rad, iskustva i nadležnosti, na više različitih događaja.

Na konferenciji: „Efikasni žalbeni mehanizmi Osnaživanje - glasa radnika u Srbiji“ u organizaciji Inicijative za globalnu solidarnost i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ - Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit) održanoj dana 8. septembra u Beogradu, predstavljene su nadležnosti Agencije za predstavnike dvadesetak kompanija, sindikata i udruženja. Ovoj konferenciji su, između ostalih, prisustvovali i ministar za ljudska i manjinska prava Tomislav Žigmanov, Pjer Kramrej, savetnik za rad i socijalna pitanja, Ambasade Savezne Republike Nemačke u Srbiji, Aleksandra Petrović, saradnica za ljudska prava Tima Ujedinjenih nacija i Johana Volmajer iz Inicijative za globalnu solidarnost.

Na poziv Zajednice sindikata Srbije, na skupu u okviru radničkih sportskih igara na Ohridu, koji je okupio preko pet stotina učesnika iz cele Srbije, u periodu od 5. do 7. septembra, Agencija je imala priliku da predstavi svoje nadležnosti. Tom prilikom Agenciji je uručena i zahvalnica za uspešnu saradnju.

Takođe, na seminaru „Izgradnja kapaciteta za radničke organizacije: Jačanje veštine pregovaranja: “Win–win” pregovori“ u organizaciji Evropskog centra za radnička pitanja (EZA) i RS BOFOS, dana 23. septembra u Vrnjačkoj Banji, za predstavnike 11 zemalja i brojnih finansijskih i bankarskih institucija iz Srbije, predstavljene su nadležnosti Agencije kroz temu: „Šta ako, uprkos svim naporima, dođe do sukoba u procesu pregovora? Prednosti mirnog rešavanja radnih sporova i posredovanja u radnim sporovima.“

18. Avgust 2023.

U Ustanovi za odrasle i starije „Gvozden Jovančićević“ u Novom Popovcu vođen je postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora povodom ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i delovanje. Postupak je pokrenut na inicijativu Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije, Osnovne organizacije sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije, Ustanove za odrasle i starije „Gvozden Jovančićević“ Veliki Popovac, uz saglasnost druge strane u sporu Ustanove za odrasle i starije „Gvozden Jovančićević“ Veliki Popovac.

Za postupajuću miriteljku je određena Dragana Miletić, koja je na prvoj raspravi formirala Odbor za mirenje, a u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajuća miriteljka. U postupku su održane tri rasprave nakon čega je usaglašena zajednička preporuka kojom se preporučuje način rešavanja spornog pitanja.

Strane u sporu su uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova potpisale zajedničku preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, a koja je jednoglasno usvojena od strane Odbora za mirenje i koja je predstavljala osnov za potpisivanje Sporazuma.

Poslodavac i sindikat u Ustanovi za odrasle i starije „Gvozden Jovančićević“ u Novom Popovcu su u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, a kroz postupak mirnog rešavanja spora dali primer spremnosti na socijalni dijalog, a sve u cilju pronalaženja kompromisnih rešenja.

19. Jul 2023.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, dana 19. jula 2023. godine, potpisana je zajednička Preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora povodom primene kolektivnog ugovora u Urbanističkom zavodu Beograda JUP.

Postupak je pokrenut od strane poslodavca, Urbanističkog zavoda Beograda JUP, a druga strana u sporu, Osnovna organizacija sindikata zaposlenih u Urbanističkom zavodu Beograda JUP, je prihvatila da se spor rešava mirnim putem, pred Agencijom.

Za miritelja je određen Milan Krstić koji je na prvoj raspravi, a u skladu sa Zakonom, formirao Odbor za mirenje u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj.

Tokom prve rasprave strane u sporu su pokazale profesionalan, konstruktivan i proaktivan pristup i u fer atmosferi usaglasili stavove o načinu rešenja svih spornih pitanja nakon čega su članovi Odbora za mirenje utvrdili konačan tekst Preporuke koja je jednoglasno usvojena, u skladu sa Zakonom.

Na ovaj način, u Urbanističkom zavodu Beograda JUP, predstavnici poslodavca i sindikata, dali su još jedan primer kako se uspešno vodi socijalni dijalog, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije da se radni sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.

06. Jul 2023.

Na poziv JU „Agencija za mirno rješavanje radnih sporova“ Republike Srpske, u Banja Luci je 06. jula 2023. godine održan regionalni radno-konsultativni sastanak, na kome su pored delegacije naše Agencije prisustvovali predstavnici Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Crne Gore, predstavnici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, kao i predstavnici Međunarodne organizacije rada za Bosnu i Hercegovinu.

Rezultat sastanka je razmena aktuelnih praksi i iskustava, na osnovu Memoranduma o razumevanju i saradnji u oblasti usaglašavanja primne metoda za mirno rešavanje radnih sporova („Sl. glasnik RS“ – Međunarodni ugovori, br. 13/19), koji je potpisan između navedenih agencija za rešavanje radnih sporova.

Poseta JU „Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova“ i upoznavanje sa aktuelnom praksom rešavanja sporova u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine, Crnoj Gori kao i predstavljanje aktuelne prakse u oblasti rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji, bilo je od značaja za sve učesnike imajući u vidu slične praktične probleme i pitanja sa kojima se suočavaju u praksi. Na sastanku je usaglašeno i više zaključaka u cilju opšteg unapređenja alternativnog rešavanja sporova i unapređenja kvaliteta celokupnog poslovanja ovih institucija.

04. Jul 2023.

Delegacija Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Međunarodne organizacije rada, boravila je u studijskoj poseti Federalnoj službi za mirenje i posredovanje Sjedinjenih Američkih Država (FMCS) od 26. do 30. juna 2023. godine. Ova poseta je organizovana u cilju razmene dobrih praksi, kao i identifikovanja mogućih oblasti za unapređenje i razvoj kapaciteta Agencije. FMCS je izabran kao partner jer je direktno doprineo osnivanju Agencije pre 19 godina, uvodeći u Republici Srbiji mehanizam alternativnog rešavanja radnih sporova u skladu sa svojom velikom praksom i iskustvom. Ova poseta je realizovana zahvaljujući podršci Međunarodne organizacija rada (ILO) u okviru projekta koji predstavlja deo „Inicijative za globalnu solidarnost“ Nemačke razvojne saradnje, koju sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Federalna služba za mirenje i posredovanje, osnovana je 1947. godine na osnovu tzv. Taft-Hartlijevog zakona, kao nezavisna agencija čija je misija očuvanje i promovisanje mira i saradnje između sindikata i poslodavaca. Sa sedištem u Vašingtonu i još šest regiona koji obuhvataju preko 60 terenskih kancelarija, ova federalna služba pruža usluge medijacije i rešavanja konflikata u industriji i vladinim agencijama.

Naša delegacija je imala priliku da se sastane sa direktorom FMCS-a, gospodinom Havijerom Ramirezom, i detaljnije upozna sa organizacionim, strukturnim i strateškim sistemima agencija za alternativno rešavanje sporova. Cilj sastanaka bio je da se prouče i uporede sistemi rešavanja sporova u SAD-u i Srbiji, identifikuju koristi i dobre prakse, kao i razvoj internih procesa. Direktor Ramirez je nakon uvodne prezentacije obimnog zakonodavstva o alternativnom rešavanju sporova u SAD-u otvoreno podelio misiju i viziju FMCS-a, njihove izazove i načine na koje pokušavaju da ih prevaziđu. Pored ovog sastanka, delegacija RAMRRS-a imala je priliku da razgovara sa komesarom FMCS-a, Bet Šindler, zamenicom direktora terenskih operacija, i komesarom FMCS-a, Valterom Darom, menadžerom terenskih operacija, o konkretnim postupcima u FMCS-u (ceo tok), rutiranje i dodeljivanje slučajeva, evaluacija rada medijatora i arbitara, upravljanje performansama i profesionalni razvoj medijatora i arbitara, tehnologije koje koriste, kako tokom medijacije (interno i za potrebe izveštavanja), organizacija tima (sastanci sa članovima tima), ulozi u zajednici.

Dalji sastanci sa medijatorima i arbitrima FMCS-a takođe su bili veoma produktivni, a delegacija je saznala o mnogim alatima i tehnikama koje koriste, koje su vrlo napredne i moderne. Medijatori i arbitri FMCS-a podelili su nedavne primere svojih slučajeva, stavljajući naglasak na važnost izgradnje odnosa sa sindikatima i zajednicama, kao i na svakodnevnu komunikaciju s njima. Imali smo zadovoljstvo da slušamo iskustva Dejvida Talera, šefa Međunarodnih poslova FMCS, Pita Svensona, Menadžera Kancelarije za prevenciju sukoba, Artura Prlstejna, Direktora Kancelarije za arbitražne usluge u FMCS-u, (koji je održao prvu obuku za arbitre u Srbiji pre 20 godina) i mnoge druge. Specijalna poseta je organizovana Regionalnoj kancelariji FMCS-a u Njujorku, gde smo slušali iskustva Pita Donatela Menadžera operacija Region 1 (severoistok SAD), kao i medijatora Nelsona Rivera i Karlosa Tate.

Pored FMCS, delegacija je posetila i upoznala se sa nadležnostima i praksom Nacionalnog odbora za posredovanje, Nacionalnog odbora za radne odnose i Komisije za jednake uslove zapošljavanja.

Delegaciji je posebnu čast ukazao Nj.E. Marko Đurić, ambasador Republike Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama koji je organizovao prijem i izrazio zainteresovanost i podršku za ovaj vid razmene iskustava i saradnju između naše dve zemlje.

Članovi delegacije su bili direktor Agencije Ivica Lazović, koji je domaćine upoznao sa našom praksom i načinom organizacije, Dragana Andonovska, rukovodilac grupe za pravne poslove, Miloš Prokić, savetnik u Agenciji, Jovan Protić, ILO nacionalni koordinator za Srbiju i Jovana Spaić Erdeljan, menadžer projekta ILO-a.

Ova poseta je prva aktivnost ka unapređenju saradnje između dve agencije koje dele mnoge sličnosti i poslužiće kao osnova za podizanje kapaciteta RAMRRS.

23. Jun 2023.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova sporazumno je rešen kolektivni radni spor u „Aptiv Mobility Services d.o.o. Novi Sad“, a povodom prava na sindikalno organizovanje i delovanje kod poslodavca.

Ovaj postupak je pokrenut po Predlogu za pokretanje postupka mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora od strane Industrijskog sindikata Srbije, a poslodavac „Aptiv Mobility Services d.o.o. Novi Sad“ saglasio se da se postupak rešava mirnim putem, pred Agencijom.

Za postupajućeg miritelja je određena Olga Vučković Kićanović, koja je na prvoj raspravi formirala Odbor za mirenje, a u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj. Posle dve rasprave utvrđena je zajednička preporuka i sporazum kojim je postignut dogovor o načinu rešavanja spornih pitanja. Sve strane u postupku su jednoglasno usvojile predloženi Sporazum.

Na ovaj način, u „Aptiv Mobility Services d.o.o. Novi Sad“ predstavnici poslodavca i sindikata, dali su još jedan primer kako se uspešno vodi socijalni dijalog, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije da se radni sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima, koja je objavljena u „Službenom glasniku RS“ br. 67/15.

17. Jun 2023.

Na inicijativu direktora Nacionalnog instituta za mirenje i arbitražu Republike Bugarske (NIPA) Vladimira Bojažijeva, organizovana je poseta predstavnika Agencije ovoj instituciji od 14. do 16. juna. Nacionalni institut za mirenje i arbitražu (NIPA) je pozvao predstavnike Agencije na sastanak u Sofiju radi razmene iskustava i razgovora o budućim strategijama zajedničke saradnje.

Sastanak je imao za cilj identifikovati sličnosti i razlike u postupcima rešavanja radnih sporova između dve institucije, kao i markiranje oblasti i mogućnosti za korišćenje iskustva iz prakse rešavanja radnih sporova, a posebno zbog postizanja dogovora o specifičnim aktivnostima koje će biti obuhvaćene u potencijalnom zajedničkom projektu u okviru INTERREG VI-A IPA programa Bugarska-Srbija 2021-2027.

U okviru posete je održana jednodnevna radionica 15. juna 2023. godine „Rešavanje radnih sporova – partnerstvo za znanje i najbolje prakse“. Ovu radionicu je kao specijalni gost otvorio Nj.E. Željko Jović, ambasador Republike Srbije u Republici Sofiji, čime je celom dogagađaju dat posebni značaj. Na celodnevnoj radionici obrađena su mnoga važna pitanja, od pregleda industrijskih odnosa i kolektivnog pregovaranja u dve države, do međusobnih odgovora na postavljena preliminarna pitanja o organizaciji, strukturi, funkcijama i aktivnostima Agencije i Instituta, konkretnih postupaka mirenja ili posredovanja i arbitraže u rešavanju radnih sporova, regulatornog okvira i izazova u praksi, do statistike postupaka rešavanja sporova. Pored direktora Bojažijeva i Lazovića, o praksi su govorili prof. dr Krasimira Sredkova, član Nadzornog odbora NIPA i predsednica Bugarskog udruženja za radno pravo i socijalnu sigurnost, prof. dr Bojan Urdarević, miritelj i predsednik Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, prof. dr Valeri Apostolov, predsednika Nadzornog odbora NIPA, prof. dr Emil Mingov, zamenik predsednika Nadzornog odbora NIPA, prof. dr Sanja Škorić i prof. dr Dejan Logarušić miritelji Agencije.

Drugi dan boravka u Republici Bugarskoj organizovana je poseta Nacionalnom institutu za mirenje i arbitražu Republike Bugarske, gde je delegacija Agencije upoznata sa radom ovog tela koje je ove godine obeležilo 20 godina postojanja, a osnovano je za rešavanje isključivo kolektivnih radnih sporova, broji 12 osoba, od kojih su 7 stručnjaka, 3 specijalista i 2 osobe su rukovodioca. Tom prilikom, direktori dve institucije su dogovorili i zajedničku saradnju i nastup u ogviru predstojećeg projekta INTERREG VI-A IPA programa Bugarska-Srbija 2021-2027. Projekat INTERREG VI-A IPA Bugarska-Srbija 2021-2027 je program prekogranične saradnje finansiran od strane Evropske unije sredstvima iz Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA III) i podrazumeva više oblasti finansiranja, a jedna od njih je i dostojanstveni rad i zaštita radnih prava. Na sastanku je dogovoren i predložen niz aktivnosti u ovom pravcu, kao i uzvratna poseta delegacije NIPA Agenciji u Beogradu.

Ova poseta je bila od velikog značaja za međusobno upoznavanje i postavljanje temelja za predstojeću znatno bližu saradnju.

13. Jun 2023.

Nakon godinu dana implementacije sistema upravljanja kvalitetom za državnu upravu - CAF (Common Assessment Framework), odnosno zajedničkog okvira za samoprocenu, Agencija je aplicirala za prestižnu oznaku „Efikasan korisnik CAF-a“ kod Regionalnog centar za upravljanje kvalitetom (RQMC) Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA).

Pravo na dodelu ove oznake se ostvaruje nakon uspešno sprovedenog postupka eksterne povratne informacije (PEF) kojim se obezbeđuje standardizovana primena ove oznake širom Evrope.

U okviru Postupka eksterne povratne informacije (PEF) za oznaku “Efikasan korisnik CAF-a”, dana 13. juna 2023. godine Agenciju su posetili Akteri eksterne povratne informacije (EFAC) Dalibor Ćopić iz Agencije za javnu upravu Republike Srpske (BiH), Kenan Avdagić iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH, PARCO i Philip Parzer iz KDZ Austrija kao posmatrač.

Akteri eksterne povratne informacije (EFAC) u poseti Agenciji su obavili više razgovora sa zaposlenima u Agenciji, ključnim korisnicima usluga Agencije, socijalnim partnerima i državnom upravom i pozitivno ocenili implementaciju CAF-a u našoj praksi.

Ovo je važan, korak ka dobijnju oznake „Efikasan korisnik CAF-a“, o čemu konačnu odluku donosi Regionalni centar za upravljanje kvalitetom Regionalne škole za javnu upravu.

09. Jun 2023.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova i Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu potpisali su u četvrtak, 01. juna 2023. godine, Sporazum o saradnji. Sporazum su potpisali dekan Pravnog fakulteta prof. dr Dragan Vujsić i direktor Agencije dr Ivica Lazović.

Cilj ovog sporazuma je uspostavljanje saradnje potpisnica koja će doprineti razvoju, unapređenju i jačanju obrazovnih, naučnih i istraživačkih kapaciteta Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Pravnog fakulteta. Takođe, sporazum predstavlja osnovu kojom će biti omogućeno dalje dodatno usavršavanje miritelja i arbitara, ali i promocija instituta mirnog rešavanja radnih sporova među studentima, kao budućim pravnicima, i zaposlenima na fakultetu.

Istog dana, direktor Agencije, dr Ivica Lazović održao je predavanje polaznicima Pravne klinike za upravno pravo. On je prisutne upoznao sa nadležnostima i rezultatima rada Agencije i predstavio prednosti koje mirno rešavanje radnih sporova ima u odnosu na sudski postupak. Istovremeno, istakao je značaj upoznavanja budućih praktičara sa institutom mirnog rešavanja radnih sporova u najranijoj fazi njihovog školovanja kako bi ga na adekvatan način primenjivali u praksi.

18. Maj 2023.

U cilju podizanja i jačanja kapaciteta miritelja, arbitara i Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, održan je trodnevni trening i obuka u hotelu Omorika na Tari, u periodu od 14. do 17. maja 2023. godine. Ovo je najveći do sada organizovani trening i prvi van Beograda, a realizovan je zahvaljujući podršci Međunarodne organizacija rada (ILO) u okviru projekta koji predstavlja deo „Inicijative za globalnu solidarnost“ Nemačke razvojne saradnje, koju sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Najmasovnijoj obuci i treningu od osnivanja Agencije prisustvovalo je preko 70 učesnika, miritelja, arbitara, zaposlenih u Agenciji, kao i direktori i gosti iz Agencije za mirno rešavanje radnih sporova iz Crne Gore i Agencije za mirno rešavanje radnih sporova iz Republike Srpske (Bosne i Hercegovine).

Prvog dana je održan trening “Komunikacija u rešavanju konflikata od treće strane“, vođen od strane centra „H.art“, drugog dana je održana obuka „Međunarodna perspektiva industrijskih sporova i mirnog rešavanja radnih sporova za miritelje i arbitre – primer Nemačke“, vođen od strane Michaela Driera, a treći dan je održan trening „Podizanje vidljivosti kroz direktnu komunikaciju i medije“, vođen od strane Andre Brbaklić eksperta za odnose sa javnošću. Učesnici su bili u prilici da kroz interaktivne treninge i obuke koje su uključivale simulacije realnog okruženja i aktivan rad u grupama unaprede svoje komunikacione veštine i sagledaju mogućnosti za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova u privatnom sektoru. Miritelji i arbitri su kroz ove treninge dobili alate koji im omogućavaju da na brži i efikasniji način rešavaju konflikte nastale povodom radnih sporova. Istovremeno, upoznati su sa metodama koje im mogu pomoći da budu prepoznati kao neko ko može pomoći zaposlenima i poslodavcima, u sredinama iz kojih dolaze, da nastale sporove reše vansudskim putem.

Drugog dana obuke Michael Drier advokat, specijalizovan za kolektivno posredovanje i pregovaranje u složenim sporovima socijalnih partnera, iz Hamburga, sve prisutne upoznao je sa istorijatom i načinom kolektivnog pregovaranja, sistemom razrešenja konflikta i sistemom rešavanje žalbi u Nemačkoj. Poseban segment je posvećen podizanju kapaciteta Agencije za primenu novog Zakona o dužnoj pažnji u lancima snabdevanja i značaju ovog propisa za privatan sektor u Srbiji.

Ovaj trening je rezultirao sa više korisnih zaključaka koji će unaprediti kapacitet Agencije i njenih miritelja i arbitara za pristup i rešavanje radnih sporova u privatnom sektoru.

04. Maj 2023.

Republičku agenciju za mirno rešavanje radnih sporova posetila je od 3. do 4. maja 2023. godine tripartitna delegacija iz Republike Albanije, koju su činili dva predstavnika reprezentativnih sindikata (Konfederacija sindikata i Ujedinjeni nezavisni sindikati), dva predstavnika poslodavaca (Biznis Albanija), dva predstavnika Ministarstva finansija i ekonomije koji su zaduženi za socijalni dijalog i radne odnose i predstavnica Međunarodne organizacije rada u Albaniji Dorina Nika.

Tripartitna studijska poseta je imala za cilj da se gosti iz prve ruke upoznaju sa iskustvima stalne, posvećene i specijalizovane institucije za rešavanje sporova na jednom mestu, koja rešava individualne i kolektivne sporove. Naša Agencija je izabrana kao ciljna institucija za studijsku posetu zbog svog mandata koji se bavi individualnim i kolektivnim sporovima i kombinovane ekspertize od skoro 20 godina.

Sa praksom Agencije goste je upoznao direktor, a o finansiranju Agencije i miritelja i arbitara, govorile su Dragana Andonovska rukovodilac Grupe za pravne poslove i Biljana Stojić, rukovodilac Grupe za finansijske poslove. O digitalizaciji u radu Agencije, elektronskoj bazi podataka, promotovnim aktivnostima i upravljanju kvalitetom, govorio je Miloš Prokić, savetnik.

Gosti su se upoznali i sa radom miritelja i arbitara u direktnom razgovoru sa Zoricom Radović i prof. dr Bojanom Urdarevićem, ali i sa iskustvima korisnika kroz razgovor sa predsednikom Sindikat radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije Sašom Torlakovićem.

Poseta je bila deo projekta „Pristup pravdi u radnim sporovima kroz posredovanje i mirenje“ koji sprovodi MOR uz finansijsku podršku Vlade Švedske, a koji pruža podršku albanskim tripartitnim konstituentima u reviziji postojećeg sistema mirnog rešavanja radnih sporova i osmišljavanju mera za povećanje njegove efikasnosti i dometa.

Nakon ove posete, formiće se radna grupa koja će izraditi predlog za osnivanje specijalizovane Agencije za radne sporove u Albaniji. Biće to treća Agencija koja nastaje po uzoru na našu Agenciju, pored Agencije za mirno riješavanje radnih sporova Crne Gore i JU Agencije mirno riješavanje radnih sporova iz Republike Srpske (Bosne i Hercegovine). Veoma nas čini ponosnim činjenica da je naš model rešavanja radnih sporova postoji interesovanje u regionu i da možemo da podelimo svoje iskustvo i dobru praksu.

24. April 2023.

Na inicijativu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, dana 24.04.2023. godine, održan je sastanak sa predstavnicima organizacija koje se bave medijacijom u Republici Srbiji. Cilj ovog sastanka je međusobno upoznavanje i razmena iskustava, dijalog o dobrim praksama i barijerama na koje nailazi kako Agencije tako i pomenute organizacije.

Skupu su, pored predstavnika Agencije, prisustvovali predstavnici UG Medijatori Kruševca, Instituta za medijaciju, pregovaranje i javne politike i Komore medijatora Srbije.

Na sastanku je pokrenuto mnogo tema koje se tiču pre svega prepoznavanja značaja alternativnog rešavanja radnih sporova i prednostima koje taj institut ima. Dogovoreni su dalji pravci saradnje i intenziviranja odnosa kroz međusobno učestvovanje na obukama i tribinama. Zaključak je da je da postoji dosta prostora za zajedničko delovanje u narednom periodu i da je ovo samo prva u nizu radionica ovog tipa.

21. April 2023.

Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, zajedničkim Predlogom za mirno rešavanje radnog spora, a povodom isplate minimalne zarade, obratili su se zaposleni i rukovodstvo JPKP "Lazarevac". Ovom zajedničkom odlukom zaposleni i rukovodstvo postupili su u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije da u cilju smanjenja troškova postupaka, korisnici javnih sredstava radne sporove rešavaju mirnim putem.

Pred Agencijom je do sada, zajediničkim Predlogom za pokretanje postupka, pokrenuto 460 individualnih postupaka, od kojih je 250 već okončano, uz najavu predstavnika zaposlenih i poslodavca da ovaj broj nije konačan i da se u narednom periodu očekuju novi Predlozi.

Ovo je još jedan primer dobre prakse da se individualni radni sporovi rešavaju mirnim putem, a ne u sudskim postupcima. Na ovaj način izbeći će se nepotrebni sudski i ostali troškovi kako za zaposlene tako i za poslodavca, a zaposleni će u roku od 30 dana doći do arbitražnih rešenja koja su iste pravne snage kao pravosnažne sudske presude.

07. April 2023.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova održala je Prvu interaktivnu obuku za miritelje i arbitre u 2023. godini. Obuka je realizovana 07. aprila 2023. godine u Palati „Srbija“ uz prisustvo velikog broja miritelja i arbitara.

Specijalni gosti na otvaranju obuke bili su predstavnici Međunarodne organizacije rada iz Ženeve, Kristina Miheš koja je Šef odseka za zakon o radu i reforme i Valeri Van Goethem, specijalista radnog prava, kao i dr Jovan Protić predstavnik Međunarodne organizacije rada u Srbiji. Oni su prisutne upoznali sa aktivnostima MOR-a u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova i sa novom metodologijom MOR za pružanje tehničke pomoći u prevenciji i rešavanju radnih sporova.

Prisutne miritelje i arbitre sa aktuelnom sudskom praksom u oblasti radnih sporova upoznali su suduja Ustavnog suda Srbije Lidija Đukić i sudija Apelacionog suda u Novom Sadu Vesna Dušić.

Drugi deo obuke u popodnevnom delu bio je posvećen sticanju specijalizovanih znanja za rešavanje sporova koji se odnose na zlostavljanju na radu, koji je vodila Olga Vučković Kićanović.