Aktivnosti

21. Januar 2019.

Štrajk u Republičkom geodetskom zavodu u koji su stupili sindikati „Nezavisnost“ RGZ i Jedinstvena organizacija sindikata RGZ prekinut je 21. januara, nakon sastanka sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoranom Đorđevićem i predstavnicima Kabineta predsednice Vlade Ane Brnabić.  Na sastanku je postignut dogovor i došlo se do kompromisnog rešenja koje je prihvatljivo svim stranama u sporu, a u cilju umanjenja štetnih posledica štrajka po građane Republike Srbije.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova se uključila u rešavanje ovog kolektivnog radnog spora mirnim putem po predlogu sindikata, a uz saglasnost poslodavca 7. decembra 2018. godine. Štrajk je bio odložen i došlo se do zajedničke preporuke sindikata i poslodavca o rešenju spora pred miriteljem Agencije, ali kako je preporuka podrazumevala i saglasnost više ministarstava bilo je neophodno uključiti i osnivača. Uključivanjem ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Đorđevića i Kabineta predsednice Vlade Ane Brnabić, zajedničkim naporima došlo se do dogovora koji je doveo do prekida ovog štrajka, prvenstveno u interesu građana Republike Srbije koji su najviše bili pogođeni štetnim posledicama.

03. Januar 2019.

Republika Srbija

REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO

REŠAVANjE RADNIH SPOROVA

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik RS", br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09), oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U REPUBLIČKOJ AGENCIJI ZA MIRNO REŠAVANjE RADNIH SPOROVA

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, Beograd, Makedonska 4.

II Radno mesto koje se popunjava:
  1. Radno mesto za  stručne, opšte i kadrovske poslove,  u zvanju savetnik, pod rednim brojem 5. u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova – 1 državni službenik.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i radno iskustvo u struci od najmanje tri godine.

III Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

  • Poznavanje Zakona o radu, Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, Zakona o štrajku, Zakona o državnim službenicima i poznavanje delokruga Agencije, proveravaće se usmenim putem (razgovor);
  • veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti - pismeno putem standardizovanih testova;
  • veština komunikacije-usmeno.

IV Mesto rada: Beograd, Makedonska 4.

V Adresa na koju se podnose prijave:  Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, Makedonska 4, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs”.

VI Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja: Dragana Andonovska, tel: 011/3131-416

VII Uslovi za rad na radnim mestima: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VIII Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

IX Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima ili original ili overena fotokopija dokaza o položenom pravosudnom ispitu; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo).

X Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici Agencije: http://www.ramrrs.gov.rs/IZJAVA

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji. Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, br. 93/14 i 22/15) je, između ostalog, propisano da je javni beležnik nadležan i za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa za koje je posebnim zakonima koji se primenjuju pre stupanja na snagu ovog zakona propisano da ih overava sud, odnosno opštinska uprava; da osnovni sud odnosno opštinske uprave kao povereni posao zadržavaju nadležnost za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa od 1. marta 2017. godine; da će izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, potpise, rukopise i prepise overavati osnovni sudovi, sudske jedinice, kao i prijemne kancelarije osnovnih sudova, odnosno opštinske uprave, kao povereni posao i posle 1. marta 2017. godine, a do imenovanja javnih beležnika.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika ili u opštini ili sudu.

XI Trajanje radnog odnosa: radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

XII Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, provera naznačenih veština i znanja obaviće se počev od 15. januara 2019. godine, u prostorijama Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, u Beogradu, Makedonska broj 4 i u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, Bulevar Mihaila Pupina broj 2, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama.

Napomena:Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene. Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Kandidat koji prvi put zasniva radni odnos u državnom organu, podleže probnom radu od šest meseci. Kandidat bez položenog državnog stručnog ispita prima se na rad pod uslovom da taj ispit položi do okončanja probnog rada.Ovaj oglas objavljuje se na web stranici Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova: www.ramrrs.gov.rs, Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

19. Decembar 2018.

U okviru potpisanog Sporazuma o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je imala zadovoljstvo da ugosti u utorak, 18. decembra 2018. godine, studente završne godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Studijsku posetu predvodili su profesori Pravnog fakulteta, prof. dr Ljubinka Kovačević i doc. dr Filip Bojić.

Kroz interaktivni razgovor, direktor Agencije, Mile Radivojević upoznao je studente sa pojmom instituta mirnog rešavanja radnih sporova, prednostima instituta u odnosu na postupak pred sudom, organizacijom i nadležnostima Agencije. O iskustvima u radu Agencije studentima govorio je zamenik direktora Ivica Lazović.

Nakon prezentacije rada Agencije, usledila je konstruktivna diskusija, u kojoj su studenti iskazali posebno interesovanje za dalji razvoj alternativnih vidova rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji.

16. Novembar 2018.

U Javnom stambenom preduzeću Kragujevac je uspešno okončano 269 individualnih radnih sporova pokrenutih zbog neisplate naknada za ishranu u toku rada i neisplate regresa za korišćenje godišnjeg odmora.

Poslovodstvo i zaposleni u Javnom stambenom preduzeću Kragujevac su dali pravi primer socijalno odgovornog poslovanja  i dobre prakse da se individualni radni sporovi rešavaju mirnim putem, a ne u sudskim postupcima. Na ovaj način su izbegnuti  nepotrebni sudski i ostali troškovi kako za zaposlene tako i za poslodavca, a zaposleni su u roku od 30 dana došli do arbitražnih rešenja, koja su iste pravne snage kao pravosnažne sudske presude.

Poslovodstvo i zaposleni su postupili u skladu sa Preporukom Vlade Republike Srbije date Zaključkom 05 broj 116-8060/2015 ("Službeni glasnik RS", broj 67) i svoj radni spor povodom naknada za ishranu u toku rada i neisplate regresa za korišćenje godišnjeg odmora za prethodni period rešili mirnim putem pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova.

15. Novembar 2018.

U Leskovcu je 14. novembra održana još jedna u nizu radionica Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova posvećenih jačanju vidljivosti i dostupnosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova i promociji značaja izmena i dopuna Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova koje su usvojene na sednici Osmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije.

Radionica je održana u prostorijama Visoke poslovne škole strukovnih studija u Leskovcu i  učestvovali su predstavnici UGS „Nezavisnost“, Saveza samostalnih sindikata Srbije, Unije poslodavaca Srbije i zainteresovana javnost iz ovog grada.

Radionica je deo projekta „Socijalni partneri zajedno za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova“, koji realizuje UG Inicijativa za razvoj i saradnju, uz finansijsku podršku Solidar Suisse – Kancelarija u Srbiji, a u partnerstvu sa Sindikatom UGS „Nezavisnost“, Savezom Samostalnih Sindikata Srbije, Unijom poslodavaca Srbije uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Prezentaciju rada Agencije i instituta mirenja i arbitraže održao je zamenik direktora Agencije Ivica Lazović, a simulaciju postupka prisutnim predstavnicima sindikata i poslodavcima su održali miritelji i arbitri Agencije Ružica Erceg i Danijela Koštan Kovačević. Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa prednostima korišćenja ovog instituta i praksom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

08. Novembar 2018.

U Subotici je 7. novembra održana treća u nizu radionica na temu: "Mirno rešavanje radnih sporova u praksi", sa ciljem da promoviše značaj izmena i dopuna Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova i da se predstavi institut mirnog rešavanja radnih sporova i njegove prednosti u odnosu na sudsko rešavanje sporova.

Radionica je deo projekta „Socijalni partneri zajedno za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova“, koji uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova realizuje Udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju, uz finansijsku podršku Solidar Suisse - Kancelarija u Srbiji, a u partnerstvu sa Ujedinjenim granskim sindikatima „Nezavisnost“, Savezom samostalnih sindikata Srbije i Unijom poslodavaca Srbije.

Prezentaciju rada Agencije i instituta mirenja i arbitraže održao je zamenik direktora Agencije Ivica Lazović, a simulaciju postupka prisutnim predstavnicima sindikata i poslodavcima su održali miritelji i arbitri Agencije Dejana Spasojević Ivančić i Kristina Blažić. Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa prednostima korišćenja ovog instituta i praksom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

06. Novembar 2018.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je 31. oktobra održala u prostorijama Regionalne privredne komore u Pirotu drugu u nizu radionica posvećenih jačanju vidljivosti i dostupnosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova.

Cilj radionice, u kojoj su učestvovali predstavnici poslodavaca i sindikata sa područja Pirotskog okruga, je ukazivanje na značaj izmena i dopuna Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova i predstavljanje instituta mirnog rešavanja radnih sporova i njegove prednosti u odnosu na sudsko rešavanje sporova.

Prezentaciju rada Agencije i instituta mirenja i arbitraže održao je zamenik direktora Agencije Ivica Lazović, a simulaciju postupka prisutnim predstavnicima sindikata i poslodavcima su održali miritelji i arbitri Agencije Ružica Erceg i Danijela Koštan Kovačević. Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa prednostima korišćenja ovog instituta i praksom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Radionica je deo projekta „Socijalni partneri zajedno za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova“, koji realizuje UG Inicijativa za razvoj i saradnju, uz finansijsku podršku Solidar Suisse – Kancelarija u Srbiji, a u partnerstvu sa Sindikatom UGS NEZAVISNOST, Savezom Samostalnih Sindikata Srbije, Unijom poslodavaca Srbije uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Radionice će se održati i u Subotici i Leskovcu.

25. Oktobar 2018.

U Opštoj bolnici „Studenica“ u Kraljevu kolektivni radni spor povodom odluke da stupe u štrajk podnela su dva sindikata Osnovna organizacija sindikat lekara i farmaceuta i Osnovna organizacija sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije Opšte bolnice „Studenica“ Kraljevo. Štrajk je najavljen zbog nezadovoljstva Aktom o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini Opšte bolnice „Studenica“ Kraljevo i tražilo se povlačenje tog akta i svih akata koji su iz njega proistekli.

Poslovodstvo Opšte bolnice „Studenica“ Kraljevo je dalo saglasnost da se ovaj postupak rešava mirnim putem, postupivši na taj način u skladu sa Zaključkom Vlade 05 Broj 116-8060/2015 kojim se preporučuje javnom sektoru, odnosno svim ustanovama i institucijama koje se finansiraju iz budžeta, da sve kolektivne i individualne radne sporove rešavaju posredstvom Agencije radi uštede budžetskih sredstava.

Za postupajućeg miritelja Agencije određena je Dragana Miletić koja je nakon četiri rasprave došla do jednoglasne odluke Odbora za mirenje kojom je postignuta saglasnost strana u sporu, te je on okončan mirnim putem.  Postignuta je saglasnost da se pokrene procedura izmene Akta o proceni rizika na radnim mestima i akata koji su iz njega proistekli.

Predstavnici poslodavca Opšte bolnice „Studenica“ Kraljevo i dva sindikata Osnovne organizacije sindikat lekara i farmaceuta i Osnovne organizacije sindikata medicinskih sestra i tehničara Srbije Opšte bolnice „Studenica“ Kraljevo pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora i odustajanje od štrajka, kao najradikalnijeg načina borbe za radnička prava.

25. Oktobar 2018.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je 25. oktobra održala u Somboru  prvu u nizu radionica posvećenih jačanju vidljivosti i dostupnosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova.

Prezentaciju rada Agencije i instituta mirenja i arbitraže održao je zamenik direktora Agencije Ivica Lazović, a simulaciju postupka prisutnim predstavnicima sindikata i poslodavcima su održali miritelji i arbitri Agencije Ružica Erceg i Danijela Koštan Kovačević. Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa prednostima korišćenja ovog instituta i praksom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Radionica je deo projekta „Socijalni partneri zajedno za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova“, koji realizuje UG Inicijativa za razvoj i saradnju, uz finansijsku podršku Solidar Suisse - Kancelarija u Srbiji, a u partnerstvu sa Sindikatom UGS NEZAVISNOST, Savezom Samostalnih Sindikata Srbije, Unijom poslodavaca Srbije uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Pored Sombora planirano je da se radionice održe u Pirotu, Subotici i Leskovcu.

24. Oktobar 2018.

U utorak 23. oktobra, u 10 časova, u hali 3A Beogradskog sajma, na štandu Ministarstva za rad, zapoljšavanje, boračka i socijalna pitanja, održan je okrugli sto na temu „SOS Mobing“ telefonske usluge Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova na broju 0800-300-601. Na okruglom stolu su govorili direktor Agencije Mile Radivojević, Olga Vučković Kićanović i Vera Kondić.

Nakon uvodne reči direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mileta Radivojevića, Olga Vučković Kićanović je svojim izlaganjem objasnila pojam mobinga u teoriji i pojavne oblike u praksi i značaj mirnog rešavanja ove vrste radnih sporova, dok je Vera Kondić govorila o pojmu mobinga sa psihološkog aspekta i o svojim praktičnim iskustvima u pronalaženju rešenja za zlostavljanje i diskriminaciju na radu. Istaknuta su i očekivanja da će aktuelne izmene Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova u pogledu diskriminacije i zlostavljanja na radu doprineti efikasnijem rešavanju ove pojave. Razlog za navedeno očekivanje je u činjenici da se sada postupak pred Agencijom okončava rešenjem arbitra na osnovu sporazuma strana u sporu. Takođe je prisutnima detaljno predstavljena „SOS Mobing“ telefonska usluga na broju 0800-300-601 i funkcije koje ona nudi.

Na kraju ovog okruglog stola se razgovaralo o brojnim pitanja učesnika, te je završen razgovorom i interakcijom svih učesnika.

22. Oktobar 2018.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova ove godine učestvuje na 63. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga. Uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na štandu tog ministarstva, predstavnici Agencije će na svom informativnom pultu svakodnevno informisati posetioce o nadležnostima i praksi Agencije.

Posetioci će dobiti i precizne informacije o individualnim i kolektivnim radnim sporovima koji se mogu rešiti u postupku pred Agencijom.

Takođe, u utorak 23. oktobra, u 10 časova, u hali 3A Beogradskog sajma, na štandu Ministarstva za rad, zapoljšavanje, boračka i socijalna pitanja, Agencija će održati  okrugli sto na temu „SOS Mobing“ telefonske usluge Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova na kojoj će govoriti direktor Agencije Mile Radivojević, Olga Vučković Kićanović i miritelji i arbitri Dejana Spasojević Ivančić i Vera Kondić.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja predstaviće se na 63. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga pod geslom J=DNAKI u hali 3A, a sve u cilju predstavljanja i informisanja javnosti o nadležnostima, uslugama i aktivnostima koje u okviru ovog resora nude radi unapređenja kvaliteta života svih građana.

Pozivamo Vas da svojim prisustvom podržite naš okrugli sto u utorak 23. oktobra, u 10 časova, kao i inicijative Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i neposrednim zalaganjem doprinesete daljoj afirmaciji principa jednakosti.

19. Oktobar 2018.

Drugi interaktivni seminar za miritelje i arbitre u 2018. godini na temu „Izmene zakona i radni sporovi u praksi“ održan je 19. oktobra 2018. godine u Beogradu u Palati „Srbija“.

Predavanje na temu ,,Praksa Vrhovnog kasacionog suda u oblasti radnih sporova“ održala je sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu Lidija Đukić. Tema drugog panela je bila posvećena mirnom rešavanju radnih sporova u Republici Srpskoj o kojoj je govorio dr Borislav Radić, direktor Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srpske. Poslednji panel Drugog interaktivnog seminara miritelja i arbitara je bio posvećen novinama u izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova o kojima je govorila Dragana Andonovska i posredovanju kod zlostavljanja na radu o kome je govorila Olga Vučković Kićanović. U okviru poslednjeg panela učesnici su imali prilike da se upoznaju sa primerima iz prakse arbitara i miritelja Miluna Petkovića i Nataše Arsić Jelić.

Posebnu važnost ovih seminara predstavlja činjenica da se ujednačavanjem prakse smanjuje neizvesnost građana u epilog pokrenutih postupaka mirnog rešavanja radnih sporova pred Agencijom.

 

14. Septembar 2018.

U četvrtak, 13. septembra 2018. godine, Komora italijansko – srpskih privrednika organizovala je radni doručak kome su prisustvovali ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja gospodin Zoran Đorđević, Nj.E. ambasador Italije u Beogradu gospodin Karlo Lo Kašo, predsednik komore italijansko - srpskih privrednika Đorđe Markeđani, prvi sekretar ambasade gospodin Matijas Klejva, direktor Republičke agencije za mirno rešavanja radnih sporova, Mile Radivojević, zatim članovi tima ministra Bojana Stanić, Stevan Đurović, Marina Furtula i mnogi drugi.

Nakon pozdravnih reči ambasadora Italije, predsednika komore italijansko - srpskih privrednika gospodina Markeđanija, prisutnima se obratio ministar Zoran Đorđević koji je predstavio nadležnosti ministarstva i govorio o budućim planovima koji se tiču izmena i dopuna postojeće pravne regulative.

Direktor Agencije Mile Radivojević je predstavio delokrug rada Agencije i moguće pravce saradnje, a u interaktivnoj diskusiji sa predstavnicima kompanija, razmatrana su razna pitanja i problemi sa kojima se susreću radnici i poslodavci u svakodnevnom poslovanju, a tiču se postojećeg zakonskog okvira.

Ceo događaj protekao je u radnoj atmosferi i interaktivnoj diskusiji.

14. Avgust 2018.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u utorak, 7. avgusta 2018. godine potpisana je Preporuka o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora u JKP „Parking servis Kragujevac“.

Predlog za mirno rešavanje kolektivnog radnog spora u JKP „Parking servis Kragujevac“ podneo je Sindikat zaposlenih u JKP „Parking servis Kragujevac“. Predmet spora bila je primena kolektivnog ugovora kod poslodavca. Druga strana u sporu, poslovodstvo u JKP „Parking servis Kragujevac“ je prihvatilo da se ovaj spor rešava mirnim putem.

Za postupajućeg miritelja je određena Ružica Erceg. Miritelj je u skladu sa zakonom formirao Odbor za mirenje u koji su ušli po jedan predstavnik sindikata i poslodavca. Nakon tri rasprave Odbora za mirenje postignuta je saglasnost strana u sporu, te je on okončan mirnim putem, tako što je potpisana Preporuka o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora.

Predstavnici poslodavca JKP „Parking servis Kragujevac i Sindikat zaposlenih u JKP „Parking servis Kragujevac“ su ovaj postupak vodili u dobroj veri i nameri uz uvažavanje objektivne poslovne situacije i time pokazali kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca.

06. Jul 2018.

Regionalna godišnja konferencija mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova u organizaciji Međunarodne organizacije rada, uz podršku Generalnog direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije održana je od 4. do 6. jula 2018. godine u Aranđelovcu.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici tela za mirno rešavanje radnih sporova iz regiona i to: Nacionalnog instituta za mirenje i arbitražu (Bugarska), Direkcije za socijalni dijalog (Rumunija), Agencije za mirno rešavanje radnih sporova (Crna Gora),  Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srpske (Bosna i Hercegovina), Udruženja profesionalnih medijatora i arbitara u radnim sporovima (Republika Makedonija), kao i predstavnici i eksperti  Međunarodne organizacije rada, Federalne službe za posredovanje i mirenje iz Sjedinjenih Američkih Država i projekta „Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja“ (ESAP).

Tokom višednevnog rada, predstavljene su politike zemalja učesnica u ovoj oblasti, raspravljalo se o iskustvima u radu nacionalnih agencija za mirno rešavanje radnih sporova, o efikasnijem uključivanju posredovanja odnosno medijacije u rešavanje radnih sporova, sa ciljem unapređenja socijalnog dijaloga, usklađivanja prakse i manjeg opterećenja sudova. Predstavljena je i ESAP baza studija slučajeva zemalja učesnica konferencije koja ima za cilj razmenu iskustava i unapređenje veština i znanja miritelja i arbitara u radnim sporovima.

Izneta je i ocena stanja u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji, normativnog okvira za delovanje Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, predstavljeni su postignuti rezultati i uočeni problemi u praksi. Poseban značaj dat je ulozi socijalnog dijaloga, odnosno reprezentativnih socijalnih partnera u kreiranju i implementaciji politike mirnog rešavanja radnih sporova.

Poslednjeg dana konferencije gospodin Skot Bekenbou zamenik direktora Federalne službe za posredovanje i mirenje iz Sjedinjenih Američkih Država održao je predavanje na kome su prisustvovali i miritelji i arbitri Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Gost iz SAD je sve prisutne upoznao sa istorijatom, organizacijom i načinom rada Federalne službe za posredovanje i mirenje i predstavio je više studija slučajeva.

Na kraju konferencije, uručene su plakete u znak zahvalnosti za organizaciju skupa i promociju instituta mirnog rešavanja radnih sporova Skotu Bekenbouhu zameniku direktora Federalne službe za posredovanje i mirenje, Suzan Nilsen glavnom tehničkom savetniku ESAP projekta, Kristini Miheš, višem savetniku za socijalni dijalog u Međunarodnoj organizaciji rada i ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoranu Đorđeviću.

Ministar Đorđević je u obraćanju prisutnima rekao da Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova ima vodeću ulogu u procesu harmonizacije odnosa na relaciji zaposleni – poslodavac – država, kao jedina specijalizovana institucija za radno-pravne sporove i da kao takva ima punu podršku Ministarstva i predsednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić.

Ministar je zahvalio miriteljima i arbitrima na dosadašnjim uspesima u radu i naporima koje ulažu u afirmisanje i vidljivost instituta mirnog rešavanja sporova.

03. Jul 2018.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova ugostila je u utorak, 3. jula, zamenika direktora Federalne službe za posredovanje i mirenje iz Sjedinjenih Američkih Država (Federal Mediation and Conciliation Service) gospodina Skota Bekenbouha (Scot Beckenbaugh). Povod sastanka je učešće g. Bekenbouha na Regionalnoj godišnjoj konferenciji mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova, koja se ove nedelje održava u Aranđelovcu. Sa gospodinom Bekenbouhom Agenciju su posetili i Dejan Gajić iz Ambasade SAD u Beogradu i Jovan Protić, nacionalni kordinator Međunarodne organizacije rada.

Tokom dvočasovnog srdačnog i prijateljskog razgovora razmenjena su iskustva i primeri dobre prakse. Gosti na sastanku su imali priliku da se upoznaju sa načinom rada i organizacijom Agencije. Gospodin Bekenbouh je izrazio posebno interesovanje vezano za zakonodavna rešenja kojima je uređen rad Agencije. Direktor Agencije Mile Radivojević, istakao je da je ovo prvi zvanični susret predstavnika Agencija i da je kao takav veoma značajan za dalji razvoj saradnje i afirmisanja alternativnih vidova rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji.

Sagovornici su zaključili da bi današnji sastanak trebalo da bude samo početak jačanja veza i uspostavljanja intezivnijih odnosa između dve Agencije.

29. Jun 2018.

Na sednici Osmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije, koja je održana u četvrtak, 28. juna, usvojen je u celini Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova.

Izmenama i dopunama Zakona znatno je proširen delokrug Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u skladu sa stečenim iskustvima i praksom.

Nadležnost za individualne radne sporove je proširena i na sporove povodom: isplate plate/zarade, naknade plate/zarade u skladu sa zakonom, isplate otpremnine pri odlasku u penziju, radnog vremena i ostvarivanja prava na godišnji odmor.

Prema izmenama Zakona kolektivnim radnim sporom između ostalog smatraju se i sporovi povodom: ostvarivanja prava na utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca kao i sporovi povodom utvrđivanja minimuma procesa rada u skladu sa zakonom. Dopunjenim odredbama Zakona strane u sporu u delatnostima od opšteg interesa su dužne da pristupe mirnom rešavanju kolektivnog spora u ovim slučajevima.

Sporazum o rešenju spora može se zaključiti na osnovu preporuke ili nezavisno od nje. Precizirano je i da u slučaju kada strane u sporu zaključe sporazum, taj sporazum postaje osnov za zaključivanje izmene ili dopune kolektivnog ugovora ili ima snagu izvršne isprave.

Izmenama Zakona produžen je rok za izjašnjenje druge strane o tome da li želi da učestvuje u postupku na pet radnih dana umesto dosadašnja tri dana.

Bitna novina u Zakonu je mogućnost veštačenja, tako da će ukoliko žele, strane u sporu moći da angažuju veštaka. Za razliku od usluga arbitra i miritelja koje su za strane u sporu besplatne, troškove angažovanja veštaka snosi svaka od strana u sporu.

Izmenama Zakona uvodi se etički kodeks za miritelje i arbitre u postupku mirnog rešavanja radnih sporova. Etički kodeks donosi ministar nadležan za poslove rada.

31. Maj 2018.

Regionalna godišnja konferencija mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova u organizaciji Međunarodne organizacije rada, uz podršku Generalnog direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije održaće se od 3. do 6. jula 2018. godine u Hotelu „Izvor“ u Aranđelovcu. Ova Konferencija je finansirana sredstvima projekta „Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja“ (ESAP), koji sprovode Savet za regionalnu saradnju Evropske komisije i Međunarodna organizacije rada.

Regionalna godišnja konferencija agencija za mirno rešavanje radnih sporova je najznačajniji događaj u ovoj oblasti ove godine i predstavlja nastavak regionalne saradnje između zemalja potpisnica Memorandum o razumevanju i saradnji na prevenciji i rešavanju radnih sporova. Na Regionalnoj godišnjoj konferenciji će učestvovati predstavnici Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srpske (Bosna i Hercegovina), Nacionalnog instituta za mirenje i arbitražu (Bugarska), Agencije za mirno rešavanje radnih sporova (Crna Gora),  Udruženja profesionalnih medijatora i arbitara u radnim sporovima (Republika Makedonija), Direkcije za socijalni dijalog (Rumunija), Ministarstva za socijalnu zaštitu i omladinu (Albanija), kao i predstavnici reprezentativnih socijalnih partnera u regionu, eksperti MOR-a i projektni eksperti.

Na Konferenciji će kao specijalni gost prisustvovati zamenik direktora Savezne službe za posredovanje i mirenje iz Sjedinjenih Američkih Država (Federal Mediation and Conciliation Service) gospodin Skot Bekenbouh (Scot Beckenbaugh). On će 6. jula održati predavanje na kome će prisustvovati i miritelji i arbitri Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Ovo je prvi put da jedan visoki zvaničnik Savezne službe za posredovanje i mirenje iz SAD-a gostuje u regionu na Konferencijama ovog tipa, a njegov značaj je i u razmeni iskustava imajući u vidu da se institut mirnog rešavanja radnih sporova prvo razvio u SAD-u.

Posebna važnost konferencije se ogleda u činjenici da će predstavljati događaj koji će okupiti eksperte iz celog regiona i stvoriti uslove za intezivniju saradnju i omogućiti im neposrednu razmenu relevantnih iskustava, informacija i primera dobre prakse.

11. Maj 2018.

Prvi interaktivni seminar za miritelje i arbitre u 2018. godini na temu „Individualni radni sporovi u praksi“, planiran u okviru Programa posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za ovu godinu, održan je u petak, 11. maja 2018. godine, sa početkom u 09:30 časova, u Beogradu u Palati „Srbija“.

Seminar je organizovan u cilju daljeg profesionalnog razvoja miritelja i arbitara u oblasti individualnih radnih sporova.

Nakon registracije učesnika kao i uvodnih izlaganja Brankice Janković, poverenice za zaštitu ravnopravnosti i dr Stane Božović, državne sekretarke u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mileta Radivojevića, predavanje na temu ,,Praksa Vrhovnog kasacionog suda u oblasti radnih sporova“ održao je sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu Predrag Trifunović. Tema drugog panela je bila posvećena praksi u stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u oblasti diskriminacije na radu i u vezi rada o kojoj je govorila Tijana Milošević iz stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Poslednji panel Prvog interaktivnog seminara miritelja i arbitara je bio posvećen aktuelnoj temi „Novine u Nacrtu Zakona o štrajku“ o kojoj je govorio prof. dr Živko Kulić, član radne grupe za izradu Zakona o štrajku.

Posebnu važnost ovih seminara predstavlja činjenica da se ujednačavanjem prakse smanjuje neizvesnost građana u epilog pokrenutih postupaka mirnog rešavanja radnih sporova pred Agencijom.

  

26. April 2018.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dana 23. aprila 2018. godine potpisan je Sporazum o mirnom rešenju kolektivnog radnog spora povodom zaključenja kolektivnog ugovora u Javnoj medijskoj ustanovi „Radio-televizija Vojvodine“.

Sporazum su potpisali generalni direktor dr Miodrag Koprivica u ime poslovodavca i 4 sindikata: Strukovni sindikat RTV, Samostalni sindikat RTV, Sindikat novinara Srbije, UGS „Nezavisnost“. Potpisanim Sporazumom su prihvaćene preporuke Odbora za mirenje,  da se sačini predlog Kolektivnog ugovora, da se sačine osnove za kolektivno pregovaranje o zaradi, elementima zarade i drugim primanjima, da se sačini Sporazum o realizaciji primanja iz Kolektivnog ugovora i da se u roku od 30 dana formira paritetna komisija za preispitivanje koeficijenta o zaradama u koju bi ušli predstavnici reprezentativnih sindikata i poslodavca.

Za postupajućeg miritelja je u ovom postupku bio je određen prof. dr Senad Jašarević, a predstavnici poslodavca i sindikalnih organizacija su još jednom u praksi potvrdili prednosti socijalnog dijaloga između zaposlenih i poslodavca.

18. April 2018.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dana 18. aprila 2018. godine potpisana je Preporuka o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora u Industriji mesa „CARNEX“ d.o.o.

Sindikat „Nezavisnost“ i Samostalni sindikat u Industriji mesa „Carnex“ d.o.o. iz Vrbasa pokrenuli su kolektivni radni spor povodom zaključivanja kolektivnog ugovora. Sindikati su podneli poslodavcu Inicijativu za pregovore o zaključenju Kolektivnog ugovora, na koju nisu dobili odgovor u propisanom roku, te su se odlučili da podnesu Predlog za pokretanje postupka mirnog rešavanja radnog spora. Agencija je dobila saglasnost poslovodstva u „Carnex“ d.o.o. da se ovaj kolektivni radni spor rešava mirnim putem, te je za postupajućeg miritelja određena Dejana Spasojević Ivančić.

Na prvoj raspravi je formiran Odbor za mirenje, u skladu sa Zakonom. Nakon održavanja rasprave, doneta je Preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, tako što će se zaključiti novi kolektivni ugovor sa sadržinom istom kao u trenutno važećem, da se taj ugovor zaključi na period od dve godine i da se novi kolektivni ugovor potpiše najkasnije do 26. aprila 2018. godine.

Predstavnici Sindikata Nezavisnost „Carnex“ Vrbas, Samostalnog sindikata „Carnex“ Vrbas i poslovodstvo Industrije mesa ,,Carnex“ d.o.o. su još jednom pokazali kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora.

30. Mart 2018.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je na poziv Saveza samostalnih sindikata Beograda održala Okrugli sto dana 30. marta 2018. godine u prostorijama Saveza samostalnih sindikata Beograda u cilju upoznavanja sindikalnog rukovodstva sa institutom mirnog rešavanja radnih sporova.O svojim iskustvima u mirnom rešavanju radnih sporova sa sindikalnog aspekta, govorili su Dragan Todorović, potpredsednik VSSS Beograda i Duško Vuković, potpredsednik VSSS Srbije.O ulozi i značaju Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, govorio je  Mile Radivojević, direktor Agencije i Ivica Lazović, zamenik direktora, a o izmenama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova govorila je Dragana Andonovska, zaposlena u Agenciji.Na skupu je prikazan i promotivni film o Angenciji koji se može pogledati na sledećem linku www.mrrs.rs

13. Februar 2018.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dana 13. februara 2018. godine potpisana je Preporuka o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora u „Dijamantu“ A.D. Zrenjanin.

Predlog za mirno rešavanje kolektivnog radnog spora u „Dijamantu“ A.D. Zrenjanin podnela je Sindikalna organizacija „Dijamant“ A.D. Zrenjanin. Predmet spora bilo je zaključenje kolektivnog ugovora kod poslodavca, zbog nemogućnosti da se dogovore oko cene rada. Druga strana u sporu, poslovodstvo u „Dijamantu“ A.D. Zrenjanin je prihvatilo da se ovaj spor rešava mirnim putem.

Za postupajućeg miritelja je određena Dejana Spasojević Ivančić. Miritelj je u skladu sa zakonom formirao Odbor za mirenje u koji su ušli po jedan predstavnik sindikata i poslodavca. Nakon četiri rasprave Odbora za mirenje postignuta je saglasnost strana u sporu, te je on okončan mirnim putem, tako što je potpisana Preporuka o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora.

Predstavnici poslodavca „Dijamant“ A.D. Zrenjanin i Sindikalna organizacija „Dijamant“ A.D. Zrenjanin su ovaj postupak vodili u dobroj veri i nameri uz uvažavanje objektivne poslovne situacije i time pokazali kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca.

05. Februar 2018.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je donela Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2018. godinu u okviru koga je planirana realizacija tri interaktivne obuke u narednoj godini i razrađeni su njihovi elementi, način realizacije i praćenja u skladu sa Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova.

Osnovni cilj Programa posebnog stručnog usavršavanja je profesionalni razvoj, usavršavanje i ujednačavanja prakse miritelja i arbitara u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova što je bitan preduslov za efikasno funkcionisanje radnopravne zaštite u Republici Srbiji.

Na ovoj stranici možete preuzeti Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2018. godinu, klikom na dole navedeni link.

Program stručnog usavršavanja 2018

25. Decembar 2017.

Treći interaktivni seminar namenjen miriteljima i arbitrima na temu individualnih radnih sporova i prakse u rešavanju istih, planiran u okviru Programa posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2017. godinu, održan je 22. decembra 2017. godine, sa početkom u 09:30 časova, u Beogradu u Palati „Srbija“, svečana sala 368 (Plava sala), na trećem spratu istočnog krila zgrade.

Seminar je organizovan u cilju daljeg profesionalnog razvoja miritelja i arbitara u oblasti individualnih radnih sporova što je bitan preduslov za efikasno funkcionisanje radnopravne zaštite, kao i radi ujednačavanja prakse.

Nakon registracije učesnika kao i uvodnih izlaganja pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Bojane Stanić i direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mileta Radivojevića, predavanje na temu "Sudska praksa u oblasti individualnih radnih sporova" održala je sudija Lidija Đukić, sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu. Sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, odeljenja radnih sporova, Mirjana Ilić Mihajlović je govorila na temu „Praksa Prvog osnovnog suda u oblasti radnih sporova“, a zatim je sudija Dragana Ilčić, iz izvršnog odeljenja Prvog osnovnog suda u Beogradu, govorila na temu „Sudska praksa u oblasti izvršenja i podobnost isprave za izvršenje“. Na kraju su održane dve prezentacije, prezentacija elektronske baze podataka Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, kao i prezentacija android i iOS aplikacije Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u okviru koje se nalazi i „Online“ kurs kao i Priručnik dobrih praksi mirnog rešavanja radnih sporova.

Posebna važnost ovih obuka je u činjenici da predstavlja događaj koji okuplja miritelje i arbitre i omogućava im neposrednu razmenu relevantnih iskustava i stvaranje uslova za intezivniju saradnju.