Активности

24. Јун 2016.

Београд 24.06.2016.- Дана 24.06.016. године, Самостални синдикат поштанских радника Јавног предузећа Пошта Србије, је донео Одлуку о иступању из штрајка започетог 21.06.2016. године. Штрајкачки захтеви су се односили на повећање и исплату зарада из добити, промену радно правног статуса појединих запослених, обезбеђивање оптималног броја извршилаца, решавање стамбених потреба и укидање појединих радних места.Имајући у виду да је основна делатност наведеног предузећа од јавног интереса, у складу са законом којим се уређује остваривање права на штрајк, пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова, по службеној дужности, покренут је поступак решавања колективног радног спора мирним путем. Поступак је водио миритељ Агенције, Срђан Добрица.У Одбору за мирење, којим је председавао миритељ, а који су чинили представници синдиката и пословодства, је разматрано о свим спорним питањима. У конструктивној атмосфери и пуно поверење у исход поступка, а након само једног одржаног састанка, синдикат је донео Одлуку о иступању из штрајка и отказивању раније заказаног јавног окупљања.Ово је пример добре праксе, који показује бројне предности института мирног решавања колективног радног спора пред Агенцијом, а пре свега уштеду времена и новца, имајући у виду да је поступак бесплатан за све учеснике.

17. Јун 2016.

Београд, 17. јун 2016. – Управа и запослени у ЈКП Градске Тржнице из Крагујевца прихватили су препоруку Владе Републике Србије и одлучили да свој радни спор поводом накнаде за топли оброк и неисплате регреса за претходни период решавају мирним путем пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова.Републичкоj агенцији за мирно решавање радних спорова стигао je заједнички предлог послодавца и запослених да њихове несугласице поводом накнаде за топли оброк и неисплате регреса за претходни период реши арбитар из Агенције.Они су се унапред сагласили око избора арбитра који ће да води те поступке и за арбитра су са листе миритеља и арбитара Агенције одредили Милуна Петковића из Крагујевца.Агенцији је до сада стигло 134 предлога за покретање поступка за мирно решавање спора чији је предмет накнада за исхрану у току рада и регрес у периоду од 21. јуна 2013. године до 29. јануара 2015. године.Oво je пример добре праксе да се индивидуални радни спорови решавају мирним путем, а не у судским поступцима, јер ће се на овај начин избећи непотребни судски и остали трошкови.Поступци пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова су бесплатни за стране у спору и сходно закону, треба да се окончају у року од 30 дана.

30. Април 2016.

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин посетио је 29. априла 2016. године Републичку агенцију за мирно решавање радних спорова и СОС мобинг линију и изнео је став да министарство настоји да у свим својим сегментима рада буде на услузи кориснику, било да је реч о ПИО фонд-у, Националној агенцији за запошљавање или Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова.Министар Вулин је изнео уверење да је СОС мобинг линија управо начин да се услуге приближе свим људима. Он сматра да на тај начин грађани могу да питају да им се понешто појасни и свакако да им се помогне.Према речима министра, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова протеклих година није била довољно препозната, иако има веома важну улогу те је изразио очекивање да ће се ускоро изменама Закона о мирном решавању радних спорова другачије поставити улога Агенције. Међутим, нагласио је да док се то не деси, Агенција мора да буде на раполагању сваком човеку, а СОС мобинг телефонска линија је начин да сазнамо нешто више о феномену мобинга, да оставимо могућност да бранимо запосленог и да сазнамо када се евентулано нешто лоше дешава. Министар је позвао грађaне да што чешће користе бесплатну телефонску линију СОС мобинг.Министар Вулин мисли да се Републичка агенција за мирно решавање радних спорова показала веома ефикасном, као организација која је у стању да помогне и послодавцу и раднику, када наступе проблеми у предузећу.За непуних месец дана функционисања бесплатне телефонске услуге СОС мобинг било је укупно 308 позива грађана, од којих је њих 30 искористило могућност за разговор и саветовање са правницима Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, изјавио је директор Агенције Миле Радивојевић.Према његовим речима, грађани са фиксног телефона позивом бесплатног броја 0800-300-601 и бирањем опција од 1 до 5 добијају ближе информације о томе шта је мобинг, које радње подразумева и који модели заштите постоје у правном систему Републике Србије.Директор Агенције је указао да поступак пред Агенцијом, који је потпуно бесплатан и за послодавца и за запосленог траје максимално 30 дана, за разлику од судских поступака који трају и по неколико година.Иначе, СОС мобинг услуга је грађанима доступна 24 сата, док је разговор са правном службом Агенције, могућ од 07.30 до 15.30, позивом броја 0800-300-601 уз бирање тастера 0.

20. Април 2016.

  1. априла 2016. године, у Клубу посланика у Београду одржан је први састанак Радне групе за припрему Нацрта закона о изменама о допунама Закона о мирном решавању радних спорова. На иницијативу Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, је формирало Радну групу за припрему Нацрта закона о изменама о допунама Закона о мирном решавању радних спорова. Радна група има задатак да припреми радну верзију Нацрта закона, како би се унапредио институт мирног решавања радних спорова и превазишли проблеми на које указује десетогодишња пракса у раду миритеља и арбитара. Циљ измене закона је и оснаживање алтернативног начина решавања радних спорова и његових ефеката, као и јачање улоге Републичке агенције за мирно решавање радних спорова како би постала водећа институција хармонизације односа између социјалних партнера и чувар социјалног мира и права на достојанствени рад.У Радну групу су укључени представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, Министарства правде, репрезентативни синдикати – Савез самосталних синдиката Србије, УГС Независност, Удружење послодаваца, угледни стручњаци из ове области, а по потреби и позиву, у раду Радне групе ће учествовати представници других институција, као и стручњаци, саветници и консултанти, који поседују знања релевантна за израду радне верзије Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова.Радна група дужна је да припреми Нацрта закона о изменама о допунама Закона о мирном решавању радних спорова до краја децембра 2016. године.

30. Март 2016.

Република СрбијаРЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНОРЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВАНа основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – испр., 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима-пречишћен текст („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09), оглашаваЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У РЕПУБЛИЧКОЈ АГЕНЦИЈИ ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВАI Орган у коме се радна места попуњавају:Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, Београд, Македонска 4.II Радно место које се попуњава:1. Радно место за стручне, опште и кадровске послове, у звању саветник, под редним бројем 5. у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова – 1 државни службеник.Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и радно искуство у струци од најмање три године.Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:– Познавање Закона о раду, Закона о мирном решавању радних спорова, Закона о штрајку, Закона о државним службеницима и познавање делокруга Агенције, провераваће се усменим путем (разговор);– вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности -писмено путем стандардизованих тестова;– вештина комуникације-усмено.III Место рада: Београд, Македонска 4.IV Адреса на коју се подносе пријаве: Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, Македонска 4, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.V Лице које је задужено за давање обавештења: мр Ивица Лазовић, тел: 011/3131-416Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места провера вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности обавиће се 6. априла 2016.године у 9.30 часова у просторијама Службе за управљање кадровима Булевар Михајила Пупина бр. 2. о чему ће кандидати бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су доставили у својим пријавама, а провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се у периоду почев од 8. до 11. априла 2016. године, са почетком у 09.00 часова, у Београду, у просторијама Агенције, Македонска 4.НАПОМЕНЕЗа наведенa раднa местa радни однос се заснива на неодређено време.Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.Овај оглас објављује се на web страници Републичкe агенцијe за мирно решавање радних спорова: www.ramrrs.gov.rs, на wеб страници Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, wеб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

26. Март 2016.

Први интерактивни семинар Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у 2016. години за миритеље и арбитаре, у оквиру Посебног програма усавршавања миритеља и арбитара, одржан је 25. марта 2016. године, са почетком у 10 сати, у Београду у Палати Србија.Семинар је организован у циљу професионалног развоја миритеља и арбитара као кључног услова за ефикасно функционисање радноправне заштите и унапређења социјалног дијалога.После уводног излагања директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Милета Радивојевића, миритељи и арбитри су упознати са најчешћим дилемама у области колективног преговарања о чему је говорила Драгана Краљ из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а након чега је миритељ и арбитар проф. др. Живко Кулић отворио полемику о практичним примерима и отвореним питањима у решавању колективних радних спорова.Снежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда је одржала предавање о судској пракси у области радних спорова, док су Снежана Богдановић и Данијела Рајковић из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања говорили о практичним аспектима у решавању индивидуалних радних спорова. Миритељ и арбирар Дејана Спасојевић Иванчић је поделила своја практична искуства у области индивидуалних радних спорова, али допринос су дали и сви учесници кроз размену искустава и активно учешће јер је овај семинар замишљен као указивање на практична искуства и проблеме у примени Закона о мирном решавању радних спорова у пракси и заједничко проналажење праваца за превазилажење проблема са циљем даљег унапређења рада и усаглашавања праксе.

20. Март 2016.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова данас су запослени и управа Радио телевизије Крагујевац закључили споразум којим је окончан колективни радни спор због неисплаћених зарада и доприноса.Представници запослених и послодавца су потписали споразум на основу којег су се стекли услови да се запослени врате на посао и да телевизија Крагујевац настави са ефикасним функционисањем и емитовањем програма.Поступак мирења је покренуо послодавац, а уз сагласност друге стране за миритеља је одређен доц. др Бојан Урдаревић.Миритељ је формирао је Одбор за мирење који су чинили делегирани представници радника, послодавца и миритељ.Након само два дана од одржане прве расправе, миритељ је донео Препоруку, на основу које је потписан Споразум између радника и послодавца, којим је спор окончан на најбољи могући начин.Након доношења Препоруке и потписивања Споразума, стекли су се услови да се настави ефикасно функционисање „РТ Крагујевац“, на задовољство обе стране у спору.Директор „РТ Крагујевац“ и представници синдиката су показали како се на прави начин води социјални дијалог између запослених и послодавца, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора, уместо дуготрајног и скупог судског спора.

18. Март 2016.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова и Служба за управљавње кадровима су 17. марта 2016. године потписали Споразум о сарадњи, којим је омогућено миритељима и арбитрима да се додатно усавршавају у областима од значаја за институт мирног решавања радних спорова. Учествовањем у обукама, које спроводи Служба за управљање кадровима, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова додатно јача свој кадровски потенцијал и доприноси јачању видљивости и промовисању предности овог института.Поред усвојеног Програма стручног усавршавања, у којем су предвиђене обавезне интерне обуке, добровољне екстерне обуке доприносе могућностима за даљим усавршавањем.Такође је Споразумом предвиђено да миритељи и арбитри у својству предавача пренесу своја практична искуства из области радних спорова, чиме ће допринети превенцији радних спорова у јавном сектору.Преглед обука у организацији Службе за управљање кадровима се налази на интернет страници www.suk.gov.rs

20. Фебруар 2016.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, окончан је колективни спор који је настао поводом примене Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама.Одбор за мирење су чинили представник четири репрезентативна синдиката (ГСПРС „Независност“, Синдикат образовања Србије, Унија синдиката просветних радника Србије и Синдикат радника у просвети), представник Министарства просвете, науке и технолошког развоја и миритељ Републичке агенције за мирно решавање радних спорова. Одбор је донео Препоруку о начину решавања колективног радног спора, дана 19. фебруара 2016. године. Донетом Препоруком су се дефинисали начин обрачуна и исплате отпремнина, јубиларних награда као и трошкова за превоз запослених. Такође, донетом Препоруком су се ближе дефинисали критеријуми за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба, са пуним или непуним радним временом у основим и средњим школама.Након доношења Препоруке стекли су се услови да се настави ефикасно функционисање система просвете у области основног и средњег образовања.Пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова је и даље у току колективни радни спор између истих страна, поводом примене Споразума о решавању спорних питања, који је потписан дана 18. фебруара 2015. године.

23. Децембар 2015.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у Републичком геодетском заводу, једнонедељни штрајк је обустављен и процес рада је нормализован.У колективни радни спор пред Агенцијом, између Републичког геодетског завода и Штрајкачког одбора – Јединствене организације синдиката РГЗ, Синдиката „Независност“ РГЗ и Синдиката запослених РГЗ, у коме је предмет спора штрајк код послодавца, у циљу минимизирања штетних последица, укључили су се представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства финансија, Министарства за државну управу и локалну самоуправу и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.Током поступка, Влада Републике Србије је у циљу трајног решавања свих спорних питања у РГЗ-у, донела Одлуку о образовању радне групе за израду предлога програма за реформисање Републичког геодетског завода, чији је задатак да изврши анализу укупног броја запослених, предложи нове унутрашње организационе структуре, утврди оптимални број служби у јединицама локалне самоуправе, динамику решавања заосталих предмета, начин финансирања и друга актуелна питања неопходна за функционисање ове организације.У конструктивној атмосфери и пуно поверење у исход поступка, исти је резултирао донетом Препоруком, коју су усвојили представници синдикалних организација и послодавац и тиме су се створили услови за окончање штрајка.Поступак испред Републичке агенције за мирно решавање радних спорова водио је проф. др Живко Кулић, уписан у Именик миритеља и арбитара Агенције.

07. Децембар 2015.

Београд 1. децембар. 2015. године. Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је у Клубу посланика у Београду обележила првих десет година рада. Обележавању овог јубилеја присуствовао је велики број званица, представника синдиката, послодаваца, привреде, државне управе и медија. У оквиру обележавања овог јубилеја одржана је и дводневна обука на тему колективног преговарања у организацији и уз подршку Међународне организације рада.Директор агенције Миле Радивојевић рекао је на отварању да је увођењем института мирног решавања радних спорова у национално законодавство општа слика социјалне заштите промењена на боље, а да су односи између послодавца и запослених побољшани и храмонизовани. Он је додао да се институт мирног решавања радних спорова афирмисао као алтернатива судским споровима, да је судство растерећено и да је то добар пут, да многи послодавци и запослени то схватају, али не сви. Уз подршку Владе и Министарства рада, свих социјалних партнера и Међународне органзације рада, Агенција ће у наредном периоду бити препозната као водећа институција хармонизације радних односа, чувар социјалног мира и права на достојанствен рад.Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин рекао је да је рад Агенције веома важан начин успостављања социјалног дијалога.„У периоду пљачкашких приватизација које су тресле ову земљу читавих 12 година дошло је до стварања огромних социјалних разлика, до губљења односа између радника и послодавца и кршења начела елементарне правде, а Агенција је један од начина да поново успоставимо социјални дијалог″, рекао је Вулин. Наводећи да је највећи број, осим решавања спорова који произлазе из штрајка и из прекида рада, долази и из важне области мобинга, Вулин је истакао да је агенција у тим случајевима успешнија него судови.“ Према његовим речима, то је начин да се избегну судски трошкови, да будемо рационалнији и имамо бољи однос према људима у процесу производње.Директор Канцеларије Међународне организације рада за централну и источну Европу Антонио Грациози је рекао да је у плану да та организација са Европском унијом потпише споразум који ће омогућити боље повезивање и сарадњу земаља Западног Балкана са чланицама ЕУ у области рада. Један од приоритета тог програма ће бити мирно решење радних спорова, нагласио је Грациози.Након обележавања јубилеја експерти Међународне организације рада Кристина Михеш и Карлос Карион-Креспо, одржали су за миритеље и арбитре дводневну обуку на тему колективног преговарања.

19. Новембар 2015.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова у сарадњи са Међународном организацијом рада, дана 01. децембра 2015. године у 09,00 часова у Клубу посланика, Толстојева бр.2 у Београду, организује обуку на тему Колективно преговарањe, у оквиру које ће се обележити и првих десет година рада Агенције.Обуку ће отворити Александар Вулин, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Влади Републике Србије, Антонио Грациози, директор Канцеларије међународне организације рада за централну и источну Европу, Борислав Радић и Зденка Бурзан, директори Агенција за мирно решавање радних спорова Републике Српске и Црне Горе.Обука ће бити фокусирана на теме које се односе на правни и институционални оквир за мирно решавање радних спорова у Србији, однос између преговарања и мирења, принципе колективног преговарања по стандардима МОР-а, трошкове и користи од различитих стилова преговарања.Испред Међународне организације рада обуци ће присуствовати и Кристина Михеш, виши специјалиста Међународне организације рада за социјални дијалог, Карлос Карион-Креспо, експерт Међународне организације рада и господин Јован Протић, национални координатор Међународне организације рада у Србији.

16. Новембар 2015.

У петак 30. октобра, у 18 часова, у хали 1А Београдског сајма, на штанду Министарства за рад, запољшавање, борачка и социјална питања, одржана је трибина на којој су миритељи и арбитри Агенције проф. др Сенад Јашаревић, проф. др Живко Кулић и миритељ Вера Кондић представили институт мирног решавања радних спорова.Након уводних речи директора Републичке агенције за мирно решавање раних спорова господина Милета Радивојевића, проф. др Сенад Јашаревић је својим излагањем објаснио значај мирног решавања колективних радних спорова, док је проф. др Живко Кулић говорио о индивидуалним и колективним радним споровима у пракси. О злостављању на раду или мобингу говорила је Вера Кондић, миритељ Агенције која се овом темом бави преко 30 година.На овој трибини још једном је наглашена потреба и значај афирмације мирног решавања радних спорова, као адекватне алтернтиве судском поступку. Указано је на значај мирног решавања колективних радних спорова у превенцији радикалних мера, пре свега обуставе рада, која има за последицу велике трошкове, али и трошења огромних средстава и времена на судске спорове

22. Октобар 2015.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова ове године први пут учествује на 60. међународном београдском сајму књигa. Уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на штанду тог министарства, представници Агенције ће на свом информативном пулту свакодневно информисати посетиоце о надлежностима и десетогодишњем искуству у раду Агенције.Полазећи од стратешког опредељења Агенције, на унапређењу социјалног дијалога, превенцији и смањењу броја штрајкова, бесплатном и ефикасаном приступу правди, као и праву на достојанствен рад, посетиоци ће добити и прецизне информације о индивидуалним и колективним радним споровима који се могу решити у поступку пред Агенцијом, у законском року од месец дана.Позивамо Вас да у петак 30. октобра, у 18 часова, у хали 1А Београдског сајма, на штанду Министарства за рад, запољшавање, борачка и социјална питања, присуствујете трибини на којој ће искусни миритељи и арбитри Агенције проф. др Живко Кулић, проф. др Сенад Јашаревић и миритељ Вера Кондић представити институт мирног решавања радних спорова.

28. Септембар 2015.

Трећи интерактивни семинар миритеља и арбитара, планиран у оквиру Стратегије унапређења рада Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, одржан је 2. октобра 2015. године у Палати Србија у Београду.Као и на претходна два семинара, основни циљ одржавања је континуирани рад на професионалном развоју миритеља и арбитара и размена практичног искустава ради усаглашавања арбитражне праксе. Такође, семинар је био прилика и за упознавање миритеља и арбитара Републичке агенције за мирно решавање радних спорова са новим информационим системом и софтверском веб апликацијом за подршку у њиховом раду.У уводном делу семинара, директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Миле Радивојевић, информисао је присутне о току реализације Стратегије и остварених циљева, дефинисаним Планом рада. Посебно се осврнуо на модернизацију рада Агенције увођењем новог софтвера који ће знатно олакшати рад свих запослених, како у Агенцији, тако и у раду миритеља и арбитара.У радном делу семинара, у четири предавања, арбитрима и миритељима су предочена нова теоретска знања и практичне вештине кроз примере из праксе.Национални координатор преговарачких тимова МУП РС Татјана Кљун одржала је презентацију на тему „Основне смернице за преговарање у кризним ситуацијама“. У наставку семинара доц. др Бојан Урдаревић, миритељ Агенције, одржао је предавање на тему „Практични аспекти мирења у радним споровима у Републици Србији“.Други део семинара био је посвећен упознавању миритеља и арбитара са информационим системом и новом софтверском веб апликацијом, кроз предавања на тему: „Управљање документацијом у електронској форми“ и „Интегрисано софтверско решење за подршку у раду миритеља и арбитара“. Предавања су одржали експерти за информационе технологије Јован Грубер, Александар Макај, Милан Тодоровић и Борисав Живковић.По завршетку семинара присутним миритељима и арбитрима додељени су сертификати о завршеној обуци за рад у софтверској апликацији „Arhileus“.

18. Септембар 2015.

У Нишавском управном округу одржано је представљање Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, које је имало за циљ упознавање социјалних партнера и заинтересоване јавности са институтом мирног решавања колективних и индивидуалних радних спорова. Представљању су присуствовали др Александр Цветковић, начелник Нишавског управног округа и представници синдиката нишавског округа, Регионалне привредне коморе, инспектори рада и медији.Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, Миле Радивојевић, у свом уводном излагању, нагласио је да је претходни период у Нишавском управном округу, обележен бојним штрајковима, протестима и другим видовима изражавања незадовољства, због кршења права запослених. Покретање штрајка или судског радног спора, је веома скуп и врло често штетан вид борбе за радничка права. У циљу хармонизације радних односа и обезбеђења права на достојанствен рад, свим присутним појашњене су предности поступка пред Агенцијом.Уз сагласност воља обе стране спора, запослени али и њихови послодавци имају алтернативу за решавање радног спора. Имајући у виду десетогодишње искуство у раду, и интелектуални потенцијал миритеља и арбитара, свим присутним је препоручено да треба чешће да се обраћају се Агенцији и радне спорове решавају мирним путем.Предавања су одржали мр Ивица Лазовић, заменик директора Агенције и Олга Вучковић Кићановић, самостални саветник у Агенцији.

29. Јул 2015.

Влада Републике Србије је донела Закључак којим препоручује јавном сектору да колективне и индивидуалне радне спорове, у складу са законом, решавају пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова.Препорука се односи на све државне органе, органе државне управе, јавне агенције, покрајинске органе, органе јединица локалне самоуправе, јавна предузећа и друге облике организовања чији је оснивач Република Србија, као и на привредна друштва чији је оснивач Република Србија или у којима Република Србија има учешће у власништву, установе и друге јавне службе које се финансирају из буџета Републике Србије.Разлог за доношење овог закључка је уштеда буџетских средстава, јер се процењује да у великим јавним предузећима дан штрајка кошта од педесет хиљада па до пола милиона евра, док код индивидуалних радних спорова судски поступци трају више година и такође подразумевају велике трошкове.Овом препоруком ће се у великој мери растеретити судови и остварити стратешко опредељење Владе да свако има право на достојанствен рад.Досадашње искуство у раду је показало да у случајевима радних спорова, конфликата, мобинга и сличних нежељених појава у радним односима, поступак пред Агенцијом је најефикаснији начин да се спор реши, пред независним миритељима и арбитрима и потпуно бесплатно.

08. Јун 2015.

Руководство „Ер Србије“ и представници два репрезентативна синдиката ове компаније потписали су колективни уговор, први након 20 година.Колективни уговор представник послодавца „Ер Србије“ потписао је 5. јуна 2015. године са представницима Синдиката комерцијалних и економско – правних радника „Ер Србије“ и Јединственог синдиката стјуардеса и стјуарда ваздухоплова. Самом чину потписивања у седишту компаније у Београду присуствовали су и помоћник министра за ваздушни саобраћај Зоран Илић и миритељ Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Бојан Урдаревић.У националној авио компанији колективни уговор је последњи пут потписан у јуну 1995. године, због чега овај нови има велики значај и очекује се да ће бити здрав основ за просперитно пословање.Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, на иницијативу репрезентативних синдиката и уз сагласност послодавца, у фебруару је покренула поступак преговарања поводом доношења колективног уговора „Ер Србије“. У складу са законом, формиран је Одбор за мирење који су чинили представници репрезентативних синдиката и послодаваца. Поступак мирења пред Агенцијом водио је миритељ Бојан Урдаревић, који је после четири месеца конструктивних и аналитичних преговора позитивно окончан, што је резултирало потписивањем овог колективног уговора.

03. Јун 2015.

У циљу повећања информисаности и приближавања својих надлежности свим социјалним партнерима, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова израдила је промотивне плакате, које ће објавити на огласним таблама синдиката, регионалних привредних комора, Уније послодаваца, Инспектората за рад и Oсновних судова на територији Републике Србије.Циљ оваквог начина комуникације је да се на брз и лак начин запослени и њихови послодавци упознају са Агенцијом као институцијом чија је улога да хармонизује радне односе, сачува социјални мир и обезбеди право на достојанствен рад.Посебна пажња посвећена је упућивању потенцијалних страна у спору, како на надлежности, тако и на остале активности и информације о Агенцији, које се могу пронаћи на званичној интернет презентацији Агенције. Плакат је модерно дизајниран, на ком у централном делу доминира „лавиринт“ који асоцира на све проблеме са којима се запослени и њихови послодавци свакодневно сусрећу, а где зидови лавиринта показују надлежности Републичке агенције за мирно решавање радних спорова. QR код, који је уједно и „излаз“ из лавиринта, упућује све заинтересоване на интернет страницу Агенције на којој се може добити више информација о Агенцији и мирном решавању радних спорова. Такође, плакат садржи контакт податке Агенције – телефонске бројеве и адресу за све који желе лично да се консултују са службеницима Агенције.

25. Мај 2015.

Репрезентативни синдикати ЈКП Стан из Новог Сада, Синдикат запослених у комунално-станбеној делатности, „Независност“ и „Солидарност“, донели су данас једнострану одлуку о прекиду штрајка и остварењу својих права путем суда.Репрезентативни синдикати ЈКП Стан из Новог Сада донели су 19. маја одлуку о ступању у штрајк до испуњења штрајкачких захтева, који подразумевају исплату три нето зараде.По добијању сазнања о штрајку, у складу са чл. 18 Закона о мирном решавању радних спорова, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова покренула је поступак мирног решавња колективног радног спора. Формиран је Одбор за мирење који су чинили представници послодавца ЈКП Стан и оснивача, Града Новог Сада, као и репрезентативних синдиката – Синдиката запослених у комунално-станбеној делатности, Синдиката „Независност” и Синдиката „Солидарност“. Током претходних дана одржане су две расправе у присуству свих чланова одбора.Пре формалног окончања поступка мирења и доношења Препоруке о решењу спора, репрезентативни синдикати данас су донели једнострану одлуку о прекиду штрајка и остварењу права путем суда.„Поступак мирења пред Агенцијом, који је водила миритељ Дејана Спасојевић Иванчић, био је у најбољем интересу, не само страна у спору, него и свих грађана Града Новог Сада, јер је Препоруком сагледан проблем и предвиђено компромисно решење које би било у интересу свих страна“, рекао је директор Агенције Миле Радивојевић и додао да ће Републичка агенција за мирно решавање радних спорова наставити да промовише значај мирног решавања колективних радних спорова, чак и у ситуацијама вишегодишњих спорова и нагомиланих и наизглед нерешивих проблема.

24. Април 2015.

Посредовањем Републичке агенције за мирно решавање радних спорова данас је у Београду потписан Споразум између Mинистарства просвете, науке и технолошког развоја и представника два синдиката – Уније синдиката просветних радника Србије (УСПРС) и Синдиката радника у просвети Србије (СРПС), којим је окончан петомесечни штрајк просветних радника у Србији.Проблемом штрајка запослених у просвети Агенција је почела да се бави 25. децембра 2014.године на предлог сва четри репрезентативна синдиката – ГСПРС „Независност“, Синдиката образовања Србије, Уније синдиката просветних радника Србије и Синдиката радника у просвети Србије. У том поступку учествовала су сва четири наведена синдиката и Министарствo просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије. На само два састанка усаглашен је текст Посебног колективног уговора и потписана Препорука којом су решена сва спорна питања у вези колективног преговарања и доношења Посебног колективног уговора.Овом Препоруком договорено је да репрезентативни синдикати и Министарство сва спорна питања која нису уређена Колективним уговором, регулишу Споразумом страна у спору најкасније до 26. јануара 2015. године. Овај Споразум су закључила два синдиката ГСПРС „Независност“ и Синдикат образовања Србије, док су Унија синдиката просветних радника Србије и Синдикат радника у просвети Србије наставили штрајк, одбивши да потпишу Споразум.Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је на иницијативу Уније синдиката просветних радника Србије, поступајући по службеној дужности, допринела поновном отпочињању преговора 30. марта 2015.године. Преговори су настављени између Минстарства и два репрезентативна синдиката који по завршетку претходног преговарачког циклуса нису потписали Посебан колективни уговор нити Споразум о решавању спорних питања. Посредовање Агенције било је у најбољем интересу не само страна у спору него пре свега ученика и њихових родитеља.Оба поступка водио је миритељ Републичке агенције за мирно решавање радних спорова проф. др Живко Кулић. Посредовање Агенције и миритеља резултирало је окончањем штрајка и данашњим потписивањем Споразума.Споразум којим је окончан штрајк у просвети показује значај мирног решавања колективних радних спорова, јер је дијалог уз посредовање миритеља најефикаснији начин окончања спора.

28. Март 2015.

Други интерактивни семинар Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, планиран у оквиру Стратегије унапређења рада Агенције, одржaн је 20 марта 2015. године у Палати Србија у Београду.Семинар је организован у циљу професионалног развоја и едукације миритеља и арбитара, и усаглашавању арбитражне праксе, као кључног услова за ефикасно функционисање радноправне заштите и унапређењa социјалног дијалога, кроз поступак мирног решавања радних спорова.У уводном делу семинара, директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Миле Радивојевић, отварајући семинар, информисао је присутне о току реализације Стратегије и остварених циљева, у складу са Планом рада. Посебано се осврнуо на модернизацију рада Агенције, транспарентност у раду, као и на постигнуте резултате рада у првом кварталу 2015. године. Истакао је податак о порасту броја колективних предмета и њиховом успешном решавању, док је у индивидуалним споровима нагласио присутност сталног раста броја предмета из области заштите достојанства рада. На крају, потенцирао је значају даљег рада ка остварењу постављене мисије и визије Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.Пре едукативног дела семинара, арбитрима и миритељима презентован је нови сајт Агенције, који је остао на старој адреси www.ramrrs.gov.rs. Предност новог сајта је у интерактивном приступу према корисницима и потпуној транспарентности у раду агенције, са нагласком на току свих поступака који се воде пред агенцијом.У едукативном делу семинара, као његов централни део, арбитрима и миритељима су предочена нова теоретска знања и практичне вештине кроз примере из праксе, у четири предавања.Миритељ и арбитар проф. др Живко Кулић одржао је предавање на тему „Анализа стања у области колективног преговарања у Републици Србији“, миритељ и арбитар проф. др Зоран Радуловић, на тему „Значај решавања штрајкова уз учешће миритеља РАМРРС“, Александра Јанковић, клинички психолог Клиничког центра Србије, на тему „Психолошки аспекти мобинга“ и миритељ Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, дипл. психолог и специјалиста медијације Вера Кондић на тему “Искуства примене Закона о спречавању злостављања на раду“., Они су својим предавањима допринели унапређењу рада и ефикасности арбитара и миритеља, као и њиховом унапређењу знања и вештина неопходних за успешан рад.Ова предавања су била увод у дискусију, у којој су размењена мишљења и искуства, и којом је окончан рад на Другом Интерактивном Семинару.

12. Март 2015.

Други интерактивни семинар миритеља и арбитара, планиран у оквиру Стратегије унапређења рада Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, одржаће се 20.марта 2015. године, са почетком у 10 сати, у Београду у Палати Србија, свечана сала 233. на другом спрату западног крила зграде.Семинар је организован у циљу професионалног развоја миритеља и арбитара као кључни услов за ефикасно функционисање радноправне заштите и унапређења социјалног дијалога.После уводног излагања директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Милета Радивојевића, одржаће се презентација новог сајта www.ramrrs.gov.rs. У наставку одржаће се четири предавања а предавачи ће бити: проф. Др Живко Кулић, миритељ и арбитар који ће одржати предавање на тему „Анализа стања у области колективног преговарања у Републици Србији“, проф. Др Зоран Радуловић, миритељ и арбитар, предавање на тему „Значај решавања штрајкова уз учешће миритеља РАМРРС“, Александра Јанковић, клинички психолог, предавање на тему „Психолошки аспекти мобинга“ и Вера Кондић, дипл. психолог и специјалиста медијације, миритељ Републичке агенције за мирно решавање радних спорова предавање на тему “Искуства примене Закона о спречавању злостављања на раду“.Након тога, предвиђена је дискусија, са циљем даљег унапређења рада и усаглашавања праксе.

26. Фебруар 2015.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова после две недеље обуставе рада, запослени у д.о.о. „Нискоградња“ Ниш обуставили су штрајк и наставили редовно зимско одржавање путева. Разлог штрајка биле су три неисплаћене зараде.Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, Миле Радивојевић, у складу Законом о мирном решавању радних спорова, покренуо је поступак мирења, који је протекао у конструктивној атмосфери и резултирао донетом Препоруком коју су усвојили представници синдикалне организације и послодавца.Након тога, усвојен је и потписан и Споразум о престанку штрајка, којим је договорена исплата заосталог дела зараде за децембар месец 2014. године, прекид штрајка и нормализација процеса рада, а прецизирана је динамика исплате за остатак дуговања. Председник Штрајкачког одбора и пословодство Нискоградње д.о.о. Ниш исказали су задовољство због брзине постизања Споразума, нормализације процеса рада и испуњења штрајкачких захтева.Поступак пред Агенцијом за мирно решавање радних спорова водио је проф. др Горан Обрадовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, уписан у Листу миритеља и арбитара Агенције.

26. Децембар 2014.

Први интерактивни семинар миритеља и арбитара, планиран у оквиру Стратегије унапређења рада Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, одржан је 26. децембра 2014. године, са почетком у 10 сати, у Клубу посланика, Толстојева 2, у Београду.

Семинар је организован у циљу професионалног развоја миритеља и арбитара као кључни услов за ефикасно функционисање радноправне заштите и унапређења социјалног дијалога.

У оквиру колективних радних спорова фокус је био на јачању преговарачких техника и вештина, значајних за успех у социјалном дијалогу, док је у индивидуалним споровима акценат стављен на мобинг, као најбројнији индивидуални спор. Семинар се завршио панел дискусијом свих учесника.

У уводном делу семинара обратио нам се: Александар Вулин, министар за рад, запошљавање,борачка и социјална питања у Влади Републике Србије, Миле Радивојевић, директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, гости, Зденка Бурзан и Борислав Радић директори aгенција за мирно решавање радних спорова Републике Црне Горе и Републике Српске као и Јован Протић, национални координатор Међународне организације рада у Србије.

Предавачи семинара били су проф. Др Живко Кулић, миритељ и арбитар који је одржао предавање на тему „Колективни радни спорови“, Дејана Спасојевић Иванчић, миритељ и арбитар, предавање на тему „Индивидуални радни спорови“, Олга Кићановић, самостални саветник у Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова, предавања на тему „Препознавање, превенција, процесуирање и санкционисање мобинга“ и „Вештине и технике преговарања током социјалног дијалога“, као и гости из региона који су миритељима и арбитрима пренели своја искуства на напред наведене теме.