Активности

23. Октобар 2017.

I Услови: За миритеља и арбитра може да буде изабрано лице које испуњава следеће услове:1. да је држављанин Републике Србије;2. да има високу стручну спрему и најмање пет година радног искуства у областирадних односа;3. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање ових послова;4. да је достојно дужности миритеља, односно арбитра.За арбитра може бити изабрано лице које поред општих услова, има положен правосудни испит или је редовни професор факултета из позитивно-правних предмета.II Докази који се прилажу на јавни оглас: – пријава са биографијом;– потврда о радном искуству у области радних односа са описом послова;– уверење о држављанству;– извод из матичне књиге рођених;– диплома о стеченом образовању;– радна књижица;– уверење о положеном правосудном испиту или потврда да је кандидат редованпрофесор факултета из позитивно-правних предмета, коју издаје факултет (за кандидате за арбитре);– потврда о неосуђиваности или доказ да је поднет захтев за издавање исте надлежном органу.III Адреса на коју се подносе пријаве на јавни оглас: Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, Македонска 4, 11000 Београд са назнаком: „ЗА ЈАВНИ ОГЛАС“IV Лице које је задужено за давање обавештења о јавном огласу:Драгана Андоновска телефон 011/31-31-418 и 31-31-416.V У изборном поступку проверава се познавање: Закон о мирном решавању радних спорова, Закон о спречавању злостављања на раду и Закон о раду, усменим путем – разговором.VI Рок за подношење пријава:Рок за подношење пријава на јавни оглас је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног огласа у листу „Вечерњим новостима“.VII Трајање мандата: Миритељи и арбитри се бирају на четири године, од дана коначности одлуке о избору.VIII Место ангажовања: Миритељи и арбитри се ангажују на територији целе Републике Србије и пожељна је различита регионална заступљеност.IX Рок за спровођење изборног поступка:Одлуку о избору миритеља и арбитара Комисија за избор миритеља и арбитара доноси у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава и у том року ће се спровести изборни поступак.Напомене:Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене.Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном правосудном испиту.Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Републичкe агенцијe за мирно решавање радних спорова, на адреси www.ramrrs.gov.rs.Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.Овај оглас објављује се на web страници Републичкe агенцијe за мирно решавање радних спорова: www.ramrrs.gov.rs, на огласној табли Агенције и листу „Вечерње новости“.Кандидати који су већ стекли својство миритеља, односно арбитра уписом у Именик, а који се пријављују на јавни оглас подносе само пријаву.Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

04. Октобар 2017.

Дана 04. септембра 2017. године Синдикална организација Прехрамбено-угоститељске школе у Чачку је покренула штрајк поводом смене директора и увођења привремених мера од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, након спроведене ванредне контроле Просветне инспекције.Синдикална организација Прехрамбено-угоститељске школе у Чачку се обратила Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова дана 12. септембра 2017. године са Предлогом за покретање поступка решавања колективног радног спора. Штрајк је организован од стране синдиката са захтевом да се укину решења Министарства просвете којим је смењен директор, односно именован вршилац дужности директора, као и којим је распуштен школски одбор и изабран привемени школски одбор до окончања трајања привремених мера.Агенција је дана 14. септембра 2017. године именовала за миритеља у колективном радном спору Драгану Милетић, која је у складу са законом, оформила Одбор за мирење који су чинили представник синдиката, послодавца и оснивача.Након одржане две распаве, дана 29.09.2017. године Одбор за мирење је донео Препоруку о начину окончања спора, а на основу које је потписан Споразум дана 03. октобра 2017. године, након чека су се стекли услови да се штрајк оконча, на бази споразума заинтересованих страна.Споразумом је договорено да ће Скупштина града Чачка именовати Школски одбор најкасније до 25. октобра 2017. године а да ће новоименовани Школски одбор расписати конкурс за директора школе у законском року, те да ће Министарство просвете испоштовати вољу Школског одбора о избору директора који испуњава услове за обављање те функције по Закону о основама система образовања и васпитања.Након потписивања Споразума од стране представника синдиката, послодавца и оснивача, штрајк је успешно окончан уз учешће миритеља Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, а процес наставе је нормализован од 04. октобра 2017. године.Захваљујући овом Споразуму одустало се од штрајка солидарности у осталим чачанским школама, који је био најављен за 06. октобар.

25. Септембар 2017.

Други интерактивни семинар за миритеље и арбитре Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у 2017. години, у оквиру Посебног програма усавршавања миритеља и арбитра, одржан је 22. септембра 2017. године, са почетком у 10 часова, у Београду у Палати „Србија“.Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић отворио је Други интерактивни семинар Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и најавио да ће Влада Републике Србије у наредном периоду дати већи значај раду Агенције, како би сви запослени и послодавци у земљи могли да се упознају са резултатима рада њених миритеља и арбитра.После уводног излагања директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Милета Радивојевића, миритељима и арбитрима се обратио директор Међународне организације рада за централну и источну Европу Маркус Пилгрим који је оценио је да је Републичка агенција за мирно решавање радних спорова добар узор агенцијама у региону и подсетио да она својим радом смањује трошкове због радних спорова, али исто тако обезбеђује и социјалну кохезију и мир.Након отварања обуке, миритељи и арбитри су имали прилику да се упознају са судском праксом у области колективних радних спорова о чему је говорила Лидија Ђукић судија Врховног касационог суда, као и о актуелном стању и претпоставкама за даљи социјални дијалог у Србији о чему је говорила доц. др Снежана Лакићевић са Правног факултета Универзитета „Унион“ у Београду. Овај семинар је завршен студијом случаја о мирном решавању колективних радних спорова које је изнео проф. др Живко Кулић, миритељ и арбитар и декан Правног факултета Универзитета „Џон Незбит“.

19. Септембар 2017.

Београд, 19. септембар 2017. – Управа и запослени у ФШВ „Гоша“ из Смедеревске Паланке закључили су Споразум о окончању колективног радног спора у присуству миритеља Републичке агенције за мирно решавање радних спорова проф. др Живка Кулића чиме је и формално завршен петомесечни штрајк. Споразум су потписали председник Штрајкачког одбора Милан Вујичић и генерални директор Милутин Шћепановић.Споразумом су решена сва спорна питања између послодавца и Штрајкачког одбора, односно наставак прекинутог процеса рада, динамика и начин исплате неисплаћених зарада као и репрограм дугова за уплату доприноса по основу пензијског, инвалидског и здравственог осигурања и др. Споразум је ступио на снагу даном закључивања.

12. Август 2017.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова потписан је Споразум о решењу колективног радног спора у Индустрији меса „CARNEX“ d.o.o. којим су престали разлози за почетак штрајка заказаног за 15. август 2017. године.Синдикат Независност Carnex Врбас и Самостални синдикат Carnex Врбас донели су 3. августа Одлуку о ступању у штрајк који је заказан за 15. август, са захтевима за повећање основне зараде за 11,20 %, затим стављање ван снаге Правилника о организацији и систематизацији послова од 28.11.2016. године, којом су смањени потребни степени стручне спреме и смањивање износа основне зараде запосленом који те послове обавља и решавање проблема остваривања права на годишњи одмор за 2016. годину.Наведени синдикати су приступили мирном решавању колективног радног спора, у складу са законом и 9. августа је покренут поступак пред Агенцијом. Пословодство „CARNEX“ се истог дана сагласило са овим поступком, те је одређен поступајући миритељ Верица Хрнчјар.Миритељ је већ следећег дана 10. августа одржао прву расправу и формирао Одбор за мирење у који су ушли представник послодавца Тамара Пењић и представници синдиката Милојица Живковић и Миодраг Бјелаковић. После две расправе, Одбор се сагласио да се настали спор може решити договором и усагласио текст Препоруке о начину решења колективног радног спора, коју су након већања и гласања једногласно прихватили дана 11. августа. Одмах након усвајања Препоруке, саставили су Споразум о решењу спора који је потписан од свих чланова Одбора за мирење.Споразумом је договорено да се послодавац Индустрија меса „CARNEX“ d.o.o. обавезује да ће на захтеве Штрајкачког одбора, из Одлуке о ступању у штрајк, репрезентативним синдикатима доставити одговор најкасније до 31. августа са конкретизованим предлогом за повећање зараде запослених. Након што постигну тај договор, стране ће приступити закључењу Анекса колективног уговора. Такође је договорено да су овим споразумом престали су разлози за почетак штрајка и стављена је ван снаге Одлука о ступању у штрајк.Представници Синдиката Независност „Carnex“ Врбас, Самосталног синдиката „Carnex“ Врбас и пословодство ,,Carnexa“ и ,,МК Групе“ показали су како се на прави начин води социјални дијалог између запослених и послодавца, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора, а у складу са препоруком Владе Републике Србије, да се ови спорови решавају институционалним механизмима.

25. Јул 2017.

Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић је на конференцији за медије приликом потписивања Споразума између компаније „Фиат аутомобили Србија“ и Самосталног синдиката ФАС, којим је окончан штрајк и формално постигнут договор о условима наставка рада препоручила Републичку агенцију за мирно решавање радних спорова као институционални механизам за решавање радних спорова.[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=kWv8qcG-F58[/embedyt]Влада Републике Србије је интервенисала у компанији „Фиат аутомобили Србија“ како би се постигао договор, јер би у противном дошло до потпуног прекида производње у фирми која запошљава више од 2.500 радника, а трпео би и БДП, извоз и кооперанти. Међутим, за све остале сличне овакве спорове, како је навела, постоји институционални механизам, а то је Агенција за мирно решавање радних спорова. Она је нагласила да је ово био ванинституционални механизам због целе ситуације, али је препоручила да се у свим осталим ситуацијама вратимо институцијама надлежним за тај посао, јер постоји Агенција и то је једини правилан начин да се, да се овакви спорови решавају.

18. Јул 2017.

Београд, 18. јул 2017. – Управа и запослени у ФШВ „Гоша“ из Смедеревске Паланке одлучили су да свој радни спор поводом штрајка код послодавца решавају мирним путем.Републичкоj агенцији за мирно решавање радних спорова поднет je заједнички Предлог за покретање поступка мирног решавања радног спора послодавца и штрајкачког одбора у „Гоши“ из Смедеревске Паланке поводом штрајка код послодавца који већ дуже време траје у овом предузећу.За поступајућег миритеља у предметном случају одређен је проф. др Живко Кулић, уписан у Именик миритеља и арбитара Агенције.

01. Јун 2017.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у сарадњи са Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова, организује округле столове у оквиру споровођења јавне расправе на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова која ће се одржати у периоду од 31. маја – 20. јуна 2017. године.Округли столови одржаће се: у Београду 8. јуна 2017. године, у Нишу 12. јуна 2017. године и у Новом Саду 14. јуна 2017. године.Заинтересовани за присуство на округлим столовима могу се пријавити на е-маил: rad@minrzs.gov.rs најкасније до недеље 4. јуна 2017. године. Потребно је да се у пријави наведе име и презиме као и институција одакле лице долази и контакт телефон. С обзиром на ограничен број места у салама у којима се одржава јавна расправа предност ће имати лица по редоследу пријављивања, о чему ће заинтересовани бити обавештени телефонским путем.Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова, са образложењем, који је одредио Одбор за привреду и финансије.Прилози:

  1. Програм јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова
  2. Нацрт закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова са образложењем и прегледом одредаба
  3. Образац за коментаре на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова са образложењем и прегледом одредаба

18. Мај 2017.

Пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова води се колективни радни спор између Јавне медијске установе РТС и синдиката РТС „Независност“ , чији је предмет спора штрајк код послодавца. Поступак је покренут по службеној дужности, на предлог синдиката, имајући у виду да послодавац обавља делатност од јавног интереса, због чега су стране у предметном случају дужне да приступе решавању колективног радног спора.Наиме, након доношења Одлуке о ступању у штрајк упозорења и покретања поступака мирног решавања колективног радног спорова, формиран је Одбор за мирење. По одржавању прве расправе синдикат је донео одлуку да најављену једносатну обуставу рада не одржи и да се преговори пред Одбором наставе.Председавајући Одбором је проф. др Живко Кулић, уписан у Именик миритеља и арбитара Републике агенције за мирно решавање радних спорова.

19. Април 2017.

На 68. редовној седници Социјално-економског савета Републике Србије, у уторак 18. априла 2017. године разматрао је Извештај о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова за 2016. годину.Законом о мирном решавању радних спорова прописано је да Републичка агенција за мирно решавање радних спорова на захтев социјално-економског савета основаног за територију Републике Србије доставља обавештења у вези са подацима о којима води евиденције, као и обавештења о другим питањима од значаја за поступке мирног решавања радних спорова. Међутим, то се није практиковало, па је тако у складу са закључком са састанка Сталног радног тела за колективно преговарање и мирно решавање радних спорова Социјално-економског савета Републике Србије затражен Извештај о раду Агенције који је разматран на наведеној седници и позитивно оцењен.Седницом је председавао министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин, а у својству известиоца седници је присуствовао директор Агенције Миле Радивојевић.Комплетан Извештај о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у 2016. години можете погледати на линку: Извештај о раду 2016.

10. Април 2017.

Управа у Јавном предузећу „Пошта Србије“ је дала сагласност да колективни радни спор са Синдикатом ПТТ Србије поводом штрајка решава мирним путем у поступку пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова и сагласила се са предлогом синдиката да миритељ буде доц. др Бојан Урдаревић.Синдикат ПТТ Србије покренуо је поступак мирења пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова где је предмет спора штрајк. Главни одбор наведеног Синдиката је донео одлуку о ступању у штрајк упозорења 19. априла, с обзиром да ЈП „Поште Србије“ обављају делатност у јавном интересу и да су по закону дужне да поштују минимум процеса рада. Синдикат ПТТ Србије, поред осталог, захтева враћање зарада на ниво пре 28. октобра 2014. године, укидање Уредбе о забрани запошљавања у јавном сектору, поштовање закона и колективног уговора за ЈП „Поште Србије“, поништавање одлуке о брисању слободних дана и решавање проблема слободних дана и начина коришћења годишњих одмора. Такође захтева се решавање статуса и подизање цене рада за раднике који раде на основу уговора о привременим и повременим пословима.Директор „Пошта Србије“ и представници Синдиката ПТТ Србије показали су како се на прави начин води социјални дијалог између запослених и послодавца, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора, а у складу са препоруком Владе Републике Србије да у циљу смањења трошкова поступака, корисници јавних средстава радне спорове решавају пред Агенцијом.

11. Март 2017.

Први интерактивни семинар за миритеље и арбитаре Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у 2017. години, у оквиру Посебног програма усавршавања миритеља и арбитара, одржан је 10. марта 2017. године, са почетком у 10 часова, у Београду у Палати „Србија“.Семинар је организован у циљу професионалног развоја миритеља и арбитара у области дискриминације и злостављања на раду што је битан предуслов за ефикасно функционисање радноправне заштите.После уводних излагања директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Милета Радивојевића и заменика Ивице Лазовића, миритељи и арбитри су упознати са најчешћим тешкоћама у процесуирању мобинга у судској пракси о чему је говорила судија Радмила Радић председник првостепеног грађанског одељења Вишег суда у Београду. Предавање на тему ,,Како препознати мобинг“ одржала је Олга Вучковић Кићановић из Републичке агенције за мирно решавање радних спорова уз дискусију о тој теми. Затим је мр сци др Марјана Тркуља из Амбуланте за мобинг и стрес на раду, Института за медицину рада Србије упознала присутне са психичким и здравственим последицама злостављања на раду и случајевима мобинга у медицинској пракси. Семинар је завршен интерактивним циљаним разговором у ком су присутни арбитри поделили сопствена практична искуства у поступцима који су се односили на злостављање и дискриминацију на раду и практичним могућностима споразумног решавања ових спорова. Своја искуства су поделили проф. др Живко Кулић, Дејана Спасојевић Иванчић и Игор Кокановић, а све са циљем даљег унапређења рада и усаглашавања праксе.

08. Фебруар 2017.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ВЛАДАСлужба за управљање кадровимаНа основу члана 68. став 1., а у вези са чланом 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 2. и члана 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 – пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадровима оглашаваЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈАОрган у коме се попуњава положај:Републичкa агенција за мирно решавање радних спорова, БеоградПоложај који се попуњава:Директор Републичке агенцијe за мирно решавање радних спорова – положај у првој групиОпис послова: Руководи, организује, обједињује, усмерава и надзире рад Агенције, распоређује послове извршиоцима и обавља друге послове најсложеније послове из делокруга Агенције.Услови:стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и радно искуство у струци од најмање девет година; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Републичкe агенцијe за мирно решавање радних спорова; познавање права Европске уније; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова.Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, Македонска бр. 4.Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту).Лице које нема положен државни стручни испит, може да поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду или од јавног бележника.Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање кадровима Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, са назнаком „За јавни конкурс – попуњавање положаја (навести назив положаја за који се подноси пријава)”.Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10–12 часова: Марко Ристић тел. 011/313-09-01, Служба за управљање кадровима.Напомена:Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од јавног бележника, биће одбачене.Овај оглас објављује се на интернет страници Републичке агенцијe за мирно решавање радних спорова, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава положај који је предмет овог конкурса.Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

08. Фебруар 2017.

Управа у Јавно комуналном предузећу Пут Нови Сад је донела одлуку да радне спорове са запосленим, поводом исплате јубиларних награда и исплате регреса за претходни период, решавају мирним путем у поступку пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова. Овом одлуком у потпуности је поступљено у складу са препоруком Владе Републике Србије да у циљу уштеде трошкова поступака, корисници јавних средстава радне спорове решавају пред Агенцијом.Републичкоj агенцији за мирно решавање радних спорова стигло je укупно 504 Предлога запослених у ЈКП Пут Нови Сад да њихов радни спор решавају арбитри из Агенције.Након добијања сагласности од стране управе ЈКП Пут Нови Сад, са листе миритеља и арбитара Агенције одређени су арбитри који ће да води те поступке и то Дејана Спасојевић Иванчић, Јовица Рашета, Горан Кљајић, Анкица Курјачки, Кристина Блажић и Верица Хрнчјар.Oво je пример добре праксе да се индивидуални радни спорови решавају мирним путем, а не у судским поступцима. На овај начин избећи ће се непотребни судски и остали трошкови како за запослене тако и за послодавца а запослени ће у року од 30 дана доћи до арбитражних решења која су исте правне снаге као правоснажне судске пресуде.

17. Децембар 2016.

Међународна организација рада организовала је трипартитну радионицу посвећену изменама Закона о мирном решавању радних спорова у склопу подршке коју пружа Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова. Радионица је организована у хотелу „Слобода“ у Шапцу 15. и 16. децембра уз учешће социјалних партнера – Уније послодаваца Србије, УГС „Независност“, Савеза самосталних синдиката Србије. Поред социјалних партнера на радионици су присуствовали представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као и представници Републичке агенције за мирно решавање радних спорова. На радионици је гостовала и Зденка Бурзан директор Агенције за мирно решавање радних спорова Црне Горе. Као представници Међународне организације рада на радионици су учествовали Кристина Михеш, виши саветник за социјални дијалог и Јован Протић, национални координатор МОР-а.Радна група за припрему Нацрта закона о изменама о допунама Закона о мирном решавању радних спорова је експертима МОР-а представила решења настала кроз вишемесечни рад која је припремила у радној верзији Нацрта закона, како би се унапредио институт мирног решавања радних спорова и превазишли проблеми на које указује десетогодишња пракса у раду миритеља и арбитараЕксперти Међународне организација рада су указали учесницима трипартитне радионице на упредна искуства и дали коментаре везане за предложена решења у радној верзији Нацрта закона чиме ће се добити унапређени текст усклађен са упоредном праксом.

06. Децембар 2016.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је учествовала на округлом столу на тему „Социјални дијалог између синдиката и послодаваца у Србији и улога Републичке агенције за мирно решавање радних спорова“ у организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, заједно са Привредном комором Србије и Регионалном привредном комором у Зрењанину који је одржан 05. децембра 2016. године у просторијама Регионалне привредне коморе Зрењанин.Округли сто је организован у циљу унапређења социјалног дијалога у Републици Србији, са посебним освртом на успостављање и развој социјалног дијалога у привредним друштвима.Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, Миле Радивојевић, упознао је присутне са предностима мирног решавања радних спорова као и улогом Агенције при колективним радним споровима.Округли сто у Зрењанину је други у низу оваквих активности које су организоване у више градова у циљу унапређења социјалног дијалога и промоције мирног решавања радних спорова.

05. Децембар 2016.

Трећи интерактивни семинар Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у 2016. години за миритеље и арбитаре, у оквиру Посебног програма усавршавања миритеља и арбитара, одржан је 05. децембра 2016. године, са почетком у 10 часова, у Београду у Палати „Србија“.Семинар је организован у циљу професионалног развоја миритеља и арбитара као кључног услова за ефикасно функционисање радноправне заштите и унапређења социјалног дијалога.После уводног излагања директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Милета Радивојевића, миритељи и арбитри су упознати са најчешћим дилемама у судској пракси о чему је говорио судија Врховнoг касационог суда Предраг Трифуновић. Предавање на тему Отказ уговора о раду одржала је доц. др Љубинка Ковачевић са Првног факултета у Универзитета у Београду и најављена је даља сарадња између две институције у склопу потписаног Споразума о сарадњи. На тему Вештина преговарања у пракси говорила је Татјана Кљун из Министарства унутрашњих послова.На крају обуке је миритељима и арбитрима представљен Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова уз дискусију о предложеним решењима. Присутним миритељима и арбитрима је подељен је приручник Међународне организације рада – Професионално мирење у колективним радним споровима.

01. Децембар 2016.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова и Правни факултет Универзитета у Београду су у среду 30. новембра 2016. године потписали Споразум о сарадњи.Циљ овог споразума је успостављање сарадње потписница која ће допринети развоју, унапређењу и јачању образовних, научних и истраживачких капацитета Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и Правног факултета.Такође, споразум представља основу којом ће бити омогућено даље додатно усавршавање миритеља и арбитара, али и промоција института мирног решавања радних спорова међу студентима и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, као и додатно јачање кадровског потенцијала и јачање видљивости и промовисање предности овог института.Споразум су потписали проф. др Сима Аврамовић, декан Правног факултета Универзитета у Београду и Миле Радивојевић директор Републичкe агенцијe за мирно решавање радних спорова.

14. Новембар 2016.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је учествовала на округлом столу на тему „Социјални дијалог између синдиката и послодаваца у Србији и улога Републичке агенције за мирно решавање радних спорова“ у организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, заједно са Привредном комором Србије и Регионалном привредном комором у Суботици који је одржан 14. новембра 2016. године у просторијама РПK Суботица.Округли сто је организован у циљу унапређења социјалног дијалога у Републици Србији, са посебним освртом на успостављање и развој социјалног дијалога у привредним друштвима.Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, Миле Радивојевић, указао је присутнима на предности мирног решавање радних спорова, а посебно у колективном радном спору када се дође до заједничког решења. То је решење које подразумева да су и синдикати и послодавци нашли заједнички језик и дошли до решења које је обострано прихватљиво – казао је Радивојевић.Округли сто у Суботици је први у низу оваквих активности које ће бити организоване у више градова у наредном периоду у циљу унапређења социјалног дијалога и промоције мирног решавања радних спорова.

09. Новембар 2016.

Деветог новембра у Ваљеву у просторијама АМСС одржана је радионица ,,Мирно решавање радних спорова у пракси“, на којој су представници Агенције, миритељи и арбитри заједно са представницима удружења послодаваца и синдикатима указали на предности института мирног решавања радних спорова у односу на поступак пред судом.Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је по трећи пут ове године у сарадњи са УГ Иницијатива за развој и сарадњу, као део пројетка “Социјални партнери заједно за унапређивање радног законодавства у Србији“, који се реализује уз финансијску подршку Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) – Канцеларија у Србији, а у партнерству са Уједињеним гранским синдикатом ,,Независност“, Савезом самосталних синдиката Србије, Унијом послодаваца Србије приближила институт мирног решавања радних спорова представницима синдиката и послодаваца у Ваљеву. О поступцима мирног решавања радних спорова говорили су испред УГС „Независност“ Александра Виторовић и Слађана Киковић, о пракси Агенциеје говорио је Ивица Лазовић, заменик директора Агенције, а конкретне поступке су симулирали миритељи и арбитри проф. др. Живко Кулић, Вера Кoндић и Данијела Коштан Ковачевић.

01. Новембар 2016.

У понедељак 31. октобра у Регионалном центру за професионални развој запослених у Смедереву одржана је друга по реду радионица ,,Мирно решавање радних спорова у пракси“, на којој су представници Агенције, миритељи и арбитри заједно са представницима удружења послодаваца и синдикатима указали на предности института мирног решавања радних спорова у односу на поступак пред судом.Радионица је део пројетка “Социјални партнери заједно за унапређивање радног законодавства у Србији“, који реализује Удружење грађана Иницијатива за развој и сарадњу, уз финансијску подршку Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) – Канцеларија у Србији, а у партнерству са Уједињеним гранским синдикатом ,,Независност“, Савезом самосталних синдиката Србије, Унијом послодаваца Србије и уз подршку Републичке агенције за мирно решавање радних спорова. Више о поступцима мирног решавања радних спорова говорили су Нађа Гојовић, Ивица Лазовић, заменик директора Агенције, а конкретне поступке су симулирали миритељи и арбитри Вера Кoндић и Данијела Коштан Ковачевић.

28. Октобар 2016.

У петак 28. октобра, у 11 часова, у хали 1А Београдског сајма, на штанду Министарства за рад, запољшавање, борачка и социјална питања, одржана је трибина Републичке агенције за мирно решавање радних спорова под називом Мобинг- насиље у радним односима, на којој су говорили Олга Кићановић саветница Агенције као и миритељи и арбитри проф. др Живко Кулић и проф. др Зоран Радуловић уз могућност директног постављања питања миритељима, арбитрима и представницима Агенције. Проф. др Зоран Радуловић је својим излагањем појаснио појаву насиља у радним односима и значај мирног решавања ових радних спорова, док је проф. др Живко Кулић говорио о практичним аспектима решавања ових радних спорова као и о примерима добре праксе.На овој трибини још једном је наглашенo подизање свести о постојању и кажњивости мобинга, превенцији и заштити од злостављања на раду као и о значају афирмације мирног решавања таквих радних спорова, као адекватне алтернативе судском поступку.

24. Октобар 2016.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова ове године учествује на 61. Међународном београдском сајму књигa. Уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на штанду тог министарства, представници Агенције ће на свом информативном пулту свакодневно информисати посетиоце о надлежностима и искуству из праксе у раду Агенције.Полазећи од стратешког опредељења Агенције, на унапређењу социјалног дијалога, превенцији и смањењу броја штрајкова, бесплатном и ефикасаном приступу правди, као и праву на достојанствен рад, посетиоци ће добити и прецизне информације о индивидуалним и колективним радним споровима који се могу решити у поступку пред Агенцијом, у законском року од месец дана.Такође, све заинтересоване позивамо да у петак 28. октобра, у 11 часова, у хали 1А Београдског сајма, на штанду Министарства за рад, запољшавање, борачка и социјална питања, присуствују трибини на којој ће искусни миритељи и арбитри Агенције проф. др Живко Кулић, проф. др Зоран Радуловић и Олга Вучковић Кићановић самостални саветник у Агенцији за мирно решавање радних спорова говорити на тему „Мобинг, насиље у радним односима“.

22. Октобар 2016.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је учествовала на регионалној конференцији на тему: ’’Делотворни механизми за решавање радних спорова’’ и на Првом годишњем састанку регионалних мрежа aгенција за мирно решавање радних спорова у организацији Међународне организације рада (МОР) и уз подршку Европске Уније, која је одржана на Охриду од 17. до 21. октобра ове године.Kонференцији су осим представника и експерата МОР-а, присуствовали представници министарстава за питања рада и запошљавања, репрезентативних социјалних партнера (синдиката и послодавачких организација) и агенција за мирно решавање радних спорова из земаља региона: Македоније, Србије, Босне (Републике Српске, Федерације и Дихстрита Брчко), Црне Горе и Албаније, као и представници земаља чланица ЕУ – Ирске, Мађарске, Бугарске и Румуније.Делегацију Републике Србије су чинили представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, репрезентативних синдиката, Уније послодаваца Србије и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.Током вишедневног рада, изнет је преглед политика земаља учесница, у овој области; расправљало се о искуствима у раду националних агенција за мирно решавање радних спорова, а представљено је и глобално истраживање спроведено у оквиру МОР-а, на тему решавања индивидуалних радних спорова.На примерима из праксе у Ирској, Мађарској, Румунији и Бугарској, учесници су констатовали одређене проблеме и препреке у већем и ефикаснијем укључивању медијације, мирења и арбитраже у решавање радних спорова, са циљем мањег оптерећења судова, скраћивања и појефтињења процеса решавања радних спорова, у интересу запослених и послодаваца.Изнета је оцена стања у области радних спорова у Републици Србији, нормативни оквир за деловање Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, постигнуте резултате и уочене проблеме и недостатке. Посебан значај дат је улози социјалног дијалога, односно репрезентативних социјалних партнера у креирању и имплементацији политике мирног решавања радних спорова.На крају скупа промовисана је брошура ’’Практичан водич МОР-а за професионалне миритеље’’ чији ће примерци бити доступни свим миритељима и арбитрима Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.

01. Октобар 2016.

Други интерактивни семинар Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у 2016. години за миритеље и арбитаре, у оквиру Посебног програма усавршавања миритеља и арбитара, одржан је 30. септембра 2016. године, са почетком у 10 сати, у Београду у Палати „Србија“.Семинар је организован у циљу професионалног развоја миритеља и арбитара као кључног услова за ефикасно функционисање радноправне заштите и унапређења социјалног дијалога, као и унапређења знања и вештина полазника о индивидуалним радним споровима и стицања неопходних знања и вештина за остваривање успешне комуникације.После уводног излагања директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Милета Радивојевића и заменика директора мр Ивице Лазовића, миритељи и арбитри су упознати са темом комуникације у пракси миритеља и арбитара о чему је говорио Иван Милошевић Експерт за односе са јавношћу. Лидија Ђукић, судија Врховног касационог суда је поделила своја практична искуства у погледу индивидуалних радних спорова у судској пракси, а допринос су дали и сви учесници кроз размену искустава и активно учешће јер је овај семинар замишљен као указивање на практична искуства и проблеме у примени Закона о мирном решавању радних спорова у пракси и заједничко проналажење праваца за превазилажење проблема са циљем даљег унапређења рада и усаглашавања праксе.Драгица Мишљеновић, виши саветник за законодавно-правна питања у УГС „Независност“ је говорила о индивидуалним радним споровима у синдикалној пракси, након чега је Јесенка Чворо из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања отворила полемику о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова где су сви учесници активно учествовали давањем сугестија које се тичу примене нових решења у пракси.