Aktivnosti

21. Oktobar 2019.

U petak 18. oktobra 2019. godine u organizaciji Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, održan je stručni skup „Najčešći problemi u praksi u postupcima mirnog rešavanja radnih sporova“.

Stručni skup je organizovan u cilju upoznavanja stručne javnosti sa najčešćim problemima u praksi u postupcima mirnog rešavanja radnih sporova, a posebno kolektivnih radnih sporova i ujednačenja prakse postupanja miritelja i arbitara Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

U radu ovog stručnog skupa su bili uključeni najviši predstavnici resornog ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ministar i predsedavajući Socijalno - ekonomskog saveta Republike Srbije gospodin Zoran Đorđević, državni sekretar Bojana Stanić, najviši predstavnici socijalnih partnera, Zoran Stoiljković iz UGS ''Nezavisnost'', kao i predstavnici Unije poslodavaca Srbije, Saveza samostalnih sindikata Srbije, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mile Radivojević i miritelji i arbitri Agencije, kao i predstavnici Stalnog radnog tela za kolektivno pregovaranje i mirno rešavanje radnih sporova i Stalnog radnog tela za zakonodavstvo.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsedavajući Socijalno - ekonomskog saveta Republike Srbije Zoran Đorđević otvorio je stručni skup gde je istakao da je Agencija za mirno rešavanje radnih sporova prethodnih godina konačno dobila svoju pravu ulogu, za šta se Vlada Srbije aktivno zalagala.

On je naglasio da je postojanje Agencije od velikog interesa za sve naše građane i državu, ali i od vitalnog značaja za socijalni dijalog, s obzirom da je ovaj dijalog jedan od prioriteta rada Vlade Srbije. Istakao je da smo u prethodnom periodu imali izmenu i dopunu Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, čime je proširena mogućnost delovanja Agencije i po prvi put je donet Etički kodeks miritelja i arbitara.

Takođe je naglasio da su miritelji i arbitri veoma posvećeni svom poslu i istakao da je neophodno i da oni, ukoliko se susretnu sa određenim problemima u toku rada, iste predstave resornom ministarstvu, a ovakve konferencije su upravo prilika za to, kako bi se u skladu sa tim uradile određene izmene i dopune zakona i podzakonskih akata u cilju njihovog efikasnijeg rada.

Prema njegovim rečima, ove godine agencija je imala duplo više predmeta u odnosu na prošlu godinu, a u odnosu na period od 2010. do 2014. godine, čak i 10 puta više. Kako je istakao, Agencija štedi vreme i finansijska sredstva, a čini dobro i za naše građane.

Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mile Radivojević predstavio je podatke o radu Agencije od početka ove godine, prema kojima je pred Agencijom do danas rešavano 2.194 postupka, od kojih su 32 bila kolektivna, a ostali su bili individualni.

"Od 2.123 predloga individualnih sporova 2.098 su se odnosili na materijalne sporove, šest je bilo povodom otkaza, 15 povodom mobinga. Meritorno je rešeno 1.796 od čega se 946 odnosilo na isplatu naknade troškova za dolazak i odlazak sa posla, 679 na isplatu plate i zarade, 77 naknadu troškova za izradu u toku rada i 12 za isplatu jubilarne nagrade", rekao je direktor i dodao da je u toku 230 postupaka, kao i da je većina rešenih radnih sporova rešena na obostrano zadovoljstvo - i poslodavca i zaposlenih

"Ovi podaci idu u prilog činjenici da Agencija vremenom postaje prepoznatljiva u sistemu radno - pravne zaštite, a vremenom će biti još prepoznatljivija i bolja", zaključio je.

Član Saveta i predsednik UGS Nezavisnost Zoran Stojiljković, ocenio je da Agencija veoma važna kao institucija modernih demokratskih industrijskih odnosa i pokušaja da se smanji konfliktna tenzija i troškovi industrijskih konflikata, kao i da se dođe do rešenja na način koji je institucionalizovan kroz mirenje i arbitražu.

11. Oktobar 2019.

Dana 10. oktobra 2019. godine na Zlatiboru na XXII savetovanju Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje „Fundamentalni principi i prava na radu u propisima i praksi Srbije i Međunarodne organizacije rada“, potpisan je Memorandum o razumevanju i saradnji u oblasti usaglašavanja primene metoda za mirno rešavanje radnih sporova. Ovaj Memorandum je potpisan između Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Crne Gore, Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srpske (BiH), Ministarstva rada i socijalne politike Republike Severne Makedonije i Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije. Navedeni Memorandum je potpisan u svrhu uspostavljanja zajedničke osnove za usaglašavanje i dalji razvoj metoda mirnog rešavanja radnih sporova. Memorandum je zasnovan na univerzalnim principima mirnog rešavanja radnih sporova koji su ugrađeni u međunarodne radne standarde, uzimajući u obzir široko prihvaćene prakse u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova i razmenu znanja i iskustava u okviru Mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova.
Tekst Memoranduma možete pogledati na linku: Memorandum

09. Oktobar 2019.

U sredu 9. oktobra 2019. godine Kancelarija Međunarodne organizacije rada iz Budimpešte i Nacionalni koordinator za Republiku Srbiju Jovan Protić su u Beogradu organizovali Prezentaciju baze podataka radnog zakonodavstva zemalja Srednje i Istočne Evrope (CEELex) u okviru projekta ESAP Međunarodne organizacije rada. Baza CEELex je razvijena u okviru projekta ESAP (www.esap.online) i sadrži informacije o legislativi koja se odnosi na oblast rada i industrijskih odnosa u trinaest država Srednje i Istočne Evrope, uključujući i države Zapadnog Balkana na koje se odnosi projekat ESAP. Tom prilikom direktor Agencije Mile Radivojević je kao panelista, predstavio stručnoj javnosti dobre prakse Agencije i regionalna iskustva, a u interaktivnoj diskusiji razmatrana su razna pitanja i problemi iz prakse.

04. Oktobar 2019.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova 23. septembra 2019. godine potpisan je Sporazum o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora u Domu zdravlja „Novi Sad“, nakon jednoglasno usvojene Preporuke o rešenju spora Odbora za mirenje.

U Domu zdravlja „Novi Sad“ kolektivni radni spor pokrenut je na predlog Novog sindikata Doma zdravlja „Novi Sad“ i Sindikalne organizacije Doma zdravlja „Novi Sad“ – Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije. Poslodavac je prihvatio da se ovaj predmet rešava mirnim putem u postupku pred Agencijom. Predmet spora bilo je zaključivanje kolektivnog ugovora kod poslodavca.

Već nakon drugog sastanka Odbora za mirenje postignuta je saglasnost strana u sporu, te je on okončan mirnim putem, tako što su strane u sporu potpisale Sporazum o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora.

Predstavnici poslodavca DZ „Novi Sad“, kao i sindikati - Novi sindikat DZ „Novi Sad“ i Sindikalna organizacije DZ „Novi Sad“ pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se ovi sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.

02. Oktobar 2019.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, okončan je kolektivni radni spor po Predlogu koji je podnela Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, a povodom primene Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika. Odbor za mirenje koji su činili predstavnik sindikata, predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i miritelj Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, doneo je jednoglasno Preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora. Donetom Preporukom su dogovorili način daljeg postupanja po pitanju formiranja Komisije za tumačenje PKU, a koju treba da čine predstavnici reprezentativnih sindikata i ministarstava nadležnih za poslove obrazovanja, za poslove rada, za poslove finansija i za poslove državne uprave.

25. Septembar 2019.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u Domu zdravlja „Dr Sava Stanojević“ u Trsteniku rešen je kolektivni radni spor sa Sindikatom medicinskih sestara i tehničara Srbije oko utvrđivanja prava na reprezentativnost ovog sindikata. Potpisana je preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora kao i Sporazum o rešenju spora, nakon čega će se, između ostalog, pokrenuti postupak utvrđivanja reprezentativnosti kod poslodavca Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije – Osnovna organizacija DZ „Dr Sava Stanojević“ u Trsteniku. Strane su se saglasile i da je zajednički cilj dalja saradnja, vođenje socijalnog dijaloga, postizanje dobrih poslovnih rezultata i poboljšanje materijalno-socijalnog položaja zaposlenih. Predstavnici poslodavca DZ „Dr Sava Stanojević“ u Trsteniku i Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.

17. Septembar 2019.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova održala je specijalnu obuku za novoizabrane miritelje i arbitre 12. septembra 2019. godine. Obuku je otvorio direktor Agencije Mile Radivojević koji je govorio o rezultatima rada u proteklom periodu i tendenciji porasta broja radnih sporova koji se rešavaju mirnim putem, što je i osnov za dopunu liste miritelja i arbitara. O konkretnom radu Agencije, nadležnostima, praksi, prednostima, vrstama najčešćih radnih sporova i statističkim pokazateljima u radu govorio je zamenik direktora Ivica Lazović. O socijalnom dijalogu, tripartizmu, odnosima među socijalnim partnerima i spornim situacijama u praksi govorila je Dragica Mišljenović član Stalnog radnog tela za kolektivno pregovaranje i mirno rešavanje radnih sporova Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije. Posebno važan segment obuke je predstavljao blok u kojem je obrađeno više studija slučajeva individualnih i kolektivnih radnih sporova iz prakse Agencije. Sa ovim slučajevima prisutne su upoznali višegodišnji miritelji i arbitri Agencije, Dejana Spasojević Ivančić i Verica Hrnčjar. Obuka je protekla u interaktivnoj atmosferi i upoznavanju novoizabranih miritelja i arbitara sa dobrom praksom u cilju što bržeg uključivanja u postupke mirnog rešavanja radnih sporova.

16. Avgust 2019.

U Javnom komunalnom preduzeću „Ivanjica“ uspešno je okončano 162 individualna radna spora pokrenuta zbog neisplate naknada za ishranu u toku rada i neisplate regresa za korišćenje godišnjeg odmora. Poslovodstvo i zaposleni u Javnom komunalnom preduzeću „Ivanjica“ su dali dobar primer socijalno odgovornog poslovanja da se individualni radni sporovi rešavaju mirnim putem, a ne u sudskim postupcima. Na ovaj način su izbegnuti nepotrebni sudski i ostali troškovi kako za zaposlene tako i za poslodavca, a zaposleni su u kratkom roku od 30 dana došli do arbitražnih rešenja, koja su iste pravne snage kao pravosnažne sudske presude.

03. Jun 2019.

Na konkurs za izbor miritelja i arbitara koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 14 od 06. marta 2019. godine za koji je rok za podnošenje prijava istekao 08. aprila pristiglo je ukupno 28 blagovremenih prijava. Komisija za izbor miritelja i arbitara sastavljena na predlog Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, od predstavnika reprezentativnih sindikata – Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata “Nezavisnost“, Unije poslodavaca Srbije i predstavnika Vlade Republike Srbije, imala je zadatak da donese odluku i izabere miritelje i arbitre.

Jednoglasnom odlukom Komisije izabrani su:

Sledeći kandidati za miritelje:

 1. Valentina Vojinović
 2. Daliborka Kosanović
 3. Dragana Jovanović
 4. Žarko Kovačević
 5. Gorica Milošević
 6. Biljana Drakula
 7. Dejan Milić
 8. Vijoleta Palić
 9. Predrag Plavkić
 10. Aleksandar Antić
 11. Miloš Stevović

Sledeći kandidati za arbitre:

 1. Valentina Vojinović
 2. Daliborka Kosanović
 3. Dragana Jovanović
 4. Žarko Kovačević
 5. Gorica Milošević
 6. Biljana Drakula
 7. Dejan Milić
 8. Vijoleta Palić
 9. Miloš Stevović

Ovim putem Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova se zahvaljuje svim kandidatima na pokazanom interesovanju i prijavi na Konkurs za izbor miritelja i arbitara. Na osnovu odluke Komisije, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova će doneti Rešenje o upisu izabranih kandidata u Imenik miritelja i arbitara, što će u najkraćem roku biti objavljeno u ,,Službenom glasniku Republike Srbije“.

23. Maj 2019.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova prisustvovaće na poziv Međunarodne organizacije rada na Četvrtom godišnjem subregionalnom sastanku mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova koji će se održati u Republici Severnoj Makedoniji, u Skoplju od 28. do 29. maja 2019. godine.

Godišnji sastanak mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova će se održati u formi konferencije za profesionalne miritelje u regionu i upoznavanje sa izveštajima o pojedinačnim sistemima rešavanja sporova u oblasti rada, predstavljanje vodećih principa za efikasno sprečavanje i rešavanje radnih sporova, upoznavanje sa kriterijumima za efikasno i kvalitetno pomirenje i posredovanje u svetlu komparativnih praksi i empirijskih istraživanja, predstavljanje i razmatranje nove reforme u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova, upoznavanje sa bazom podataka o subregionalnim slučajevima mirnog rešavanja sporova i etičkim principima rada miritelja i arbitara.

Razmena regionalnih iskustava imaće značaj za dalji razvoj pravnog instituta mirnog rešavanja radnih sporova, kako u regionu, tako i u Republici Srbiji. Ovaj skup će kroz zajedničku praksu doprineti i podizanju stručnih kapaciteta Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

25. April 2019.

Na inicijativu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mile Radivojević, imao je zadovoljstvo da se obrati grupi od oko 50 studenata Pravnog fakulteta Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i predstavi im institut mirnog rešavanja radnih sporova i rad Agencije.

Studijsku posetu su predvodili rektor Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru Suad Bećirović i dekan Pravnog fakulteta Reihan Kurtović, a studentima su se obratili i državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zaim Redžepović i pomoćnik direktora u Upravi za saradnju sa verskim zajednicama Ferid Bulić. Oni su govorili o naporima koji se ulažu da svi mladi ljudi, iz svih delova naše zemlje, upoznaju rad institucija, jer će u budućnosti oni biti nosioci najvažnijih funkcija u našem društvu.  Na kraju je najavljeno da će se ovakvi oblici saradnje nastaviti i u budućnosti.

12. April 2019.

Prvi interaktivni seminar za miritelje i arbitre u 2019. godini na temu „Individualni radni sporovi u praksi“, održan je 12. aprila u Beogradu.

Interaktivni seminar je otvorila Bojana Stanić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koja je naglasila doprinos izmene propisa unapređenju stanja u ovoj oblasti.

Zdenka Burzan, direktorka Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Crne Gore i direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mile Radivojević su govorili o regionalnoj saradnji, a predavanje na temu ,,Praksa Vrhovnog kasacionog suda u oblasti radnih sporova“ održao je sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu Predrag Trifunović. Tema drugog panela bila je posvećena mirnom rešavanju radnih sporova u praksi, gde su svoja iskustva učesnicima predstavili miritelji i arbitri Verica Hrnčjar i Dejana Spasojević.

Treći panel bio je posvećen veštinama rešavanja konflikta o kojima je govorila Milica Jovanović,  konsultant i ekspert za lični i profesionalni razvoj.

Poslednji panel Prvog interaktivnog seminara miritelja i arbitara bio je posvećen mirnom rešavanju radnih sporova u Crnoj Gori, kao i aktuelnim izmenama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova Crne Gore, o čemu je govorila prof. dr Vesna Simović – Zvicer.

Seminar je organizovan u cilju daljeg profesionalnog razvoja miritelja i arbitara u oblasti individualnih radnih sporova i ima posebnu važnost, jer omogućava neposrednu razmenu relevantnih iskustava, kao i primera dobre prakse.

03. April 2019.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dana 1. aprila 2019. godine u Javnoj medijskoj ustanovi „Radio-televizija Vojvodine“ potpisan je Sporazum o mirnom rešenju kolektivnog radnog spora povodom štrajka Odeljenja mobilne tehnike, Sektora tehnike televizije, zbog obračuna zarada.

Predlog za mirno rešavanje kolektivnog radnog spora podneo je Sindikat „Nezavisnost“ JMU „Radio-televizije Vojvodine“ povodom štrajka upozorenja Odeljenja mobilne tehnike, Sektora tehnike televizije, zbog načina obračuna zarada. Druga strana u sporu, poslovodstvo u JMU „Radio-televizije Vojvodine“ je prihvatilo da se ovaj spor rešava mirnim putem.

Za postupajućeg miritelja je u ovom postupku bio je određen prof. dr Senad Jašarević, a predstavnici poslodavca i sindikata su još jednom u praksi potvrdili prednosti socijalnog dijaloga između zaposlenih i poslodavca.

07. Mart 2019.

U „Službenom glasniku RS”, broj 14 od 6. marta 2019. godine objavljen je Javni oglas za izbor miritelja i arbitara na koji će svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove moći da se prijave do 8. aprila 2019. godine.

Tekst Javnog oglasa za izbor miritelja i arbitara možete preuzeti ovde.

Izjavu kojom se kandidat opredeljuje da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija preuzeti ovde.

25. Februar 2019.

Na 87. redovnoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, koja je održana u ponedeljak 25. februara 2019. godine, u Kragujevcu, sa početkom u 10:00 časova, razmatrana je Informacija o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2018. godinu.

Sednicom je predsedavao Dušan Petrović, sekretar Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, a informacije o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u vezi sa podacima o kojima se vode evidencije, kao i o drugim pitanjima od značaja za postupke mirnog rešavanja radnih sporova za 2018. godinu, prisutnima je izložio direktor Agencije, Mile Radivojević.

Informacija o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2018. godinu, pruža detaljan prikaz realizovanih aktivnosti u okviru svog delokruga, kao i statističke podatke o postupcima koji su vođeni pred Agencijom u 2018 godini.

Kompletnu Informaciju o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2018. godinu možete pogledati na linku: Informacija o radu 2018.

01. Februar 2019.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova donela je, po četvrti put Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara, za 2019. godinu.

Program stručnog usavršavanja ima za cilj kontinuirano unapređenje veština i znanja i ujednačavanje praksi miritelja i arbitara u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova, što je bitan preduslov za dalji razvoj instituta mirnog rešavanja radnih sporova u praksi, a time i efikasne radnopravne zaštite u Republici Srbiji.

Ovim Programom planirane su realizacije dve interaktivne obuke miritelja i arbitara i posebne individualne obuke. Pored navedenih obuka, Agencija će se zalagati da u 2019. godine organizuje i druge obuke uz ekspertsku podršku Međunarodne organizacije rada (MOR) kao i udruženja građana kao što je Inicijativa za razvoj i saradnju.

Na ovoj stranici možete preuzeti Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2019. godinu, klikom na dole navedeni link.

Program stručnog usavršavanja za 2019. godinu

21. Januar 2019.

U nastavku intezivne normativne aktivnosti u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova, koja je započeta usvojenim Izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, kojima je znatno proširen delokrug Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova,  doneta su još tri podzakonska akta:

Podzakonskim aktima, objavljenim u "Službenom glasniku Republike Srbije", br. 1/19, usklađeni su sa izmenama Zakona bliži uslovi u pogledu načina međusobnog opštenja učesnika u mirnom rešavanju radnog spora i vođenja postupka, detaljno su uređeni etički principi i pravila ponašanja miritelja i arbitara, kao i izgled obrasca i sadržaj identifikacionog dokumenta miritelja i arbitara Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

21. Januar 2019.

Štrajk u Republičkom geodetskom zavodu u koji su stupili sindikati „Nezavisnost“ RGZ i Jedinstvena organizacija sindikata RGZ prekinut je 21. januara, nakon sastanka sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoranom Đorđevićem i predstavnicima Kabineta predsednice Vlade Ane Brnabić.  Na sastanku je postignut dogovor i došlo se do kompromisnog rešenja koje je prihvatljivo svim stranama u sporu, a u cilju umanjenja štetnih posledica štrajka po građane Republike Srbije.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova se uključila u rešavanje ovog kolektivnog radnog spora mirnim putem po predlogu sindikata, a uz saglasnost poslodavca 7. decembra 2018. godine. Štrajk je bio odložen i došlo se do zajedničke preporuke sindikata i poslodavca o rešenju spora pred miriteljem Agencije, ali kako je preporuka podrazumevala i saglasnost više ministarstava bilo je neophodno uključiti i osnivača. Uključivanjem ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Đorđevića i Kabineta predsednice Vlade Ane Brnabić, zajedničkim naporima došlo se do dogovora koji je doveo do prekida ovog štrajka, prvenstveno u interesu građana Republike Srbije koji su najviše bili pogođeni štetnim posledicama.

03. Januar 2019.

Republika Srbija

REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO

REŠAVANjE RADNIH SPOROVA

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik RS", br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09), oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U REPUBLIČKOJ AGENCIJI ZA MIRNO REŠAVANjE RADNIH SPOROVA

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, Beograd, Makedonska 4.

II Radno mesto koje se popunjava:
 1. Radno mesto za  stručne, opšte i kadrovske poslove,  u zvanju savetnik, pod rednim brojem 5. u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova – 1 državni službenik.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i radno iskustvo u struci od najmanje tri godine.

III Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

 • Poznavanje Zakona o radu, Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, Zakona o štrajku, Zakona o državnim službenicima i poznavanje delokruga Agencije, proveravaće se usmenim putem (razgovor);
 • veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti - pismeno putem standardizovanih testova;
 • veština komunikacije-usmeno.

IV Mesto rada: Beograd, Makedonska 4.

V Adresa na koju se podnose prijave:  Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, Makedonska 4, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs”.

VI Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja: Dragana Andonovska, tel: 011/3131-416

VII Uslovi za rad na radnim mestima: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VIII Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

IX Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima ili original ili overena fotokopija dokaza o položenom pravosudnom ispitu; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo).

X Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici Agencije: http://www.ramrrs.gov.rs/IZJAVA

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji. Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, br. 93/14 i 22/15) je, između ostalog, propisano da je javni beležnik nadležan i za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa za koje je posebnim zakonima koji se primenjuju pre stupanja na snagu ovog zakona propisano da ih overava sud, odnosno opštinska uprava; da osnovni sud odnosno opštinske uprave kao povereni posao zadržavaju nadležnost za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa od 1. marta 2017. godine; da će izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, potpise, rukopise i prepise overavati osnovni sudovi, sudske jedinice, kao i prijemne kancelarije osnovnih sudova, odnosno opštinske uprave, kao povereni posao i posle 1. marta 2017. godine, a do imenovanja javnih beležnika.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika ili u opštini ili sudu.

XI Trajanje radnog odnosa: radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

XII Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, provera naznačenih veština i znanja obaviće se počev od 15. januara 2019. godine, u prostorijama Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, u Beogradu, Makedonska broj 4 i u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, Bulevar Mihaila Pupina broj 2, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama.

Napomena:Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene. Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Kandidat koji prvi put zasniva radni odnos u državnom organu, podleže probnom radu od šest meseci. Kandidat bez položenog državnog stručnog ispita prima se na rad pod uslovom da taj ispit položi do okončanja probnog rada.Ovaj oglas objavljuje se na web stranici Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova: www.ramrrs.gov.rs, Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

19. Decembar 2018.

U okviru potpisanog Sporazuma o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je imala zadovoljstvo da ugosti u utorak, 18. decembra 2018. godine, studente završne godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Studijsku posetu predvodili su profesori Pravnog fakulteta, prof. dr Ljubinka Kovačević i doc. dr Filip Bojić.

Kroz interaktivni razgovor, direktor Agencije, Mile Radivojević upoznao je studente sa pojmom instituta mirnog rešavanja radnih sporova, prednostima instituta u odnosu na postupak pred sudom, organizacijom i nadležnostima Agencije. O iskustvima u radu Agencije studentima govorio je zamenik direktora Ivica Lazović.

Nakon prezentacije rada Agencije, usledila je konstruktivna diskusija, u kojoj su studenti iskazali posebno interesovanje za dalji razvoj alternativnih vidova rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji.

16. Novembar 2018.

U Javnom stambenom preduzeću Kragujevac je uspešno okončano 269 individualnih radnih sporova pokrenutih zbog neisplate naknada za ishranu u toku rada i neisplate regresa za korišćenje godišnjeg odmora.

Poslovodstvo i zaposleni u Javnom stambenom preduzeću Kragujevac su dali pravi primer socijalno odgovornog poslovanja  i dobre prakse da se individualni radni sporovi rešavaju mirnim putem, a ne u sudskim postupcima. Na ovaj način su izbegnuti  nepotrebni sudski i ostali troškovi kako za zaposlene tako i za poslodavca, a zaposleni su u roku od 30 dana došli do arbitražnih rešenja, koja su iste pravne snage kao pravosnažne sudske presude.

Poslovodstvo i zaposleni su postupili u skladu sa Preporukom Vlade Republike Srbije date Zaključkom 05 broj 116-8060/2015 ("Službeni glasnik RS", broj 67) i svoj radni spor povodom naknada za ishranu u toku rada i neisplate regresa za korišćenje godišnjeg odmora za prethodni period rešili mirnim putem pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova.

15. Novembar 2018.

U Leskovcu je 14. novembra održana još jedna u nizu radionica Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova posvećenih jačanju vidljivosti i dostupnosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova i promociji značaja izmena i dopuna Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova koje su usvojene na sednici Osmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije.

Radionica je održana u prostorijama Visoke poslovne škole strukovnih studija u Leskovcu i  učestvovali su predstavnici UGS „Nezavisnost“, Saveza samostalnih sindikata Srbije, Unije poslodavaca Srbije i zainteresovana javnost iz ovog grada.

Radionica je deo projekta „Socijalni partneri zajedno za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova“, koji realizuje UG Inicijativa za razvoj i saradnju, uz finansijsku podršku Solidar Suisse – Kancelarija u Srbiji, a u partnerstvu sa Sindikatom UGS „Nezavisnost“, Savezom Samostalnih Sindikata Srbije, Unijom poslodavaca Srbije uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Prezentaciju rada Agencije i instituta mirenja i arbitraže održao je zamenik direktora Agencije Ivica Lazović, a simulaciju postupka prisutnim predstavnicima sindikata i poslodavcima su održali miritelji i arbitri Agencije Ružica Erceg i Danijela Koštan Kovačević. Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa prednostima korišćenja ovog instituta i praksom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

08. Novembar 2018.

U Subotici je 7. novembra održana treća u nizu radionica na temu: "Mirno rešavanje radnih sporova u praksi", sa ciljem da promoviše značaj izmena i dopuna Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova i da se predstavi institut mirnog rešavanja radnih sporova i njegove prednosti u odnosu na sudsko rešavanje sporova.

Radionica je deo projekta „Socijalni partneri zajedno za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova“, koji uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova realizuje Udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju, uz finansijsku podršku Solidar Suisse - Kancelarija u Srbiji, a u partnerstvu sa Ujedinjenim granskim sindikatima „Nezavisnost“, Savezom samostalnih sindikata Srbije i Unijom poslodavaca Srbije.

Prezentaciju rada Agencije i instituta mirenja i arbitraže održao je zamenik direktora Agencije Ivica Lazović, a simulaciju postupka prisutnim predstavnicima sindikata i poslodavcima su održali miritelji i arbitri Agencije Dejana Spasojević Ivančić i Kristina Blažić. Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa prednostima korišćenja ovog instituta i praksom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

06. Novembar 2018.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je 31. oktobra održala u prostorijama Regionalne privredne komore u Pirotu drugu u nizu radionica posvećenih jačanju vidljivosti i dostupnosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova.

Cilj radionice, u kojoj su učestvovali predstavnici poslodavaca i sindikata sa područja Pirotskog okruga, je ukazivanje na značaj izmena i dopuna Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova i predstavljanje instituta mirnog rešavanja radnih sporova i njegove prednosti u odnosu na sudsko rešavanje sporova.

Prezentaciju rada Agencije i instituta mirenja i arbitraže održao je zamenik direktora Agencije Ivica Lazović, a simulaciju postupka prisutnim predstavnicima sindikata i poslodavcima su održali miritelji i arbitri Agencije Ružica Erceg i Danijela Koštan Kovačević. Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa prednostima korišćenja ovog instituta i praksom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Radionica je deo projekta „Socijalni partneri zajedno za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova“, koji realizuje UG Inicijativa za razvoj i saradnju, uz finansijsku podršku Solidar Suisse – Kancelarija u Srbiji, a u partnerstvu sa Sindikatom UGS NEZAVISNOST, Savezom Samostalnih Sindikata Srbije, Unijom poslodavaca Srbije uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Radionice će se održati i u Subotici i Leskovcu.

25. Oktobar 2018.

U Opštoj bolnici „Studenica“ u Kraljevu kolektivni radni spor povodom odluke da stupe u štrajk podnela su dva sindikata Osnovna organizacija sindikat lekara i farmaceuta i Osnovna organizacija sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije Opšte bolnice „Studenica“ Kraljevo. Štrajk je najavljen zbog nezadovoljstva Aktom o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini Opšte bolnice „Studenica“ Kraljevo i tražilo se povlačenje tog akta i svih akata koji su iz njega proistekli.

Poslovodstvo Opšte bolnice „Studenica“ Kraljevo je dalo saglasnost da se ovaj postupak rešava mirnim putem, postupivši na taj način u skladu sa Zaključkom Vlade 05 Broj 116-8060/2015 kojim se preporučuje javnom sektoru, odnosno svim ustanovama i institucijama koje se finansiraju iz budžeta, da sve kolektivne i individualne radne sporove rešavaju posredstvom Agencije radi uštede budžetskih sredstava.

Za postupajućeg miritelja Agencije određena je Dragana Miletić koja je nakon četiri rasprave došla do jednoglasne odluke Odbora za mirenje kojom je postignuta saglasnost strana u sporu, te je on okončan mirnim putem.  Postignuta je saglasnost da se pokrene procedura izmene Akta o proceni rizika na radnim mestima i akata koji su iz njega proistekli.

Predstavnici poslodavca Opšte bolnice „Studenica“ Kraljevo i dva sindikata Osnovne organizacije sindikat lekara i farmaceuta i Osnovne organizacije sindikata medicinskih sestra i tehničara Srbije Opšte bolnice „Studenica“ Kraljevo pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora i odustajanje od štrajka, kao najradikalnijeg načina borbe za radnička prava.