Aktivnosti

05. April 2023.

Međunarodna organizacija rada (MOR) je započela razvoj metodologije za pružanje tehničke pomoći u prevenciji i rešavanju radnih sporova, kako bi poboljšala pristup pravdi u oblasti rada svojim članicama. Dana 5. i 6. aprila 2023. godine organizovana je radionica za primenu nove metodologije samoprocene u Beogradu.

Radionicu su vodili Kristina Miheš, Šef odseka za zakon o radu i reforme i Valeri Van Goethem, Specijalista radnog prava Međunarodne organizacije rada. Na radionici su učestvovali predstavnici Unije poslodavaca Srbije, reprezentativnih sindikata - Saveza samostalnih sindikata i UGS „Nezavisnost“, miritelji i arbitri, eksterni eksperti i većina zaposlenih u Agenciji.

Jedan od glavnih ciljeva radionice je korišćenje dijagnostičkog alata razvijenog od strane MOR-a, za samoprocenu vansudskih institucija za prevenciju i rešavanje sporova. Predviđeno je da će ovaj dijagnostički alat pomoći državi i socijalnim partnerima u proceni i razumevanju trenutne situacije, u indentifikovanju potencijalnih mogućnosti i izazova, kao i u zajedničkom osmišljavanju mera za njihovo rešavanje. Takođe, ovaj dijagnostički alat će pomoći i MOR-u u efikasnijem prilagođavanju i usmeravanju svoje tehničke pomoći u skladu sa potrebama indentifikovanim od strane nacionalnih tripartitnih konstituenata.

31. Mart 2023.

Trodnevna godišnja regionalna konferencija Mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova, održana je u Crnoj Gori u Budvi od 28. do 30. marta 2023. godine. Konferenciji su prisustvovali direktori agencija i drugih tela za mirno rešavanje radnih sporova i miritelji i arbitri iz Crne Gore, Rumunije, Bugarske, Republike Severne Makedonije, Albanije, Republike Srpske (BiH), Grčke, Španije, Mađarske i Republike Srbije.

Regionalna konferencija okupila je više od 30 učesnika iz zemalja Zapadnog Balkana uz fokus na temu unapređenja institucija za mirno rešavanje radnih sporova kroz poređenje ostvarenih performansi i sistema za vođenje postupaka.

Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije dr Ivica Lazović je bio jedan od uvodnih panelista koji je govorio o ASLD aplikaciji koja je razvijena kroz ESAP 2 projekat radi prikupljanja ključnih informacija o indikatorima značajnim za posmatranje i razumevanje instituta mirnog rešavanja radnih sporova na prostoru Zapadnog Balkana. On je istakao da, sa stanovišta Agencije vrednost ove aplikacije ogleda se u mogućnosti da kroz nju sagledamo svoj položaj u odnosu na druge institucije iz okruženja koje se bave mirnim rešavanjem radnih sporova, da uporedimo vrednosti pokazatelja i da kroz dalju saradnju i konsultacije preduzmemo eventualne korektivne akcije u procesima rada.

Drugog dana konferencije, učesnike je sa praksom mirnog rešavanja radnih sporova u Grčkoj upoznao prof. dr Kostas Papadimitriou sa Pravnog fakulteta u Atini i predsednik OMED iz Grčke organizacije za medijaciju i arbiražu. Takođe, Diego Ribera iz Španije je govorio o iskustvika španske Fondacija za međukonfederalno posredovanje i arbitražu.

Ceo događaj je organizovan kao deo projekta Employment and Social Affairs Platform 2 ESAP 2, koji predstavlja regionalni projekat finansiran sredstvima Evropske unije, a implementiran od strane Međunarodne organizacije rada (ILO) i Regionalnog saveta za saradnju. Kroz ESAP 2 projekat tim Međunarodne organizacije rada, između ostalog, pruža podršku zemljama Zapadnog Balkana u unapređenju i razvoju instituta mirnog rešavanja radnih sporova.

31. Mart 2023.

Uz posredovanje Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova potpisana je zajednička Preporuka o mirnom rešenju kolektivnog radnog spora povodom primene kolektivnog ugovora za zaposlene u Predškolskoj ustanovi „Lane“ iz Doljevca.

Spor je pokrenut od strane sindikata GSPRS "Nezavisnost" PU „Lane“ iz Doljevca, a Opština Doljevac kao osnivač je prihvatila da se spor reši mirnim putem, pred Agencijom.

Za postupajuću miriteljku je određena doc. dr Marija Dragićević koja je, u skladu za zakonom, na prvoj raspravi formirala Odbor za mirenje u koji su ušli predstavnici svih strana u sporu. Nakon tri održane rasprave došlo je do usaglašavanja stavova između predstavnika strana u sporu o načinu rešavanja spornih pitanja. Članovi Odbora za mirenje su utvrdili konačan tekst Preporuke za koju su, u skladu sa zakonom, jednoglasno glasali.

Na ovaj način, u PU „Lane“ iz Doljevca, predstavnici osnivača i sindikata, dali su još jedan primer kako se uspešno vodi socijalni dijalog, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije da se radni sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.

20. Mart 2023.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, dana 06. marta 2023. godine, potpisana je zajednička Preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora povodom primene PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika.

Postupak pred Agencijom je pokrenut od strane Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine, a druga strana u sporu, Ministarstvo prosvete se saglasilo da se postupak rešava mirnim putem.

Postupajuća miriteljka, u skladu sa zakonom, na prvoj raspravi je formirala Odbor za mirenje u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajuća miriteljka. Nakon dve održane rasprave došlo je do usaglašavanja stavova između predstavnika strana u sporu o načinu rešavanja svih spornih pitanja. Članovi Odbora za mirenje su utvrdili konačan tekst Preporuke za koju su, u skladu sa zakonom, jednoglasno glasali.

Predstavnici socijalnih partnera, sindikata i ministarstva, dali su doprinos mirnom rešavanju radnih sporova i pokazali su prednosti socijalnog dijaloga između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se ovi sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.

16. Mart 2023.

U sredu 15. marta 2023. godine potpisan je Sporazum o saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Tim povodom je održana i izuzetno posećena tribina „Mirno rešavanje radnih sporova“ na kojoj su pored studenata prisustvovali i brojni nastavnici Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Sporazum su potpisali dekan Pravnog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici prof. dr Slobodanka Kovačević Perić i direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dr Ivica Lazović.

Direktor Agencije dr Ivica Lazović, se zahvalio prof. dr Slobodanki Kovačević Perić na doprinosu promociji instituta mirnog rešavanja radnih sporova i tom prilikom joj uručio Plaketu Agencije za izuzetnu višegodišnju saradnju, u vanrednim uslovima u kojima ovaj Fakultet funkcioniše.

Prorektor Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici prof. dr Vladimir Boranijašević je sa saradnicima organizovao prijem za direktora Agencije na kome su predstavili situaciju i složene okolnosti u kojima funkcionišu na zavidnom nivou. Razgovaralo se i o značaju međuinstitucijalne saradnje sa različitim državnim organima kako bi studenti dobili mogućnost sticanja prakse i stručnog usavršavanja. U tom pravcu, planirana je dalja saradnja.

Takođe, gospodin Lazović je istakao da je veoma ponosan što je pravni mehanizam mirnog rešavanja radnih sporova profunkcionisao i na Kosovu i Metohiji. Od osnivanja Agencija nije imala miritelje i arbitre na prostorima Kosova i Metohije i nije vođen ni jedan postupak mirnog rešavanja radnih sporova. Uz malo zalaganja, za samo dve godine to se promenilo, te ova Agencija sada ima miritelje i arbitre na Kosovu i Metohiji, kao i prve postupke mirnog rešavanja i individualnih i kolektivnih radnih sporova. Za sve navedeno značajna je saradnja sa Univerzitetom.

Cilj potpisanog Sporazuma je uspostavljanje saradnje potpisnica koja će doprineti razvoju i unapređenju kapaciteta Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Pravnog fakulteta iz Kosovske Mitrovice. Potpisivanjem sporazuma stvorene su mogućnosti za dodatno usavršavanje i stručnu praksu studenata ovog fakulteta, kao i miritelja i arbitara Agencije i promovisanje instituta mirnog rešavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova među studentima, kao i za razmenu informacija i iskustava, učešće u realizaciji projekata, organizovanje seminara i skupova, te razvoj izdavačke delatnosti u oblastima od obostranog interesa.

10. Mart 2023.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova sporazumno je rešen kolektivni radni spor u Opštoj bolnici u Ćupriji, a povodom primene kolektivnog ugovora kod poslodavca.

Ovaj postupak je pokrenut po Predlogu za pokretanje postupka mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora od strane Udruženih sindikata Srbije „Sloga“ – sindikata zdravstva i socijalne zaštite, a poslodavac Opšta bolnica u Ćupriji se saglasio da se postupak rešava mirnim putem, pred Agencijom.

Za postupajućeg miritelja je određen doc. dr Aleksandar Antić, koji je na prvoj raspravi formirao Odbor za mirenje, a u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj. Posle tri rasprave utvrđena je zajednička preporuka kojom se preporučuje način rešavanja spornog pitanja. Sve strane u postupku su jednoglasno usvojile predloženi Sporazum. Sporazum, u skladu sa Zakonom, ako je predmet spora kolektivni ugovor, postaje osnov za zaključivanje, izmene i/ili dopune kolektivnog ugovora.

Na ovaj način, u Opštoj bolnici u Ćupriji predstavnici poslodavca i sindikata, dali su još jedan primer kako se uspešno vodi socijalni dijalog, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije da se radni sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.

02. Mart 2023.

U okviru projekta „Otvorena vrata pravosuđa“ u Osnovnom sudu u Čačku u četvrtak 2. marta 2023. godine organizovano je predstavljanje mirnog rešavanja radnih sporova za zainteresovanu javnost u ovom gradu. Moderator skupa je bio Blažo Nedić advokat i medijator, a panelisti su bili sudija Ivan Drobnjak iz Osnovnog suda u Čačku i direktor Agencije Ivica Lazović.

U prepunoj sudnici 1 Osnovnog suda u Čačku su došle mnoge zainteresovane sudije, advokati, veštaci, predstavnici sindikata i građani.

Govorilo se prvenstveno o sudskoj praksi i nadležnostima Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, o tome koji su sporovi podobni za mirno rešavanje pred Agencijom, o individualnim radnim sporovima, arbitraži, toku postupka, izboru arbitra i miritelja, kolektivnim sporovima, o tome zašto je rad Agencije značajan sindikatima i koji su benefiti rešavanja spora pred Agencijom u poređenju sa sudskim postupkom. Posebna pažnja je posvećena mobingu i zlostavljanju na radu i praksi mirnog rešavanja ovih predmeta, ali i mnogim drugim temama. Nakon formalnog dela, postavljena su i brojna pitanja o kojima se razgovaralo.

20. Februar 2023.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova potpisana je zajednička Preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora u preduzeću JP „Službeni glasnik“ a zatim na osnovu nje i Sporazum o rešenju spora.

Postupak pred Agencijom je pokrenut od strane UGS „Nezavisnost“ kod poslodavca JP „Službeni glasnik“ , a povodom kolektivnog radnog spora čiji je predmet ostvarivanje prava na utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca. JP „Službeni glasnik“ je prihvatio da se spor rešava mirnim putem, posredstvom Agencije. Nakon četiri održane rasprave strane u sporu su postigle dogovor oko spornih pitanja i došle do Sporazuma o rešenju kolektivnog radnog spora.

Predstavnici UGS „Nezavisnost“ i JP „Službeni glasnik“ pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se ovi sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.

27. Januar 2023.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova rešavan je kolektivni radni spor u JKP Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd“, a koji je okončan donošenjem preporuke miritelja. Kolektivni radni spor čiji je predmet pravo na sindikalno organizovanje i delovanje, pokrenut je na predlog Sindikata „Sloga“ GSP, koji su deo USS „Sloga“

Postupajući miritelj Predrag Plavkić, u skladu sa zakonom, na prvoj raspravi je formirao Odbor za mirenje u koji su ušli miritelj kao predsedavajući Odbora i predstavnici svih strana u sporu. Nakon četiri održane rasprave strane u sporu nisu došle do zajedničke preporuke, ali su izneli niz predloga za prevazilaženje situacije, a na zahtev strana u sporu, miritelj je doneo preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Poslodavac i sindikalna organizacija su uspostavili uspešan dijalog i smanjene su tenzije u cilju iznalaženja kompromisnog rešenja prihvatljivog za obe strane. Preporuka je da se dijalog nastavi i da se sva buduća sporna pitanja rešavaju mirnim putem i socijalnim dijalogom.

20. Januar 2023.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova donela je Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2023. godinu.

Program stručnog usavršavanja ima za cilj kontinuirano unapređenje veština i znanja i ujednačavanje praksi miritelja i arbitara u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova, što je bitan preduslov za dalji razvoj instituta mirnog rešavanja radnih sporova u praksi, a time i efikasne radnopravne zaštite u Republici Srbiji.

Ovim Programom planirane su dve obuke miritelja i arbitara i posebne individualne obuke. Pored navedenih obuka, Agencija će u 2023. godini organizovati i druge obuke uz ekspertsku podršku Međunarodne organizacije rada (MOR) i Nemačkom saradnjom u Srbiji „GIZ“ sa kojima se realizuje projekat „Obezbeđivanje adekvatnog pristupa žalbenim mehanizmima za radnike u automobilskoj, elektro i tekstilnoj industriji u Srbiji“.

Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2023. godinu možete preuzeti klikom na LINK.

30. Decembar 2022.

Puno uspeha u Novoj godini želi vam tim Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

21. Decembar 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova ugostila je, u sredu, 21. decembra 2022. godine, studente završne godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji pohađaju nastavu na predmetu Radno pravo. Poseta je organizovana u okviru potpisanog Sporazuma o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu a predvodili su je prof. dr Ljubinka Kovačević i doc. dr Filip Bojić.

Posetu je otvorio direktor Agencije, dr Ivica Lazović, koji se zahvalio prof. dr Ljubinki Kovačević na doprinosu promociji instituta mirnog rešavanja radnih sporova i tom prilikom joj uručio Plaketu Agencije za izuzetnu saradnju, kontinuiranu podršku u obukama miritelja i arbitara i stručno konsultovanje u radu. U nastavku, on je studente upoznao sa nadležnostima Agencije, rokovima u kojima se postupak pred Agencijom okončava kao i sa statistikom pokrenutih postupaka u prethodnom periodu. Posebnu pažnju, gospodin Lazović, je posvetio prednostima koje vođenje postupka pred Agencijom ima u odnosu na sudski postupak, za sve strane u sporu.

Primere iz prakse rada Agencije studentima je predstavila Dragana Andonovska, viši savetnik u Agenciji. Ona je pokazala kako se, kada postoji dobra volja strana u sporu, i neki od najkomplikovanijih radnih sporova mogu rešiti mirnim putem, bez vođenja dugotrajnog sudskog postupka.

Upoznavanje sa radom Agencije završeno je razgovorom sa studentima, u kome su studenti postavljali pitanja i iznosili svoja mišljenja i dileme o alternativnim vidovima rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji.

13. Decembar 2022.

Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, dodeljena je Plaketa za doprinos socijalnom dijalogu i uspešnu saradnju od strane Sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije, na sednici Republičkog odbora ovog sindikata koja je održana 13. decembra 2022. godine u Beogradu.

Predsednik sindikata, Saša Torlaković, uručio je ovom prilikom Agenciji plaketu za uspešnu saradnju sa SRGIGMS. Uz zahvalnost Agenciji za do sada učinjeno on je istakao značaj proširenja saradnje i intenziviranja aktivnosti kako bi se članovi sindikata u što većem broju usmeravali da sve nastale radne sporove rešavaju mirnim putem.

Prisutnima je dosadašnji rad i nadležnosti Agencije predstavila Dragana Andonovska, rukovodilac Grupe za pravne i stručne poslove u Agenciji. Ona je, uz poseban osvrt na primere iz dosadašnje prakse, podsetila učesnike na sve prednosti koje mirno rešavanje radnih sporova nosi. Takođe sindikalnim predstavnicima je predstavljen CAF model upravljanja kvalitetom koji Agencija sprovodi.

Skupu su prisustvovali i predsednik SSSS Ljuba Orbović, Dule Vuković, državni sekretar u Ministarstvu građevine Dragan Stevanović, direktor uprave za bezbednost i zdravlje na radu Dunja Radojičić i brojni predstavnici ovog sindikata.

09. Decembar 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova predstavila je svoj rad na poziv Zajednice sindikata Srbije na skupu koji je ovaj sindikat organizovao od 07. do 09. decembra na Divčibarama. Ispred Agencije je učestvovao direktor Agencije dr Ivica Lazović koji je predstavio Agenciju, a govorila je i Mira Basta iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Na navedenom skupu sindikalni predstavnici, njih preko šezdeset, iz različitih grana i lokalnih samouprava Republike Srbije, mogli su iz prve ruke da se upoznaju sa dosadašnjim radom Agencije i benefitima koje mirno rešavanje radnih sporova pruža.

Na skupu su pored predstavnika Agencije i Ministarstva govorili i predsednik Zajednice sindikata Srbije Petar Milovanović, kao i sindikalni predstavnici iz različitih grana koje su deo ovog sindikata.

02. Decembar 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova održala je Drugu interaktivnu obuku za miritelje i arbitre u 2022. godini. Obuka na temu „Radni sporovi u praksi“ realizovana je 02. decembra 2022. godine u Palati „Srbija“ uz prisustvo velikog broja miritelja i arbitara.

Dobrodošlicu prisutnima poželeo je direktor Agencije, dr Ivica Lazović, koji je istakao značaj kontinuiranog održavanja ovakvih skupova na kojima miritelji i arbitri imaju priliku da usavrše svoja znanja, razmene iskustva i dobiju nova saznanja vezano za aktuelnu sudsku praksu.

Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, predstavila je prisutnima delokrug rada Poverenika uz poseban osvrt na zaštitu od diskriminacije, kao oblast kojom se zajedno bavimo, ali i na predstojeću intenzivnu saradnju. Ona je naglasila da postoji dosta prostora za saradnju između Agencije i Poverenika uz navođenje projekta koji će se realizovati u toku naredne godine u partnerstvu između nemačkog GIZ-a, Međunarodne organizacije rada, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Agencije. Sa aktuelnostima iz domena delovanja Međunarodne organizacije rada prisutne je upoznao Jovan Protić, koordinator MOR-a za Srbiju.

Inspirativno predavanje na temu sprečavanja diskriminacije na radu i vezano za rad održala je prof. dr Ljubinka Kovačević sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

O zlostavljanju na radu, prepoznavanju i sprečavanju, kao i posledicama koje ono ostavlja na pojedinca i kolektiv govorila je psihijatar Instituta za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović“ mr sci dr Marjana Trkulja.

Posebno zanimljiv i koristan deo bilo je upoznavanje sa aktuelnom sudskom praksom u oblasti radnih sporova, a o kojoj su govorili Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji i dr Bojan Božović, sudija Višeg suda iz Novog Sada. Sa iskustvima iz prakse mirnog rešavanja radnih sporova učesnike je upoznao prof. dr Živko Kulić, miritelj i arbitar Agencije od osnivanja.

30. Novembar 2022.

Uz posredovanje Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova potpisana je zajednička Preporuka o mirnom rešenju kolektivnog radnog spora povodom primene PKU za zaposlene u osnovnim, srednjim školama i predškolskim ustanovama na teritoriji Grada Novog Pazara.

Postupak pred Agencijom je pokrenut na inicijativu GSPRS „Nezavisnost“, a povodom obračuna i isplate naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada za zaposlene u osnovnim, srednjim školama i predškolskim ustanovama u skladu za posebnim kolektivnim ugovorima.

Grad Novi Pazar je prihvatio učešće u postupku mirnog rešavanja radnog spora, a aktivnu ulogu na vođenim raspravama uzeo je gradonačelnik Grada Novog Pazara, gospodin Nihat Biševac. Svojim angažovanjem i delovanjem predstavnici lokalne samouprave su pokazali razumevanje za spor koji je nastao i iskazali punu spremnost da se isti reši mirnim putem.

Za postupajuću miriteljku određena je Dejana Spasojević Ivančić, miritelj i arbitar Agencije. Na prvoj raspravi formiran je Odbor za mirenje, u skladu sa Zakonom, u koji su ušli pored miriteljke, predstavnici strana u sporu, za sindikat predsednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ Srđan Slović, a za Gradsku upravu za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara Ulfeta Demčović.

Nakon tri održane rasprave, strane u sporu su postigle dogovor o načinu rešavanja spora i to tako što će visina cene prevozne karte biti utvrđena na osnovu važećih cena vršioca usluga javnog prevoza, u zavisnosti od zona, koje su tačno određene u Gradu Novom Pazaru.

Na osnovu postignutog dogovora 30. novembra 2022. godine u prostorijama Agencije potpisana je Preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora i parafiran je i Sporazum koji je prosleđen na potpisivanje gradonačelniku Grada Novog Pazara.

Predstavnici Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ i Grada Novog Pazara pokazali su još jednom kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se ovi sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.

18. Novembar 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova na skupu pod nazivom „Upoznavanje sindikalnih predstavnika sa prednostima mirnog rešavanja radnih sporova“, koji je održan 18. novembra 2022. godine, predstavila je svoj rad sindikalnim predstavnicima svih većih sindikata sa kojima Agencija sarađuje.

Skup je otvorio direktor Agencije, dr Ivica Lazović, koji se zahvalio prisutnima što prepoznaju Agenciju kao instituciju kojoj se mogu obratiti kako bi ostvarili svoja prava, uz nadu daće se ovi odnosi intenzivirati i daće u budućnosti još veći broj radnih sporova biti pokretan pred Agencijom umesto pred sudovima. On je ukazao na značaj informisanosti sindikalnih predstavnika o uslugama koje Agencija pruža i tom prilikom istakao da skupove ovog tipa treba održavati na godišnjem nivou.

O istorijatu Agencije, njenim nadležnostima i dosadašnjim rezultatima rada prisutne je upoznala Dragana Andonovska, viši savetnik u Agenciji. Istaknuti miritelji i arbitri Agencije, prof. dr Živko Kulić i Dejana Spasojević Ivančić, govorili su o primerima iz prakse mirnog rešavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova ističući prednosti ovog instituta i naglašavajući barijere sa kojima se suočavaju u radu.

Tokom skupa, istaknutim predstavnicima sindikalnih organizacija koji su doprineli afirmaciji Agencije kao institucije pred kojom se na brz i efikasan način rešavaju radni sporovi, uručene su Zahvalnice. Zahvalnice su uručene Radetu Ercegu, Violeti Gojković, Predragu Đuriću, Dragomiru Miloševiću i Radici Ilić.

Na kraju skupa učesnici su bili u prilici da postave pitanja i učestvuju u diskusiji.

14. Novembar 2022.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova potpisana je zajednička Preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora povodom primene PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika („Službeni glasnik RS“, br. 21/2015, 92/2020 i 123/2022).

Postupak pred Agencijom je pokrenut od strane Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, na jednoj strani, a Ministarstva prosvete, na drugoj strani, povodom primene kolektivnog ugovora i poštovanja članova 18 i 19 i otpočinjanja pregovora o visini osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika. Postupak je vođen i okončan u skladu sa pravilima propisanim Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova. Za postupajućeg miritelja je određen prof. dr Živko Kulić. Formiran je odbor za mirenje, u skladu sa zakonom, u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj. Posle tri rasprave, došlo je do usaglašavanja stavova o načinu rešavanja spora i utvrđena je zajednička preporuka kojom se preporučuje način rešavanja spornih pitanja.

Predstavnici socijalnih partnera, sindikata i ministarstva, dali su doprinos mirnom rešavanju radnih sporova i pokazali su prednosti socijalnog dijaloga između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se ovi sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.

28. Oktobar 2022.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova sporazumno je rešen kolektivni radni spor u Zavodu za urgentnu medicinu Niš, a povodom zaključivanja kolektivnog ugovora kod poslodavca.

Ovaj postupak je pokrenut po Predlogu za pokretanje postupka mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora od strane Sindikata zavoda za hitnu medicinsku pomoć (SZZHMP) Niš, a poslodavac Zavodu za urgentnu medicinu Niš se saglasio da se postupak rešava mirnim putem, pred Agencijom.

Za postupajućeg miritelja je određen prof. dr Goran Obradović, koji je na prvoj raspravi formirao Odbor za mirenje, a u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj. Posle tri rasprave utvrđena je zajednička preporuka kojom se preporučuje način rešavanja spornog pitanja. Sve strane u postupku su jednoglasno usvojile predloženi Sporazum, a nakon čega je potpisan i Sporazum o rešenju spora. Sporazum, u skladu sa Zakonom, ako je predmet spora kolektivni ugovor, postaje osnov za zaključivanje, izmene i/ili dopune kolektivnog ugovora. A ako predmet spora nije kolektivni ugovor, sporazum ima snagu izvršne isprave.

Na ovaj način, u Zavodu za urgentnu medicinu Niš predstavnici poslodavca i sindikata, dali su još jedan primer kako se uspešno vodi socijalni dijalog, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije da se radni sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.

28. Oktobar 2022.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova kolektivni radni spor u JP „Surčin“ rešen je donošenjem preporuke miritelja, a za koju su glasali svi članovi Odbora za mirenje. Kolektivni radni spor čiji je predmet pravo na sindikalno organizovanje i delovanje, pokrenut je na predlog Slobodnog sindikata JP „Surčin“.

Postupajući miritelj Emila Spasojević, u skladu sa zakonom, na prvoj raspravi je formirala Odbor za mirenje u koji su ušli miritelj kao predsedavajući Odbora i predstavnici svih strana u sporu. Nakon dve održane rasprave strane u sporu su došle do zajedničke preporuke, koja je stavljena na glasanje i usvojena. U skaladu sa rezultatom glasanja, a na zahtev strana u sporu, miritelj je doneo preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Poslodavac i sindikalna organizacija su se saglasili da se za delovanje sindikata obezbede odgovarajući uslovi, pre svega tehničko-prostorni i pristup informacijama neophodnim za obavljanje sindikalnih aktivnosti. Takođe, saglasili su se i daće sva buduća sporna pitanja rešavati mirnim putem i socijalnim dijalogom.

27. Oktobar 2022.

Dva poslednja slučaja uspešnog angažovanja miritelja u kolektivnom pregovaranju u JP „Zavodu za udžbenike“ i „HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o.“ još jednom nas podsećaju na značaj ovog mehanizma za sve zainteresovane strane u kolektivnom pregovaranju, za poslodavca, zaposlene i osnivača.

Zakonom o Mirnom rešavanju radnih sporova propisano je da učesnici u zaključivanju kolektivnog ugovora mogu da podnesu predlog Agenciji za učešće miritelja u kolektivnom pregovaranju u cilju pružanja pomoći i sprečavanja nastanka spora. Taj Predlog sadrži vrstu kolektivnog ugovora, učesnike, mesto i vreme pregovora, a zajednički predlog ime i prezime miritelja.

Miritelj u postupku kolektivnog pregovaranja prisustvuje pregovorima, ukazuje učesnicima na predloge koji nisu u skladu sa zakonom i drugim propisom i pruža pomoć učesnicima radi sprečavanja nastanka spora.

Agenciju su po navedenom osnovu uključili u kolektivno pregovaranje u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva i „HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o.“ gde su miritelji svojim učešćem dali doprinos pregovorima. Oba poslodavca i zaposleni, odnosno sindikalne organizacije, u ovim preduzećima su pozitivan primer dobre prakse i spremnosti na socijalni dijalog, a sve u cilju pronalaženja održivih rešenja u skladu sa propisima za sva sporna pitanja.

27. Oktobar 2022.

Povodom slučaja zaposlene iz JKP Vodovod u Lazarevcu koja je smatrala da je izložena mobingu, a koji je izazvao i medijsku pažnju više na linku još jednom se potvrdilo da je Agencija prava adresa za sve koji misle da su izloženi mobingu.

Zaposlena u ovom preduzeću je podnela predlog za mirno rešavanje radnog spora pred Agencijom, smatarjući da je izložena mobingu. Agencija je u skladu sa Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova poslala predlog drugoj strani, poslodavcu JKP Vodovod u Lazarevcu, na saglasnost. Poslodavac se saglasio da se ovaj postupak rešava mirnim putem, a u skladu i poštojući preporuku Vlade Republike Srbije date Zaključkom 05 Broj 116-8060/2015 („Sl. Glasnik RS“ br. 67/15), kojim se preporučuje javnom sektoru, odnosno svim ustanovama i institucijama koje se finansiraju iz budžeta, da sve kolektivne i individualne radne sporove rešavaju posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Nakon dve održane rasprave, poslodavac i zaposlena su pokazali visok nivo odgovornosti da se sva sporna pitanja reše, te se došlo do sporazuma o rešenju svih spornih tačaka. Zaključeno je da pojedinačni pravni akti poslodavca kojima odlučuje o pravima i obavezama iz radnog odnosa ne mogu biti predmet zaštite prava po osnovu zlostavljanja na radu, ali da postoji nesporazumu po više pitanja. Sva ta sporna pitanja su rešena u konstruktivnom dijalogu i želji stvaranja prijatne radne atmosfere bez poremećenih međuljudskih odnosa. Na kraju, strane su došle do sporazuma koji je potvrđen i arbitražnim rešenjem.

Takođe, pred Agencijom se rešavao u septembru ove godine i postupak zaposlene u jednom sudu koja je smatrala da je izložena zlostavljanju na radu. Ona je podnela predlog Agenciji, koji je poslat poslodavcu na saglasnost. Poslodavac je prihvatio da se ovaj postupak rešava mirnim putem pred Agencijom. Bila je dovoljna samo jedna rasprava da se sva sporna pitanja reše i da se postupak uz međusobna izvinjenja i pružanje ruku okonča u interesu opšteg dobra i kolektiva. Nakon toga, postupajući arbitar koji je vodio ovu raspravu, uz saglasnost strana, okončao je postupak.

Navedeni primeri su samo neki iz prakse Agencije, koji potvrđuju da je ona prava adresa za sve koji misle da su izloženi mobingu i dobra alternativa Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu ili dugotrajnim sudskim postupcima.

Izmenama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova 2018. godine, Agencija ove postupke rešava tako što nastoji da pomiri strane i da se dođe do obostrano prihvatljivog rešenja za ponašanja i odnose koje neko doživljava kao zlostavljanje, a neko kao konflikt, svađu ili nesporazum. U cilju normalizacije odnosa u radnom okruženju, stavaranja dobre radne amosfere, izbegavanja dugotrajnih sudskih sporova i dodatnog remećenja odnosa kod poslodavca, Agencija ove postupke rešava sporazumom strana, a koji se potvrđuje arbitražnim rešenjem koje je pravosnažno i izvršno. Pohvalno je što sve veći broj poslodavaca i zaposlenih prepoznaje prednosti ovakvog postupka i poverenje poklanja Agenciji nasuprot dugotrajnih sudskih postupaka.

26. Oktobar 2022.

U sredu 26. oktobra 2022. godine, potpisan je Sporazum o saradnji između Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta privredna akademija u Novom Sadu i Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Cilj Sporazuma je uspostavljanje saradnje potpisnica koja će doprineti razvoju i unapređenju kapaciteta Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe. Potpisivanjem sporazuma stvorene su mogućnosti za dodatno usavršavanje i stručnu praksu studenata ovog fakulteta, kao i miritelja i arbitara Agencije i promovisanje instituta mirnog rešavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova među studentima, kao i za razmenu informacija i iskustava, učešće u realizaciji projekata, organizovanje seminara i skupova, te razvoj izdavačke delatnosti u oblastima od obostranog interesa.

Sporazum su potpisali direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dr Ivica Lazović i dekan Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu prof. dr Milan Počuča. Tom prilikom je zaključeno da saradnja između dve institucije već postoji, da na ovom fakultetu postoji Centar za mirno rešavanje sporova, kao i da je veliki broj miritelja i arbitara sticajem okolnosti angažovan u nastavi na ovom fakultetu, što predstavlja dobre temelje za još intenzivniju saradnju, a pogotovo u pogledu studentske prakse i upoznavanja sa pravnim institutom mirnog rešavanja radnih sporova.

20. Oktobar 2022.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova kolektivni radni spor u Institutu za nuklearne nauke „Vinča“ u Beogradu rešen je donošenjem preporuke miritelja. Kolektivni radni spor čiji je predmet zaključivanje kolektivnog ugovora, pokrenut je po zajedničkom predlogu Instituta za nuklearne nauke „Vinča“, Sindikalne organizacije SSSS INN „Vinča“ i Sindikata „Nezavisnost“ – Institut za nuklearne nauke „Vinča“.

Postupajući miritelj, dr Aleksandar Antić, je u skladu sa zakonom na prvoj raspravi formirao Odbor za mirenje u koji su ušli miritelj kao predsedavajući Odbora i predstavnici svih strana u sporu. Nakon tri održane rasprave strane u sporu su približile svoje stavove ali nisu uspele da se usaglase oko svih spornih pitanja. U skaladu sa tim, a na zahtev strana u sporu, miritelj je doneo preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Poslodavac i sindikalne organizacije su pokazali kako se kroz socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca može doći do pravog rešenja, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se sporovi rešavaju mirnim putem.

12. Oktobar 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova ugostila je, 12. oktobra, studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Poseta je organizovana u saradnji Agencije i Studentske organizacije za međunarodnu saradnju (SAMS), a u okviru projekta ,, Upoznaj pravne institucije na prav(n)i način''.

U okviru potpisanog Sporazuma o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova godinama organizuje različite oblike saradnje, a Sporazum o saradnji ima potpisan i sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Nišu.

Cilj projekta ,, Upoznaj pravne institucije na prav(n)i način ’’ je upoznavanje studenata sa profesijama i zanimanjima koje mogu obavljati nakon završenih OAS i osnaživanje mladih studenata prava za tržište rada.

Kroz posetu Agenciji studenti su bili u prilici da se upoznaju sa radom i nadležnostima Agencije, da saznaju koji su to profesionalni izazovi sa kojima se zaposleni suočavaju i da sagledaju benefite koje mirno rešavanje radnih sporova sa sobom nosi.

Sa pozicijom Agencije u sistemu državne uprave, njenom osnivanju i nadležnostima, pravcima delovanja i dosadašnjim pokazateljima rada, studente je upoznao direktor Agencije, dr Ivica Lazović. Ovom prilikom on je ukazao na sve specifičnosti koje rad u Agenciji sa sobom nosi. Takođe, gospodin Lazović je upoznao studente sa prednostima koje pokretanje i vođenje postupka pred Agencijom postoje u odnosu na vođenje postupka pred sudom.

Studenti su bili u prilici da se upoznaju sa primerima iz prakse rešavanja kako individualnih tako i kolektivnih radnih sporova koje je predstavila Dragana Andonovska, rukovodilac grupe za pravne i stručne poslove Agencije.

U nastavku, posetioci su mogli da postavljaju pitanja i učestvuju u diskusiji.